SME Chamber

Il-GRTU Favur l-Ghazla Hielsa fis-Suq tal-Autoparts

Proposal of the Commission for amending "Design" Directive 98/71/EC:
The Repairs Clause Issue
[ COM (2004) 582 final – 2004/0203 (COD)]
• Il-GRTU Favur l-Ghazla Hielsa fis-Suq tal-Autoparts
• Il-GRTU flimkien mall-Malta Insurance Association tappella lill-Postament Ewropew

Proposal of the Commission for amending "Design" Directive 98/71/EC:
The Repairs Clause Issue
[ COM (2004) 582 final – 2004/0203 (COD)]
• Il-GRTU Favur l-Ghazla Hielsa fis-Suq tal-Autoparts
• Il-GRTU flimkien mall-Malta Insurance Association tappella lill-Postament Ewropew

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises tirraprezenta lil Auto Parts Dealers indipendenti, temmen li jkun zball kbir jekk is-suq tal-Autoparts ikun maghluq ghall-produtturi tal-karozzi u ghall-dawk licenzjati minnhom biex jahdmu l-Auto Parts.

Is-suq ghall-Autoparts hu kbir u l-konsumatur ghandu dritt jixtri minn fejn irid sakemm ikollu gwida cara tal-kwalita tal-prodott u li l-prodott mhux kummercjalizzat taht pretenzjonijiet foloz. Il-GRTU izda tqies illi filwaqt li s-safety hija public good u l-legizlatur ghandu l-obligu li jillegizra favur is-safety, l-kwalita’ hi sugett ghall-ghazla u l-istess hu id-disinn. Il-Kunsumatur jigifieri, ghandu d-dritt li jiddeciedi hu dwar il-kwalita u dwar l-ghazla sakemm min qed joffri l-prodott mhux qed jizgwida. Illum izda hemm attentat fl-ewropa u li ma dan ma taqbilx il-Kummissjini Ewropea biex id-disinn u l-kwalita jkunu ukoll suggetti ghall-industrial property rights. Il-GRTU ma taqbilcx ma dan ghax is-suq jigi ristrett b’mod allarmanti, jgholew il-prezzijiet, jintilfu gheluf kbar ta impjiegi u tintilef bil-kbir l-ghazla tal-konsumatur.

Illum l-kwistjoni hi dwar autoparts izda ghada din tinfirex fuq prodotti ohra. F’Malta s-suq tal-autoparts hu maqsum bejn parts li jinbieghu minghand l-agenti tal-karozzi u parts li jinbieghu minghand firxa wiesa ta’ traders u retailers ohra indipendenti li jbieghu kemm parts impurtati mill-agenti tal-karozzi kif ukoll parts importati minnhom direttament u min importaturi licenzjati ohra. Il-GRTU trid li din l-ghazla tibqa ghaliex l-ewwel u qabel kollox hi fl-ahjar interess tal-konsumatur. Hi fuq kollox l-ahjar biex f’pajjizna tissahhah il-kompetittivita u jkunu mwarrba l-effetti negattivi tal-monopolji u ta’ ditti dominanti fis-suq.

Ghall-GRTU hu importanti hafna li negozji zghar indipendenti ma jkunux imbuttati l-barra mis-suq permezz ta’ xi regolament mill-Unjoni Ewropea immirat mhux biex isahhah is-suq intern hieles Ewropew izda biex jissahhah il-monopolju ta’ min ghandu sahha spoporzjonali b’paragun mas-sahha tar-raprezentanti tal-intraprizi zghar Ewropej.

Hu ghalhekk li l-GRTU qed tissaportja l-inizjattiva tal-ECAR biex il-Parlament Ewropew jsostni r-Repairs Clause filwaqt li jissalvagwardja x-xoghol.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).