SME Chamber

Il-GRTU lesta ghall-isfida ghall-protezzjoni tal-Ambjent

l-GRTU
l-bierah infurmat lill-Ministru tal-Ambjent u l-Affarjiet Rurali l-perit George
Pullicino li l-kumitat tal-ambjent tal-GRTU kien ghamel l-analazi, ir-ricerka u
l-konsultazzjonijiet mehtiega biex issa hu f’pozizzjoni li jipprezenta
lill-gvern applikazzjoni ghal skema kompressiva li tiehu hsieb
ir-responsabbilitajiet kollha li n-negozjant Malti qed jiffacja skond
l-impozizzjonijiet li ghandu fuqu mil-ligijiet lokali u direttivi
ewropej.

 

Il-GRTU
l-bierah infurmat lill-Ministru tal-Ambjent u l-Affarjiet Rurali l-perit George
Pullicino li l-kumitat tal-ambjent tal-GRTU kien ghamel l-analazi, ir-ricerka u
l-konsultazzjonijiet mehtiega biex issa hu f’pozizzjoni li jipprezenta
lill-gvern applikazzjoni ghal skema kompressiva li tiehu hsieb
ir-responsabbilitajiet kollha li n-negozjant Malti qed jiffacja skond
l-impozizzjonijiet li ghandu fuqu mil-ligijiet lokali u direttivi
ewropej.

 

L-iskema
kompressiva li qed tipproponi l-GRTU tiehu hsieb dawn
ir-responsabilitajiet:

 

*      
L-immanigjar tal-packaging
tal-minerali, birer u xorb iehor fi fliexken tal-hgieg tal-plastic  u tal-metall

*      
Il-packaging ta’
kartun u materjal simili

*      
Il-waste
tal-apparat elettroniku u elettriku (WEEE)

 

L-analazi tal-GRTU turi
li jaghmel aktar sens li n-negozjant Malti jiehu hsieb li jmexxi dawn l-iskemi
huwa stess milli jafda f’interessi privati
kummercjali. Il-prezzijiet u c-charges li
qed jigu mitluba jhallsu n-negozjanti Maltin taht l-iskemi ezistenti huma
ezorbitanti u ghall-hafna ntraprizi Maltin ser ikunu daqqa qawwija hafna u
f’hafna kazi l-konsumatur ser ikun mgieghel ihallas ghall-dan l-infieq
esagerat.

 

L-iskemi li
qed tipproponi l-GRTU jipprotegu bi shieh u b’mod aktar zgur
minn l-iskemi li qed jigu
offruti minn haddiehor illum. In-negozjant Malti jrid ikun accertat li l-obbligi li ghandu taht
il-ligi u li qed ihallas biex dawn l-obbligi igorromlu haddiehor, ikunu
fil-verita mhaddma skond kif titlob il-ligi ewropeja biex ma jsibx ruhu li wara
li hallas jibqa xorta mghobbi bl-obbligi. L-iskemi li qed tipproponi
l-GRTU jghatu dawn l-assigurazzjonijiet u aktar
minn hekk ser ikunu offruti
bi prezz hafna orhos milli jista joffri haddiehor u l-iskemi jkunu mhaddma
minn negozjanti stess taht
is-supervizjoni tal-GRTU li tirraprezenta l-interessi
taghhom.

 

Il-GRTU
ghaldaqstant taghti parir lin-negozjanti kollha li ma jintrabtu mal-ebda skema
qabel ma jkunu assigurati li s-skema li fiha huma ghandhom say, li hi bi
prezz affordabbli u li toffri l-assigurazzjonijiet kollha skond il-ligi. Il-GRTU fil-gimghat li gejjin ser tghati d-dettalji kollha ta’ kif
ser tithaddem l-iskema, li f’isem in-negozjanti Maltin ser tmexxi l-quddiem
l-GRTU.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).