SME Chamber

Il-GRTU Kontra Bejgh minn fuq Vapuri fil-Port

IL-GRTU kienet, ghada, u tibqa
kontra l-bejgh ta’ merca minn fuq vapuri sorguti fil-portijiet Maltin. Din
il-pozizzjoni il-GRTU ma tibdilha qatt ghaliex meta jsir bejgh minn fuq vapur
gewwa l-Port din tkun tgheddida serja lin-negozzji Maltin. Din mhix kwistjoni
jekk il-prodotti humiex kotba, prodotti tal-ikel, hwejjeg, computers, fridges,
washing machines jew dulliegh, tuffiegh u prodotti friski ohra.

Fil-portijiet taghna ma jsirx bejgh la minn Maltin u lanqas minn
barranin. Il-Gvern ma jistax jaghti permess lil wiehed imbghad meta jkollu
talbiet ohra jghid le. Illum il-gvern Malti la jista jiddiskrimina bejn Maltin u
lanqas cittadini ohra ta’ l-Unjoni Ewropea, u ma jistax jiddiskrimina bejn
prodotti u prodotti ohrajn.

Jekk il-gvern jiftah il-bieb u jaghti permess
darba, jkompli jibqa’ jtieh kemm lill-Maltin kif ukoll lill-barranin kollha
mill-Unjoni Ewropea li jridu jigu Malta jbieghu minn fuq vapur fil-portijiet
taghna.

Din hi pozizzjoni li l-GRTU ghamlitha cara u tghamilha b’aktar
forza illum. U din mhux kwistjoni li xi hadd jghid ghax il-qliegh ser imur
ghall-karita. Illum kotba ghall-fqar, ghada bejgh ta’ fridges ghall-Etijopja u
pitghada ghall-missjoni. Skuza kulhadd jaf isib.

In-negozjant Malti
jahdem is-sena kollha, jhaddem in-nies u jhallas il-pagi, it-taxxi, l-licenzji,
il-VAT u jgorr l-pizijiet kollha is-sena kollha u mhux gust li min jghogbu
jidhol fil-Port bla spejjez ta’ stabbiliment, ta’ haddiema u ta’ kull piz iehor
u fi ftit jiem iharbat il-hobz ta’ haddiehor.

Min irid ikun galantom ikun
galantom b’hobzu u mhux b’hobz il-membri taghna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).