SME Chamber

II-Belt Valletta: Gurnata ohra u l-Farsa tkompli

Il-Gvern
holoq is-sistema tas-CVA (Controlled Vehicular Access) fil-Belt
Valletta biex ma jkunx hemm nies
jikkapparraw l-parking
ghall-zmien twil matul il-hinijiet l-aktar importanti
tal-jum. L-argument tal-Gvern hu li b’din
l-iskema jonqos l-izgombru fic-centru tal-Belt u jkunu liberati spazji ta’ parkingIl-GRTU u l-assoccjazzjonijiet tal-membri tal-GRTU ta’ Triq
ir-Republika u ta’ Triq il-Merkanti u l-kumitati tas-sidien tal-hwienet
tat-toroq ewlenin l-ohra kollha qed jaghmlu sforz f’kampanja wahda biex
l-konsumaturi u klijenti jidhlu l-Belt u jinqdew issa li suppost hawn aktar
postijiet fejn tista tipparkja.
ghall-konsumaturi li jridu jidhlu u jixtru u jinqdew mill-Belt.

 

Hadd mis-sidien ma jippretendi li
jinghata Lm700 rigal ta’ free parking
kull sena u hadd mis-sidien u l-impjegati taghhom mhu komdu li jhallas kuljum
ghall-sieghat shah u b’hekk l-ispazji suppost qed jithallew liberi
ghall-konsumaturi. Ghalhekk hadd qatt ma basar, u zgur li hadd qatt ma stenna,
li l-istess Gvern li vvinta c-CVA,  ser
jaghti lil istess CVA id-daqqa tal-mewt billi jippermetti li l-ispazji l-aktar
importanti ghall-parking
fic-centru tal-Belt jimtlew bejn 6.30am sas-14.30 bil-vannijiet
tal-Monti.

 

Il-lum
ic-centru tal-Belt Valletta hu kkapparrat b’dawn il-vannijiet
ghax la b’xejn hadu l-ahjar postijiet.Il-GRTU tqies li b’dan il-gvern rrendha s-sistema tas-CVA f’farsa
shiha. Kull min din l-gimgha dahal l-Belt, din l-farsa
setgha jaraha kuljum.

 

Hu
ghalhekk li b’effett mill-lum 6 ta’ Lulju 2006, il-GRTU qed tirtira s-support
kollu taghha lis-sistema tas-CVA.
Il-GRTU qed tavza lis-sidien tal-hwienet u stabilimenti ohra
fil- Belt Valletta
biex ikunu lesti li jobdu d-Direttivi li ser tohrog l-GRTU fil-granet li gejjin
jekk is-sitwazzjoni redikola li holoq l-gvern f’’mument ta’ paniku ma jsolvihiex
immedjatament.
Il-GRTU mhux ser toqghod ghall min irid jghaddi s-sidien
tan-negozji biz-zmien.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).