SME Chamber

Il-EuroChangeover u z-Zidiet fil-Prezzijiet

Illum il-kwistjoni taz-zidiet fil-prezzijiet tithaddem f’Malta skond
in-normi u direttivi tal-Unjoni Ewropea. Il-bazi hi l-kompetizzjoni gusta u
l-protezzjoni tal-konsumatur u l-efficjenza. Dwar il-EuroChangeover il-GRTU,
f’isem is-sidien tan-negozji waslet fi ftehim dwar l-iskema Fair u qed
tithaddem ukoll sistema li biha jkun assigurat li l-prezzijiet ma joghlewx
minhabba l-bidla ghall-Ewro. Il-GRTU wkoll thaddem sistema hi stess li biha
tghin lin-nies tal-hwienet biex ikun assigurat li l-prezzijiet ma joghlewx
sempliciment ghax gejja l-bidla ghall-Ewro.

 


Il-prezzijiet
izda joghlew ghal diversi ragunijiet. L-aktar minhabba l-gholi fil-pagi,
minhabba l-gholi tal-prodotti u l-materja prima, li l-bicca l-kbira jigu minn
barra, u wkoll minhabba l-imposizzjoni u l-ispejjez dejjem jizdiedu li jrid
jiffacja kull min hu fin-negozju. L-akbar fost dawn illum hi s-surcharge fuq
l-elettriku u l-ilma.

 

F’Awissu
l-prezzijiet ta’ hafna prodotti tal-ikel zdiedu u komplew zdiedu f’Settembru u
ser jibqghu jizdiedu. Zdiedu ghal diversi ragunijiet l-aktar minhabba il-mod
kif tahdem il-pixkerija u l-pitkalija. Fix-xhur li gejjin ser ikomplu joghlew
hafna prodotti tal-ikel minhabba l-krizi li hawn fid-dinja fuq prodotti
tal-biedja bhal cereali u prodotti ohra tal-ikel. Imma dan m’ghandu x’jaqsam
xejn mal-Ewro. Sa Jannar 2008 u wara zgur li l-prezzijiet jibqghu joghlew,
naghmlu x’naghmlu ahna, ghax dawn zidiet li jigu minn barra. Li nistghu naghmlu
f’Malta hu li nizguraw li l-kompetizzjoni tahdem bis-serjeta u li l-Gvern u
l-awtoritajiet kollha ma jkomplux jghabbu spejjez aktar fuq in-nies tal-hwienet
u fuq kull min irid ibiegh servizz u fejn jista’ l-Gvern jghin biex in-nies
ikollhom aktar flus fil-but.

 

Min
jahseb li ekonomija miftuha berah bhal ta’ Malta jista’ jregga l-arlogg lura xi
ghoxrin sena u johloq sistemi ta’ price control li jgellduna
mal-Kummissjoni Ewropeja u joholqu xkora nkwiet ghan-negozji b’hafna
burokrazija zejda, jizbalja u jizbalja bil-kbir.

 

Il-GRTU
tappella lil Gvern u l-Opposizzjoni u lil kelliema ghall-konsumaturi biex ma
jwebblux lin-nies li xi darba qatt nistghu naqghu lura ghas-sistemi ta’
kontrolli li fil-passat ma gabux hlief inkwiet, skarzezzi u stagnar.

 

Il-GRTU
tappella lil kulhadd biex, bhal ma qed taghmel l-GRTU, kulhadd jaghti s-sehem
shih tieghu biex is-sistemi li ghandna inhaddmuhom tajjeb u l-energija nahluha
biex infasslu skemi godda li jkattru l-kompetizzjoni u jtaffu l-pizijiet zejda
li huma l-htija ta’ zidiet li nistghu nevitawhom, u dan bla ma nfixxklu lil min
irid jaghti servizz lil komunita.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).