SME Chamber

Il-Burdnara jistennew Konferma mill-Gvern dwar il-licenzji taghhom

Fi Press Conference li saret illum fl-ufficini tal-GRTU, il-mexxejja tal-GRTU u l-Kumitat tal-Burdnara (cargo haulers) membri tal-GRTU, spjegaw il-posizzjoni tal-burdnara wara li l-Chairman tal-Malta Maritime Authority habbar li kien ser jibdel l-kriterji li fuqhom huma mhaddma l-licenzji tal-Burdnara.

Fi Press Conference li saret illum fl-ufficini tal-GRTU, il-mexxejja tal-GRTU u l-Kumitat tal-Burdnara (cargo haulers) membri tal-GRTU, spjegaw il-posizzjoni tal-burdnara wara li l-Chairman tal-Malta Maritime Authority habbar li kien ser jibdel l-kriterji li fuqhom huma mhaddma l-licenzji tal-Burdnara.

Il-GRTU spjegat li s-sistema li hi mhaddma illum tilhaqq il-kriterji tal-Unjoni Ewropea u ma tikkostitwixxiex la monopolju fil-garr tal-merkanzija u lanqas “closed shop” ghan-negozjanti li jridu juzaw mezzi taghhom stess u mhux tal-Burdnara. Il-GRTU sostniet ukoll li t-tariffi li jiccargjaw il-Burdnara huma kompettitivi u ma jezisti ebda “cartel” fejn jidhol hlas lill-Burdnara li jgorru l-merkanzija generali. Barra minn dan kull burdnara jista’ jhaddem vetturi u ngenji kemm irid biex tkun sodisfatta d-domanda kollha ghal garr ta’ merkanzija.

In-numru li hu limitat hu dak tal-operaturi professjonali li ghandhom il-pass specjali li johorgu u jdahhlu l-merkanzija mill-portijiet Maltin. Il-GRTU spjegat li dak li jithaddem f’Malta sar bi ftehiem approvat mill-Unjoni Ewropea u mill-Kabinett tal-Ministri u hu fil-kompitu tal-gvern Malti li jhaddem il-kriterji mifthema bla indhil ta’ hadd. Il-Malta Maritime Authority ma tistax taqbad u tibdel dak li gie miftiehem u annunzjat pubblikament mill-gvern qabel ir-referendum ghad-dhul fl-Unjoni Ewropea u l-obligu tal-MMA hu li thaddem dawk il-kriterji u tonorha dawk l-obligazzjonijiet li imponilha l-Kabinett tal-Ministri.

Zewg Ministri tal-Gvern, l-Onorevoli John Dalli – ex-Ministru tal-Finanzi u l-Onorevoli Censu Galea ex-Ministru ta’ Trasport u Portijiet, flimkien ma’ Dr. Simon Busuttil bhala rapprezentat tat-team ta’ Negozjaturi ta’ Malta ghas-shubija fl-Unjoni Ewropea, is-Sur David Sutton – Deputy Chief Officer tal-ADT u s-Sur Charles Demicoli – Chairman tal-ADT u s-Sur John Mifsud – Direttur Generali tad-Dwana kienu spjegaw dan kollu lill-Burdnara u lill-impjegati taghhom fl-laqgha msejha apposta ghalihom qabel ir-referendum fejn taghhom id-dettalji tal-arrangamenti mifthema u l-operaturi u l-impjegati taghhom kienu gew assigurati li hobzhom u l-investiment taghhom kien garantiti.

Il-GRTU illum ghalhekk issa trid li l-gvern jerga’ jiddikjara li dak li ftiehem dwaru qabel ir-referendum issa ma imbidilx. Il-Burdnara migbura f’Laqgha Generali Straordinarja msejha mill-GRTU ilbierah u li saret fis-Sala Markiz Scicluna, fit-Trade Fair Grounds, Naxxar, qablu li ghalissa ma jiehdu l-ebda azzjoni li b’xi mod tista’ twegga’ jew tostakola lil xi hadd. Dan ghaliex il-burdnara qed jistennew li l-gvern permezz tal-Ministru Censu Galea jirrijaferma l-posizzjoni tieghu kif stabbilita qabel ir-referendum. Dan hu mistenni li jsir fl-laqgha li l-kumitat tal-burdnara ser ikollu mal-Ministru Censu Galea fl-laqgha msejha apposta nhar il-gimgha filghodu wara li l-GRTU irreferiet din il-kwistjoni lill-Prim Ministru.

Il-Burdnara wkoll qed jilmentaw li b’mod ingust l-operaturi l-godda tal-Port il-Kbir qabdu u qatghu x-xoghol li l-Burdnara ghal-ghexiren ta’ snin kienu jaghmlu fuq il-mollijiet tal-Port il-Kbir b’kompetizjoni bejniethom b’rizultat li illum dan ix-xoghol ser isir minn monopolju bla ebda trahhis ta’ tarriffi u b’telf ta’ eluf kbar ta’ liri ta’ apparat mixtri u mhaddem mill-burdnara u li issa ser jintrema. Dan it-telf ta’ xoghol qed igieghel lill-Burdnara jillicenzjaw numru ta’ haddiema esperti f’dan ix-xoghol u l-gvern waqt li indokra l-interessi ta’ haddiehor m’ghamel xejn biex jiddifendi l-impjieg u l-investiment taghhom u tan-nies taghhom.

Il-Burdnara ser jergghu jiltaqghu l-gimgha filghaxija biex jiddeciedu fuq dak li jirrapurtawlhom il-Kumitat taghhom wara l-laqgha mal-Ministru Galea.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).