SME Chamber

Il-GRTU issostni li c-CVA falliet ghax hi kompletament mismanaged

Il-GRTU
tappella lil Prim Ministru jiccaqlaq

Kull min jidhol kuljum il-Belt jaf
li s-sistema tal-Controlled Vehicle
Access (CVA) tal-Belt Valletta hi sistema falluta. Ghalhekk li l-GRTU ddikjarat li ma jridx ikollha x’taqsam
maghha.


 

*

 

 

L-iskop
tas-CVA kien li jidbattlu l-ispazji tal-ipparkjar fit-toroq u pjazzez tac-centru
tal-Belt mill-karozzi li jikkapparraw dawn l-ispazji l-gurnata kollha, biex
jinholqu postijiet ta’ parkegg disponibbli ghal min irid jinqeda fis-servizzi u
hwienet tal-Belt. Ic-CVA kellha wkoll tara li r-residenti fit-toroq
residenzjali jkollhom fejn jipparkjaw wara l-eghluq tal-hwienet. L-iskema twaqqfet bil-hlas biex taghmel tajjeb ghall-Park &
Ride li nbniet il-Blata l-Bajda u kellu jibqa qliegh bizzejjed biex
wara li jinqatghu l-ispejjez amministrattivi l-flus imorru biex jinholqu
facilitajiet godda biex il-Belt Valletta titgawda ahjar
u tissebbah.

 

Illum din is-sistema saret farsa
shiha ghax jidher car li hadd mhu responsabbli minnha. Min
waqqafha u kien responsabbli ghaliha issa hasel idu u jghid li m’ghandux
x’jaqsam. Il-Ministeru tat-Transport u l-ADT, li legalment huma
responsabbli, bil-kemm jafu x’inhu jsir u ma jafux bid-decizjonijiet strambi li
jittiehdu minn haddiehor barra l-awtorita
tas-CVA. Per ezempju min qabad u ta rigal ta Lm700 fis-sena free parking lil
tal-Monti (Lm70,000) fis-sena telf ghas-CVA).Min qabad
u ta l-Pjazza San Gorg b’xejn 7×24 hours lill- membri parlamentari u lil
privilegjati (telf ta’ Lm100,000 sa Lm200,000 fis-sena (lis-CVA)). Min jaqbad u
jaghlaq Pjazza Helsien ghall-kull fettuqa li tigieh f’rasu u jaghlaq toroq ohra
u spazji fil-Belt tajbin ghall-parkegg qiesha l-Belt tieghu (telf ikkalkulat ta
aktar minn Lm 100,000 fis-sena ghas-CVA).
Fejn hu l-Business Plan
tas-CVA?

 

Fejn hi
d-dixxiplina biex jkun assigurat li is-CVA ma
tfalliex? Possibli hadd mhu
reponsabbli? Hemm xi hadd fil-Gvern li jippretendi li
l-GRTU jkollha x’taqsam ma dan it-tahwid kollhu? U meta se jqum xi hadd u jaccetta responsabbilta ta’ dan
it-tahwid kollu?

 

Ghal darb ohra l-GRTU tappella lil
Prim Ministru li jara li s-CVA tkun riveduta u li jkun hemm min b’mod vizibbli u
b’awtorita jkun responsabbli minnha u mhux kull min jahseb li hu b’sahhtu jordna
u jimponi u minn fuq jghabbi u jsallab lic-
cittadin u s-sidien tan-negozji:Ghax facli ggieghel
lid-dghajjef jhallas u jbghati l-konsegwenzi koroh.  Ghall- GRTU din m’hiex ghajr inkompetenza
istituzjonalizzata.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).