SME Chamber

Il-bombi ghal waraId-Dejn NazzjonaliIc-cifri ufficjali tad-dejn nazzjonali
ppublikati mill-Gvern huma biss cifri tad-dejn tal-Gvern Centrali ta` Malta.
Illum skond ic-cifri tal-Bank Centrali, dan id-dejn nazzjonali hu ta`
Lm1,049,600,000. Din ic-cifra sa Gunju kienet zdiedet Lm75,500,000 ohra fuq
is-sena ta` qabel, jigifieri zieda ta` 7.8%.Nerga nghid, dan hu biss
id-dejn tal-Gvern! Jekk inzidu ma` dan id-dejn kollu d-dejn
tal-korporazzjonijiet u kumpaniji li jaghmel tajjeb ghalihom il-Gvern, inkluzi
t-Tarzna, l-Enemalta, il-Freeport, l-Universita, l-awtoritajiet u
l-istutituzzjonijiet kbar u zghar, il-Kunsilli Lokali, u maghhom inzidu wkoll
il-garanzija li ta l-Gvern fuq hafna rabtiet kuntrattwali tieghu stess u
tal-korporazzjonijiet tieghu, il-figura twassal ghal wahda tal-genn. Huwa stmat
li t-total tad-dejn Nazzjonali vera jaqbez sew dak kollu li Malta ddawwar
f’sena. Malta llum iddawwar aktar minn elf u hames mitt miljun fis-sena. Id-dejn
kollu ta` Malta jizboq din il-figura.

Is-Settur Privat
Issa jekk
mad-djun enormi li ghandu s-settur pubbliku nzidu wkoll id-dejn kollu li
ghandhom il-banek u s-setturi privati, il-figura tkun wahda li tistordik. Dan hu
meta jien nghid, sfurtunatament, li qed nghixu fuq buzzieqa enormi ta`
dejn!

Mhux biex ingennen lin-nies u nbezza lil min irid jinvesti, imma
biex forsi f’dan il-pajjiz tinholoq kuxjenza li pajjizna ma jistax ikollu futur
jekk jibqa ghaddej qisu mhux qieghed jiddejjen bl-addocc basta nsoddu it-toqob
tal-lum imbaghad ghada naraw.

X’Gara Band’Ohra
Min kien l-Argentina
sa ftit tas-snin ilu jaf x’qed nghid. Kont tara l-gid kullimkien. L-izvilupp ta`
bini u progetti u n-nies li ddawwar il-flus kienet tiffanfra bir-rikezzi.
Negozji jifthu u jarmaw u d-djar jizzejnu aktar u l-vjaggi u l-vaganzi jizdiedu.
Kollox kien harir, hlief li l-qafas ta` kollox kienet muntanja ta` dejn li bdiet
dejjem aktar tintefah. Is-sid ta` l-Argentina mhux gennen biss lil Argentina
izda wkoll lid-dinja. Il-flus ghal aktar djun bdew gejjn minn kullimkien. Anke
minn Malta u Ghawdex! Min gennen lil Maltin ma nafx, li naf hu li min kien
isegwi l-ekonomija internazzjonali u jaqra r-rapporti xjentifici li jircievi
kull Broker f’Malta u kullimkien, zgur li kien jaf li l-inkwiet kien wara
l-kwinti. Din tal-flus tal-Maltin fl-Argentina ghadni ma nafx kif ma gietx
investigata sew. Basta f’Malta ghanda r-Regolaturi! Inkredibbli kif
fil-Parlament taghna nitkellmu fuq kollox u dwar din il-kwistjoni kwazi
xejn.

Id-Dejn tal-Maltin
Nerga nigi ghal kaz ta` Malta. Malta tista` u
ghandha tiddejjen biex tkabbar prodott gross nazzjonali u tkattar l-investiment
u l-izvilupp. Allahares ma naghmlux hekk ghax bi flusna tal-lum biss kieku ma
naslux. Izda taghmel hazin meta tiddejjen mhux biex issostni l-investiment ghal
futur izda biex thallas l-infieq kurrenti. Hi ngustizzja kbira mal-poplu Malti
li ma jifhimx u jafda fil-politici li suppost jifhmu. Hi ngustizzja kbira ma’
l-anzjani li jkunu haddmu sewwa ghomorhom kollu u jkunu qed jistennew li
jirtiraw u jgawdu il-penzjoni ghal snin twal u li wara jsibu li flus m’hemmx, u
l-penzjonijiet daqshekk huma garantiti, u l-isptarijiet u servizzi b’xejn
m’hemmx minn fejn. Hi ngustizzja kbira maz-zghazagh li m’ghandhomx sehem u
lanqas jimpurtahom. Li qed isir hu li l-politici tal-lum jiddejnu biex
iz-zghazagh tal-lum ihallsu huma ghada. Il-movimenti taz-zghazagh qishom reqdin
ghal kollox fuq din il-kwistjoni. Messhom ilhom qed johorgu fit-toroq kontra
generazzjoni ta` politici li qed tisraqhom.

Bomba Tal-Hin
Id-dejn
nazzjonali ufficjali llum jixrob Lm72 miljun fis-sena bhala hlas ta` imghaxx.
Din ic-cifra li dejjem tikber trazznet ftit dan l-ahhar, mhux ghax naqas id-dejn
izda ghax naqsu l-imghaxxijiet bhala rata. Issa li l-imghaxxijiet regghu bdew
telghin, dawn il-hlasijiet ser jirdoppjaw – wahda ghax in-nefqa ta` l-imghax
tizdied, u l-ohra ghax id-dejn tal-Gvern dejjem jikber. Jekk niehdu mad-dejn
tal-Gvern, id-dejn l-iehor kollu ta` Malta li llum hu kalkolat li hu ta` 170%
tal-GDP ta` Malta, in-nefqa kollha li l-ekonomija Maltija qed thallas kull sena
biex tpatti ghad-dejn kollu akkumulat, twassal ghal cifra li ggennek. Jigifieri
meta jsemmulna fuq zieda fil-GDP rridu il-hin kollu inkejjlu kemm minn din
iz-zieda qed tmur biex taghmel tajjeb mhux biex thallas lura l-kapital li
ttiekel waqt li pajjizna kien qed jipproduci l-istess GDP, lanqas biex jaqta`
mid-Dejn li ghandu, izda biex jaghmel tajjeb ghaz-zieda biex ikun ikkumpensat
id-dejn. U jekk mhux bomba tal-hin li qed nistennew li tisplodi mela x’inhi
din?!

U ara ma jigix xi hadd jghid li ser tigi xi Kummisjoni Ewropeja
issolvihielna din? Mela ghamilna GDP li mhux vera li qed jikber: ma jistax
jikber bl-istrutturi tal-ekonomija li ghandna llum. Jekk mhux ser issir
restrutturar bis-serjeta` bl-istrutturi li ghandna mhux se naslu. Dwar din
haqqhom tkellmu u ftehmu l-kapijiet tal-Unions u tas-Sidien, u mhux jekk
jistrajkjawx ta’ l-ambulanzi. Il-krizi vera li qed tiffaccja Malta hadd ma jrid
jitkellem dwarha. Il-marda qeghda hemm, qed tikolna l-hin kollu, izda hadd ma
jrid isemmieha. Il-bomba tal-hin dejjem ittektek.

Krizi
X’inhi din
il-krizi? B’rata ta` zieda fid-dejn nazzjonali kollu ta` aktar minn Lm100 miljun
fis-sena jfisser li sa hames snin ohra l-ekonomija Maltija bilfors li tfalli. Xi
jfisser dan? Ifisser li xi hadd kbir minn barra ser igeghlna niehdu passi li
l-ebda Gvern Malti mhu kapaci jiehu jekk mhux ghax imgieghel. Bhal ma qed jigri
fl-Argentina. Kieku l-Argentini hadu l-passi min jeddhom, kieku ma kienx hemm
il-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Bank Dinji u Banek Mondjali li jgeghluhom
jiehdu l-mizuri kiefra li hadu. U kiefra hi l-kelma gusta, ghax l-Argentini issa
ftaqru.

Wara L-Elezzjoni
Issa ghal wara ir-Referendum u ghal
wara l-Elezzjoni. Ikollna wahda minnn zewg xenarji.

Gvern Nazzjonalista:
Il-Gvern sa l-Elezzjoni mhux ser iross ic-cintorin. Mhux ser jirnexxielu jieqaf
milli jgholli l-pagi u jroxx u jonfoq aktar u jiddejjen aktar. Jekk jerga jitla`
mela ser isib problemi akbar. Idahhal lil Malta fl-Unjoni Ewropeja. Il-Gvern
Malti jkollu sentejn biex jintroduci l-Ewro. Il-Gvern ikun irid jaddotta
l-kriterji ekonomici ta` Maastricht. Ikollu sentejn biss biex jaghmel
l-impossibli. Ikollu jiehu bilfors mizuri tal-wahx.

Gvern Laburista: Jew
l-Unjoni Ewropeja tkun qaghtet qalbha li l-gvern Malti jkun ser jirnexxielu
jrazzan id-dejn nazzjonali u n-nefqa pubblika u d-deficit pubbliku u allura
tal-Kummissjoni Ewropea jkunu qalu lil Gvern Malti li ghalissa l-gvernijiet
tal-Ewropa Maghquda ma jridux jitwikkew b’Malta sakemm il-Gvern Malti wahdu
jirbah il-battalja ekonomika tieghu. Jew inkella d-decizjoni johodha Gvern
Laburista Gdid billi jirtira l-kandidatura ta` Malta. Il-Gvern Laburista issa
jrid jiffacja l-problema. L-IMF zgur li timponi fuq il-gvern gdid Laburista
kundizzjonijiet tal-wahx. U ahna zghar wisq biex nevitaw jew ninnegozjaw xi haga
ahjar.

Il-Morr
U x’inhuma kundizzjonijiet tal-wahx?
 Tnaqqis
fis-salarji u pagi tal-haddiema kollha tal-Gvern.
 Privatizazzjoni bla
kundizzjonijiet ta’ l-Enemalta, il-Maltacom u korporazzjonijiet ohra.

Eghluq tat-Tarznari.
 Hlasijiet fuq servizzi ta` sptarijiet.
 Qtugh
fis-servizzi socjali.
 Qtugh fil-penzjonijiet.
 Htif ta` ammonti bhala
taxxa ta` darba mill-kontijiet fil-banek.
 Zieda fl-income tax.
 Zieda
fil-VAT

Dan kollu biex fi zmien stabbilit ta` sentejn jew tlett snin
l-ekonomija Maltija tigi f’taghha u terga tibda tirranka.

Hekk tahdem
id-dinja tal-lum. Jew tiddeciedi int jew jiddeciedu ghalik.

Malta ‘l
hemm miexja. Il-bidla fid-direzzjoni trid issir
illum.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).