SME Chamber

Il-Belt Valletta saret Farsa shiha

Kull min jidhol l-Belt
Valletta kuljum u dawk li jidhlu
spiss jafu li l-Belt Valletta saret farsa
shiha. Saret Belt tal- misthija u hadd qiesu mhu responsabbli. Ma jirrizenja hadd, ma jitkecca hadd u l-farsa
tkompli.


               

Triq ir-Repubblika
mahmuga. Barra it-tidlik u
l-hmieg akkumulat fuq l-paviment, issa hemm kisja trab gej mill- Pjazza San
Gwann u minn Triq il-Merkanti:
Il-paviment trid taghmel xita qawwija biex jiehu hasla sew. Maintanance  xejn u
min jghaddi jissogra li jaqa. Triq ir-Repubblika hi simbolu
ta’ abbandun.

 

Triq il-Merkanti u
l-Pjazza ta’ quddiem San Gwann gharukaza. Skuzi
biss s’issa smajna ghas-sitwazzjoni tal-biki li tinstghab fiha. Bqajna kullimkien trab u traskuragni. Jidher li m’hemmx taghma ta’ soluzzjoni malajr. U hadd mhu responsabbli. Lin-nies
jghadduhom passata u qiesu xejn mhu xejn.

 

Il-Pjazza tal-Palazz hi
pjazza tar-redikolu.
Suppost miftuha ghall-pubbliku li jrid u lest ihallas 35c fis-siegha biex
jipparkja l-karozza imma l-pulizija ghassa jkecci lil min irid ihallas u jzomm
biss lil privilegjati li ma jhallsu xejn. Addijo x’tghid
il-ligi. Tal-monti jikkapparaw l-ispazju disponibbli ghan-nies li lesti
jhallsu ghax huma ma jhallsux u  jikkapparaw ukoll l-ispazju tal-bicca
ta’ fuq ta’ Triq ir-Repubblika hdejn il-Palazz.

 

X’jimporta li d-dehera
tal-vannijet tal-monti tkerrah ic-centru tal-Belt
Kapitali. La hadd mhu
responsabbli kullhadd jizzufjetta. Il-Pjazza tal-Palazz wara
li jitilqu l-vannijiet tal-monti kollha zjut u hmieg. X’jimporta. It-toroq l-ohra suppost miftuha ghall-ipparkjar ta’ dawk li jridu
jinqdew bil-hwienet u s-servizzi tal-Belt.Imma l-farsa
tkompli. Il-Pjazza tal-Helsien ghamluha kwazi mpossibli
li tidhol fiha. Hafna toroq bil-kaxex bojod fejn tista’
tipparkja imma maghluqa ghal karozzi. Fejn tista’ tipparkja kullimkien
kaxxi blu u kaxxi hodor jew kaxex sofor u bil-wardens
ghassa lesti biex jimponu t-tickets. Id-dawra ta’ madwar l-Belt ikkapparrata
minn kmieni ghax
b’xejn.

 

U
hmieg u tkissir ta’ bankini kullimkien qiesu hadd ma jimpurtah
minn xejn. Ftahir  u paroli u
x’hin taghsar ma ssib xejn. Kieku mhux ghas-success kbir
tal-Cruise Liner business li jgib mieghu barka fil-Belt
Valletta kieku min ghandu negozju
l-Belt jista’ jaghlaq.

 

Il-GRTU
tappella lill- Prim Ministru li bis-serjeta jara li tinghata tindifa serja lill-
Belt u li jieqfu l-kummiedja li ghamlu lill- Belt Valletta farsa shiha li
taghggeb lil dawk kollha li jzuruha.

 

 U l-Prim Ministru jrid juza l-frosta: min hu
responsabbli u qed jghaddi n-nies biz-zmien
jitkecca.

 

Il-Belt
Valletta tirredikola l-politika
kollha tal-Gvern ghax hi esibizzjoni ta’ inkompetenza, traskuragni u abbandun.
Ghalhekk l-GRTU tezigi azzjoni
mmedjata.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).