SME Chamber

Il-GRTU, il-Prezzijiet tal-Proprjeta u l-Knisja

Il-Knisja harget stqarrija dwar il-proprjeta fis-suq bla ma kkunsultat mal-istakeholders f’dan il-qasam. Il-GRTU tirraprezenta l-akbar numru ta’ property developers u l-maggoranza assoluta tal-imsiehba tal-GRTU u tan-negozjanti Maltin huma sidien tal-proprjeta. Il-GRTU ghalhekk tqies li hi stakeholder importanti u kienet tistenna, bi prudenza, li kellha tkun ikkonsultata qabel ma harget l-istqarrija. Il-GRTU thoss li ghalhekk hadd ma kellu jiehu fastidju meta l-GRTU ikkumentat fuq l-istqarrija pubblika li saret. Il-GRTU fil-verita ma ppuntat subaghajha lejn hadd

Il-Knisja harget stqarrija dwar il-proprjeta fis-suq bla ma kkunsultat mal-istakeholders f’dan il-qasam. Il-GRTU tirraprezenta l-akbar numru ta’ property developers u l-maggoranza assoluta tal-imsiehba tal-GRTU u tan-negozjanti Maltin huma sidien tal-proprjeta. Il-GRTU ghalhekk tqies li hi stakeholder importanti u kienet tistenna, bi prudenza, li kellha tkun ikkonsultata qabel ma harget l-istqarrija. Il-GRTU thoss li ghalhekk hadd ma kellu jiehu fastidju meta l-GRTU ikkumentat fuq l-istqarrija pubblika li saret. Il-GRTU fil-verita ma ppuntat subaghajha lejn hadd.

Il-kumment tal-GRTU kien car, mhux bizzejjed li tikkumenta u tgerger fuq kwistjoni importanti u difficli bhal ma hi l-kwistjoni tal-prezzijiet fis-suq tal-proprjeta u l-impatt socjali tal-prezzijiet mis-suq hieles tal-proprjeta f’pajjizna. Imma hu aktar importanti li tipproponi x’ghandu jsir u tiehu passi biex dak li jista’ jsir, isir.

Dan il-GRTU qed taghmlu. Kif jaf kulhadd il-Knisja ghandha esperjenza kbira fejn tidhol bejgh ta’ proprjeta u illum il-Knisja taghmel parti integrali mill-amministrazzjoni tal-Joint Office. Il-Joint Office, amministrat mill-Gvern u l-Knisja huwa wiehed mill-akbar land owners f’Malta. Wara t-tibdiliet ricenti fil-konfini tal-izvilupp aktar art li taqa’ taht il-Joint Office illum saret fabbrikabbli u tista’ tithaddem b’mod intelligenti biex tikkalma l-girja sfrenata ta’ prezzijiet gholjin fis-suq tal-proprjeta u biex jinbnew aktar affordable houses ghal Maltin li ma jifilhux ghal prezzijiet tas-suq hieles. Sfortunatament, ghal ragunijiet li hadd barra l-Joint Office ma jafhom, dan l-Ufficju ghadu lanqas biss irregistra l-proprjeta kollha li hu nkarigat jamministra. Barra minn hekk ftit li xejn nafu xi skemi godda li qed iwettaq jew ghandu progettat biex il-volum kbir ta’ proprjeta amministrata mill-Joint Office tintuza biex tittaffa l-problema kbira tal-gholi tal-proprjeta kkawzata l-aktar minn nuqqas kbir ta’ art disponibbli ghal min irid jibni djar bla ma jsallab lil min irid jixtri bi prezzijiet gholjin tas-suq.

Il-GRTU ilha s-snin taghmel proposti kif din il-proprjeta tista’ tintuza skond il-kriterji miftehma bejn il-Gvern u l-Knisja meta l-Knisja ghaddiet din l-art lil Gvern bi prezz miftiehem u mhallas. Il-GRTU ipproponiet, u ghadha tipproponi kif ghamel il-BICC f’isem l-industrija kollha tal-kostruzzjoni, li din l-art tintuza biex fuqha l-privat jibni djar u appartamenti moderni li jkunu jistghu jinbieghu bi prezzijiet baxxi. Dan ghaliex meta mill-prezz tal-bini jitnehha l-prezz tal-art, fuq l-ispejjez tal-kostruzzjoni biss, il-prezz tal-bini lest ma jkunx gholi. Il-GRTU issostni li jekk l-art tal- Joint Office tghaddi lil privat bi prezz nominali u mhux kif qed isir issa bil-prezz tas-suq u tkun trasferita b’kundizzjonijiet cari, li dik l-art tintuza biss ghal bini tar-residenzi ghal Maltin u b’kundizzjonijiet cari wkoll li l-art trasferita ma tintuzax ghal ispekulazzjoni, fuq is-suq johorgu bizzejjed bini bi prezz baxx biex il-Maltin, specjalment il-kopji godda jsibu proprjeta bi prezz gust. B’hekk min ikun irid dar jew appartament ikollu ghazliet ohra barra dik li jhallas prezz gholi tas-suq ghax jew jikri, jew jixtri b’cens, jew jixtri, jew jikri, mill-bini li jinbena fuq l-art tal-Joint Office trasferita bil-kundizzjonijiet specjali.

Il-GRTU insistit ukoll li l-kundizzjoni tal-bejgh tkun li din il-proprjeta tkun trasferibbli biss taht certi kundizzjonijiet li jizguraw li din il-proprjeta mibnija fuq art tal-Joint Office ma tintuza qatt ghall-ispekolazzjoni fuq il-valur tal-art, kundizzjoni li qatt ma saret fuq bejgh la tal-proprjeta tal-Gvern u lanqas tal-Knisja. Fil-fatt hafna art li qed tkun spekulata llum bi prezzijiet esagerati hi art li jew kienet tal-Gvern jew kienet tal-Knisja.

Li ssostni l-GRTU hu li l-Gvern m’ghandux jintervjeni fis-suq hieles b’xi kontrolli imma jista’ biss jimmanuvra bil-proprjeta tieghu u tal-Joint Office u bi programm intelligenti ta’ agevolazzjonijiet fiskali li jippremjaw il-good practice.

Il-GRTU wkoll ipproponiet u stinkat biex iddahhal fl-ahhar Budget skemi li jqajjmu s-suq tal-kiri tal-proprjeta jew tal-bejgh tal-proprjeta b’cens biex min ma jiflahx ihallas il-prezz tax-xiri jkun jista’ jew jikri b’kera jew jixtri b’cens. Il-proposta tal-GRTU hi li l-Gvern ifittex johloq rata ta’ taxxa agevolata – il-GRTU ssuggeriet withholding tax ta’ 5% – kemm fuq dhul minn kera kif ukoll minn cens. B’hekk il-proprjetarji tal-art ikunu mhajra jibnu u jpoggu fuq is-suq bini ghal kiri jew ghal bejgh b’cens jew tahlita tal-parti cens u parti bejgh.

B’dan il-mod il-proprjeta tkun tista’ tinbiegh jew kollha jew parti f’cens u min irid jixtri jkollu ghazla ta’ proprjeta bi prezz orhos. Il-GRTU wkoll ssuggeriet li min jixtri wkoll ikollu agevolazzjoni fiskali biex dak li jhallas f’kera jew f’cens ma jbatix taxxa qawwija fuq il-hlasijiet li jaghmel.

Il-GRTU wkoll issuggeriet li l-Gvern ihaddem skema li tinkoragixxi lil min ghandu flus mhux dikjarati ghall-fini ta’ taxxa biex juza dawn il-miljuni f’investimenti fi proprjeta li tkun tista’ tinbiegh, tinkera jew tinbiegh b’cens taht kundizzjonijiet stabbiliti.

Il-GRTU trid li d-dibattitu ikun dwar x’ghandu jsir biex il-Maltin ma jbatux mill-prezzijiet gholjin tal-proprjeta u fl-istess waqt is-sidien tal-proprjeta ma jbatux telf fuq l-investimenti taghhom b’xi imposizzjoni bla sens li titfa’ lil pajjizna lura flok ‘l quddiem.

Il-GRTU ghamlet proposti konkreti u tistenna li ohrajn inkluzi l-Knisja jaghmlu wkoll proposti konkreti. Il-GRTU tistenna wkoll li lkoll, inkluz il-Knisja, nuzaw l-influwenza taghna biex isir dak li ghandu jsir bla hafna argumenti zejda.

L-importanti hu li dak li jsir, isir bi ftehim u bi trasparenza u mhux b’imposizzjoni u minn wara dahar l-istakeholders.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).