SME Chamber

Il-GRTU ma taqbilx li d-Dual Pricing bil-Lira Maltija u l-Euro tiddahhal minn Jannar 2007

Id-decizjoni fuq id-dual pricing minn Jannar li gej minghajr il-mizuri proposti mil-GRTU diga qed ittella f’wicc l-ilma l-hafna problemi li l-implementazzjoni ta din id-decizjoni mghaggla ser tikkawza. Il-GRTU ghalhekk qed taghmilha cara li jekk il-Gvern ma jghatix kaz ta’ dak li qed tghid il-GRTU f’isem is-sidien tal-hwienet, il-GRTU tghati direttivi lil hwienet kollha biex jinjoraw dak li qed jigi mpost, ghax mhux sewwa li kull darba il-piz jintefa fuq dahar is-sidien tal-hwienet


Bid-decizjoni li l-Kabinet tal-Ministri ha li jgieghel lil tal-hwienet kollha jtellghu prezzijiet fuq il-prodotti kemm bil-Euro kif ukoll bil-Lira Maltija sa minn sena qabel il-qlib ghall-EURO, l-Kabinett tal-Ministri qed jaqbad it-triq lejn inkwiet zejjed ghall hafna operaturi minghajr hadd ma jkun ha xejn pozittiv. Din mhux kwistjoni ta semplici bdil ta ftit prezzijiet izda tinvolvi hafna u hafna aktar minn hekk.

Il-GRTU tifhem li dan qieghed isir b’intenzjoni li d-dual pricing hekk kmieni minn Jannar 2007 tkun ta vantagg ghall- konsumatur izda ma haseb xejn dwar min ser jaghmel tajjeb ghall-hafna spejjez zejda li tal-hwienet ser isoffru u li bilfors iridu jaghdduh lil xi hadd. Tal-hwienet u negozji m’ghandhomx ibaghtuhom minn buthom u lanqas hu gust li l-Gvern jgieghel lil tal-hwienet jaghbbu lil konsumatur bihom. Il-GRTU tibza li wara din l-mossa hemm hsieb li tal-hwienet jehlu ghaz-zidiet fil-prezzijiet li jkunu kkawzati minn hafna ragunijiet ohra. Il-GRTU mhux ser toqghod ghal dan. Il-GRTU qalet dan mal-ewwel li twaqqaf il-Kumitat tal-Euro Change Over. Il-GRTU qed tippartecipa bis-shih f’dan il-Kumitat biex tizgura li l-affarjiet isiru sewwa. Issa imma jidher car li l-Kumitat hu biss paraventu biex il-Gvern jaghmel li jrid.

Is-sistema li jrid jimponi il-Gvern ma taghmilx sens. Suppost twaqqaf Kumitat ta’ esperti biex l-affarjiet isiru sewwa, izda sewwa ma jfissirx li l-Gvern jinjora l-pariri ta’ min irid ihaddem is-sistema. Is-sidien tal-hwienet ma jistghux ihaddnu sistema b’rata li tista tinbidel, b’sistema li tohloqilhom hafna argumenti mal-konsumaturi, l-aktar mat-turisti, u b’sistema li bil-fors titlob tibdil mhux ta’ darba izda ta’ aktar minn darba. Il-GRTU trid li qabel il-Gvern jaqbad u jimponi jiftiehem l-ewwel kif ser isiru l-affarjiet u jiftiehem mal-GRTU min ser jaghmel tajjeb ghall-ispejjez, kemm tal-hwienet stess kif ukoll dawk imposti mil-banek u mill- kumpaniji li jfornu il-cash registers u apparat iehor.

Il-GRTU trid fuq kollox li jieqaf il-paroli zejjed u l-insinwazzjonijiet kontra n-nies tal-hwienet ghax min irid minn ghand tal-hwienet, ma jibdiex billi jajjarhom u juri li ma jafdahomx. Il-GRTU lesta li tikkopera bis-shieh biex il-bidla ssir u ssir sewwa izda mhux bl-impozizzjoni u ghas-skopita tas-settur kummercjali.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).