SME Chamber

Il-GRTU kontra l-hlasijiet imposti fuq in-negozji Maltin taht id-Data Protection Act

Din mhix ghajr taxxa ohra fuq in-negozji Maltin u burokrazija ohra imposta bla
ebda konsultazzjoni

1. Il-ligi dwar id-Data Protection hi wahda minn dawk
l-imposizzjonijiet fuq l-intraprizi Maltin li hi assulutament zejda. Il-gvern ra
kif ghamel biex waqt li jwettaq l-obligazzjonijiet li dahal ghalihom jimponi
l-ispejjez kollha fuq is-sidien tan-negozji kollha Maltin. Il-gvern qed igieghel
is-sidien ihalsu ghal xi haga li holoq il-gvern. Din hi ohra minn dawk li
l-burokratici tal-gvern jfasslu wahedhom bla konsultazzjoni ma hadd u jghabbu
n-nefqa fuq is-settur privat.2. Is-sidien kollha qed ikunu imgieghla
jhallsu taxxa gdida skond in-numru ta’ impjegati li ghandhom ghax izommu
dettalji tal-impjegati taghom u skond kemm izommu informazzjoni tal-klijenti u
l-fornituri taghhom. Din hi informazzjoni li s-sidien tal-intraprizi huma
obligati jzommu bilfors, b’obbligu legali u taht pieni horox, inkluzi habs, jekk
l-informazzjoni ma tinzammx. Dan hu xoghol li s-sidien huma mgieghla jaghmlu
b’xejn ghas-spejjez taghhom u mill-hin misruq mix-xoghol taghhom. Issa il-gvern
qed igeghlhom wkoll ihallsu licenzja talli jghamlu dan kollu. Din hi taxxa gdida
li tibda minn Lm20 fis-sena ghan-negozji z-zghar u self-employed u titla
ghall-mijiet ta’ liri fis-sena skond kemm wiehed ihaddem. Din hi ligi ohra li
timponi multi esagerati sa Lm10,000 u tista twassal ghall-piena ta’ tlett xhur
habs.

3. L-informazzjoni li jigbru s-sidien ma jigbruhiex b’ghazla
taghhom izda hi imposta mill-ligijiet ta’ xoghol u minhabba l-ligijiet dwar hlas
ta’ taxxa tal-impjegati u minhabba l-hlas tal-kontribuzzjonijiet socjali
tal-impjegati u dettalji ohra dwar granet ta’ mard u ta’ leave tal-impjegati u
talbiet ohra skond il-ligi. Din hi kollha nformazzjoni li tingabar bilfors,
iridu u ma jridux is-sidien.

L-informazzjoni li s-sidien izommu dwar
is-suppliers taghhom u dwar il-klijenti taghhom li huma wkoll VAT registered,
tinzamm ukoll minhabba l-ligijiet fiskali ta’ pajjizna hekk jesigu. Issa talli
s-sidien jaghmlu dan kollu b’xejn huma jridu jhallsu licenzja. Din tghodd kemm
ghall-intraprizi kbar kif ukoll ghan-negozji z-zghar u self-employed ta’
pajjizna.

Wara l-weghda li ta l-Prim Ministru l-gdid, Dr Lawrence Gonzi,
li ser jikkumbatti bis-serjeta l-imposizzjoni ta’ burokrazija zejda fuq
is-sidien tal-intraprizi li l-ispejjez bla bzonn li sidien qed ikollhom, ihallsu
tort ta’ din il-burokrazija, il-GRTU issa qed tappella lil Prim Ministru biex
jipposponi t-twettiq tad-Data Protection Act, fejn jidhlu hlasijiet ta’
registrazzjoni. Il-GRTU qed tappella biex jinfethu negozjati
mal-assocjazzjonijiet kollha li jirraprezentaw lis-sidien tal-intraprizi Maltin
kollha biex titfassal ligi miftiehma li taghmel sens. Ma jistax ikun li min
ihaddem jibqa’ jigi ttrattat b’dan il-mod goff u bla sens minn amministrazzjoni
li verament temmen fl-investiment u fix-xoghol.

Il-GRTU qed tappella biex
in-negozji z-zghar ikunu ezentati ghal kollox minn din il-burokrazija zejda u
mill-hlas bla sens mitlub minnhom.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).