SME Chamber

Il-Fallimenti tan-NECC

Il-falliment dikjarat tan-NECC dwar l-Optional Dual Pricing kienet haga li l-GRTU kienet widdbet fuqha. Il-mod kif n-NECC pruvat timxi f’dan ir-rigward kien prova cara kemm n-NECC m’ghandiex idea ta’ kif jahdem in-negozju u hija xotta f’dawk li huma esperti fis-suggett.

In-NECC webset rasha meta harget din il-linja gwida bla konsultazzjoni. L-istakeholders li saru jafu bid-dettalji ta’ din il-linja gwida mill-media kien dak iz-zmien pruvaw jifthu ghajn l-NECC. Kollu ghalxejn ghax in-NECC kompliet taqdef wahedha. Ir-rizultat gie dikjarat u n-NECC issa qed twahhal fil-hwienet.

Il-falliment dikjarat tan-NECC dwar l-Optional Dual Pricing kienet haga li l-GRTU kienet widdbet fuqha. Il-mod kif n-NECC pruvat timxi f’dan ir-rigward kien prova cara kemm n-NECC m’ghandiex idea ta’ kif jahdem in-negozju u hija xotta f’dawk li huma esperti fis-suggett.

In-NECC webset rasha meta harget din il-linja gwida bla konsultazzjoni. L-istakeholders li saru jafu bid-dettalji ta’ din il-linja gwida mill-media kien dak iz-zmien pruvaw jifthu ghajn l-NECC. Kollu ghalxejn ghax in-NECC kompliet taqdef wahedha. Ir-rizultat gie dikjarat u n-NECC issa qed twahhal fil-hwienet.

Dan inaccettabli. Il-GRTU qaltilhom x’ser jigri u l-GRTU mhux ser taccetta li tal-hwienet jintuzaw bhala ‘scapegoats’ ghall-izbalji ta’ haddiehor

Jekk in-NECC qed tahseb li se tatti l-izbalji taghha billi twahhal fil-hwienet u n-negozji ser jarrala. B’din l-attitudni n-NECC qed tinstiga nkwiet bla bzonn. In-NECC zgur mhux ser tasal billi tkesskes lin-nies kontra tal-hwienet.

Il-GRTU terga tavza lil tal-hwienet kollha biex jobdu dawn id-direttivi:
1. Hadd ma jidhol fi spejjez biex jaghmel kwalunkwe forma ta’ dual pricing
2. Li jigu njorati l-ufficjali u l-komunikazzjonijiet kollha tan-NECC
3. Li kulhadd jehles mill-karti propagandistici tan-NECC. Kulhadd jaf x’ghandu jaghmel bihom!
4. Kull sid ta’ hanut ghandu jibda jindirizza kif se tolqtu l-Euro strategikament u fuq livell operattiv
5. L-ghan tal-GRTU hu li jintlahaq ftehim mal-Gvern. Jekk dan jibqa’ ma jsehhx il-GRTU tkun ukoll kostretta li taghti direttiva biex hadd ma jikkollabora fil-perjodi ta’ cirkolazzjoni dopja tal-flus

Dwar il-prezzijiet bil-Euro l-GRTU tavza lil tal-hwienet biex bhala bidu l-prezzijiet taghhom jkunu aggustati ghall-ispejjez zejda u li dawn l-ispejjez jidhru fuq il-prezz bil-lira maltija biex meta jdahhlu l-prezzijiet bil-Euro dawn jinhadmu biss skond il-“middle rate” tal-bank bla ebda “loading”

Dawn id-direttivi jibqghu jghoddu sakemm il-Gvern ma jbiddilx l-attitudni u jibda jisma u jikkunsidra b’mod serju l-effetti tal-affarijiet redikoli li qed taghmel in-NECC.

Il-GRTU temmen li bi pjan serju mahdum wara konsultazzjoni serja u bla agendi mohbija ghandna naslu biex l-Euro tiddahhal bla inkwiet.

Il-GRTU tibqa’ ssostni li hi favur il-bidla ghall-Euro u tridha ssir fiz-zmien stipulat izda tibqa’ ssostni li dan ghandu jsir bi ftehim mal-GRTU f’isem is-sidien tal-hwienet ta’ Malta u Ghawdex.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).