SME Chamber

Il-Burokrazija Zejda u n-Negozji ta’ pajjizna

Il-GRTU tinnota li
ghalkemm intlahaq ftehim bejn il-GRTU u l-gvern dwar kif ghandha tkun
implimentata l-ligi dwar il-kontroll tat-tipjip f’postijiet pubblici biex
is-sidien tan-negozji z-zghar f’pajjizna jkunu jistghu jlahhqu
mal-obligazzjonijiet imposti fuqhom, xorta wahda baqa’ min aktar biex ifixkel,
milli biex jghin jibqa’ johloq problemi bla bzonn. Hafna qed isemmu x’kien isir
fl-Irlanda. Il-GRTU studjat dak li qed isir fl-Irlanda u kien ghalhekk illi
assigurat li l-hazin tal-Irlanda ma jkunx ripetut f’Malta. Il-GRTU wkoll ghadha
issostni li t-tajjeb tal-ligi tal-Irlanda kellna wkoll naddottawh f’Malta. Punt
importanti fil-ligi tal-Irlanda huwa li din thalli tipjip isir f ‘diversi
postijiet pubblici.


Ukoll il-GRTU tigbed l-attenzjoni li filwaqt li
l-ligi Irlandiza twahhal multa sa 3000 Euro lil min ipejjep, dik Maltija,
twahhal habs u multa, mhux lil min kiser il-ligi bit-tipjip tieghu, izda lis-sid
il-lokal fejn il-ligi tkun inkisret. Aktar minn hekk minflok is-sid jehel emenda
li tkun tista’ tissarraf bhala dejn civili, il-ligi Maltija timponi multi li
jekk ma jithallsux iwasslu bis-sid ta’ stabiliment imur il-habs. Dan fi zmien
meta f’Malta kulhadd idoqq id-diska ta’ kif il-burokrazija qed tohnoq in-negozji
ta’ pajjizna.

Il-GRTU qeghda tiehu din l-opportunita’ biex tfakkar
lill-Gvern li l-mutur ta’ l-ekonomija Maltija dejjem kien in-negozjant iz-zghir,
dak in-negozjant Ii jimpjega inqas minn ghaxra minn nies u dan jammonta ghal
aktar minn disghin fil-mija tal-kummercjanti fil-pajjiz. Il-Gvern ghandu
l-obbligu li jdawwar ir-rotta li qabad f’dan l-ahhar snin, dak li jimponi
processi kriminali u pieni ta’ habs fuq l-imprendituri z-zghar. Dawn il-pieni
ghandhom jigu mnehhija kemm meta dawn japplikaw ghal zbalji jew nuqqasijiet u
wisq aktar meta dawn qeghdin jigu applikati ghal atti maghmula minn persuna
ohra. Il-GRTU qed tistenna li l-gvern jghaddi mill-paroli ghall-fatti.

Il-GRTU mhux qeghda bl-ebda mod taqbez ghal dawk il-wahdiet li jaghmlu
xi attivita’ frawdolenti izda fl-istess hin tinsisti li fejn ikunu zbalji ta’
natura amministrattiva kif ukoll meta jkun hemm ammonti dovuti lill-gvern, dan
ghandu jiehu l-istess passi f’qorti civili biex jigbor l-ammonti dovuti lilu .
Dan huwa l-istess process li n-negozjanti jiehu biex jigbor
flusu.

Il-GRTU tfakkar li meta l-ligi ta’ Malta li tikkontrolla t-tipjip
tikkastiga b’mod esagerat lis-sidien ta’ l-istabbilimenti kif ukoll lis-sidien
tal-postijiet tax-xoghol. Din il-ligi, u mhux biss ir-regolamenti dwar it-tipjip
li nhargu dan l-ahhar, trid tinbidel. Il-GRTU ghalhekk tistenna li z-zewg nahat
tal-Parlament jaghtu s-sapport taghhom biex it-tibdil li hemm bzonn li jsir biex
titnaqqas il-burokrazija zejda u l-penalitajiet esagerati li holqot din il-ligi
jitnehhew malajr biex ikun zgur li jitwettaq il-kliem li qed jinghad b’aktar
insistenza mill-politici Maltin favur is-sidien tal-intraprizi z-zghar. Il-GRTU
temmen li l-principji ta’ salvagwardja tad-drittijiet umani u d-drittijiet ta’
process guridiku gust li thaddan il-Kostituzzjoni ta’ pajjizna jghoddu wkoll
ghas-sidien tan-negozji z-zghar Maltin.

Il-GRTU illum tistenna li
s-sidien tan-negozji li tant hadmu ghall-progress fl-ekonomija Maltija,
m’ghandhomx jibqghu jigu mghobbija wkoll b’pizijiet amministrattivi zejda u li
jkunu ttrattati bhala kriminali jekk dawn il-pizijiet ma jirnexxilhomx ilahhqu
maghhom. In-negozjant m’ghandux ikompli jiddahhal fi sqaq fejn il-mili tal-karti
kif ukoll il-biza li xi darba b’ghemil ta’ haddiehor jista’ jigi mixhut il-habs,
jisirqulu l-kreattivita’ tas-sengha tieghu u bil-maqlub tax-xewqa tieghu, jara
l-intrapriza li ghaliha ikun hadem numru inkalkolabbli ta’ sighat kuljum,
tispicca fix-xejn ghad-detriment tieghu u tal-haddiema.

Issa li donnu
kulhadd qed jirkeb fuq il-barkun li sa ftit ilu kien hemm biss fuqu l-GRTU
wahedha, dak ta’ kontra l-burokrazija li qed tifni lin-negozji z-zghar ta’
pajjizna, ejja f’gieh il-haqq nibdew bis-serjeta innehhu l-ixkil zejjed li qed
jifnina. Izda ma jistax isir hekk bis-serjeta’ jekk il-gvern jibqa’ bil-kliem
jghid haga u bil-fatti jibqa’ jimponi biex jaghti widen lil min hu pront biex
jipproponi regolamenti bla ma jqies xejn l-impatt ekonomiku fuq dawk li hobzhom
u dak tan-nies taghhom iridu jahdmu ghalih huma, ghax m’hemm hadd li jhallashom
dejjem, huma x’inhuma c-cirkustanzi ta’ pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).