Fabian Demicoli

Il-GRTU ma taqbel xejn mal-mod kif il-Gvern appunta ic- Chairmen tat-Tribunali Industrijali

Meta tfasslet il-Ligi tar-Relazjonijiet tal-Impjieg u
Relazzjonijiet Industrijali, il-Ministru responsabbli dak inhar kien ferm
attent u zamm konsultazzjoni sakemm kwazi kien impossibbli li jaghmel aktar
biex intlahaq ftehim bejn l-imsiehba socjali u il-Gvern biex il-Ligi tkun tista
tithaddem bl-inqas intoppi possibbli. U hekk gara matul is-snin li ilha tahdem
il-Ligi. Twaqqaf ukoll Bord tar-Relazzjonijiet Dwar ix-Xoghol li fih hemm
rapprezentati l-imsiehba socjali ewlenin kollha u kull ligi li l-Gvern jipproponi
jew kull haga li tigi mill-Unjoni Ewropea kif wkoll kull strategija jew bidla
fil-politika tal-Gvern kienet tigi diskussa.

Issa tela' Gvern Laburista li minnu wiehed kien jistenna
aktar partecipazzjoni mill-imsiehba socjali fil-politika dwar ix-xoghol u
l-ewwel rajna talba stramba ghal ahhar biex ic-Chairmen tat-Tribunali
Industrijali, kollha nies mahtura ghall-integrita taghhom u bi ftehim
mal-imsiehba socjali u maghzula b'interessi u esperjenzi bejn wiehed u iehor
ugwali bejn esperti fil-qasam ta' min ihaddem u ta' min jirraprrezenta
il-haddiema, u issa decizjoni mill-Gvern li jahtar bhala Chairmen individwi
zbilancjati b'mod esagerat favur ir-rapprezentanza tal-haddiema u x'uhud
b'konflitt ta' interess kbir ghaliex jaqghu taht influwenza diretta tal- akbar
employer ta' Malta, is-settur pubbliku. Aghar min hekk imma il-Gvern nehha
b'daqqa ta' pinna individwi li ghalkemm kellhom is-sigurta tal-post ghal
perjodu li ghalih kienu imlahhqa u kellhom ir-rispett ta' kull min resaq
quddiemhom u ta' min hadem maghhhom fit-tribunali.

Ghall-GRTU din hi xi haga li ma tista taqbel maghha
qatt. Wara hafna snin il-GRTU irnexxiela tizgura li fost ic-Chairmen ikun hemm
persuna li ghandha esperjenza diretta fil-qasam imprenditorjali tal-intraprizi
zghar u li prattika fil-kwistjonijiet ta' intraprizi tal-artigjanat. Is-Sinjura
Joan Haber li kienet nominata mill-GRTU u accettata mill-imsiehba socjali
kollha u mill-Gvern hi intrapritendici min Ghawdex b'esperjenza kbira
fl-intrapriza zghira u b'esperjenza kbira bhala persuna li thaddem. Hi mara u
min Ghawdex u tat lit-Tribunal esperjenza utli li kienet mhux tant qawwija
qabel. Kull min mill-qrib raha tahdem bhala Chairman tat-Tribunal kullhad
accetta kemm kienet  korretta, gentili u
ppreparata.  Meta intalbet biex toffri
ir-rizenja ghalkemm il-parir legali li kellha kien li tirrifjuta il-pressjoni
ghax hi fiha innifisa offiza skond il-ligi, hi b'umilta accettat.

Is-Sinjura Haber u ic-Chairmen l-ohra qatt ma kellhom
jkun suggetti ghal xi forma ta' pressjoni. Hi qatt ma kella tigi soggetta ghal
pressjoni biex toffri r-rizenja ghax tokkupa post li bhal dak ta' Mhallef
m'ghandu jkun qatt suggettat ghall-pressjoni ghax jekk jaccetta awtomatikament
isir zlejali. Is-Segretarju Permanenti bhala gwardjan tal-ligi u tal-procedura
koretti kellu jara li pressjoni bhal dik ma ssirx u  mhux ikun strumentali biex issir. Li saret
qabel jekk saret m'hijiex skuza. Il-pajjiz il-quddiem irid jimxi u mhux ihares
lura. Il-GRTU kienet tistenna li s-Sinjura Haber tigi mitluba u tkompli u
ghalhekk ma hassistx li ghandha taghmel nominazzjonijiet godda ghax anke
bic-Chairmen l-ohra mitluba jirrezenjaw ma kienx hemm problemi u ghall-GRTU ma
kienx hemm postijiet vakanti.

Kapaci kemm huma kapaci, il-GRTU ma trid tnaqqas
il-meritu ta' hadd, nies li zammew pozizzjonijiet f'settur tat-trade unions jew
mal-Gvern jew mal-Employers Associations m'ghandhomx jinhattru Chairman jekk
mhux b'kunsens unanimu u f'cirkostanzi eccezzjonali. Ic-Chairmen m'ghandux
ikollu pozizzjonijiet fis-settur pubbliku u ghandu ikun hemm bilanc fin-numru
totali bejn dawk b'esperjenza fil-kamp ta' min ihaddem u tat-trade unions u
b'rapprzentanza ta' individwi mil-qasam tal-intrapriza iz-zghira li f'pajjizna
jaghmlu 98% tal-intraprizi kollha u jhaddmu 77% tal-haddiema kollha li jahdmu.

Il-GRTU tappella il-Gvern biex jaghraf jimxi b'mod
dekoruz biex f'Malta jkollna l-ahjar relazzjoni tax-xoghol kif jixraq lil
pajjiz b'ekonomoja moderna membru tal-Unjoni Ewropeja.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).