SME Chamber

Id-Dinja thabtilna l-bieb!

X’esagerazzjoni!” Meta nisma dan ir-riklam li vvintaw tal-MTA, nghid il-vera laqtugh tajjeb il-karattru Malti. X’fissazzjoni ghandna li nahsbu li d-dinja kollha qed tiggustana. Id-dinja kollha qed thabtilna il-bieb! Imma kif jista’ jkun li Francis Zammit Dimech jittollera dawn il-purcinellati?

Kull min hadem biex igib ix-xoghol lejn Malta – Prim Ministri, Ministri, Malta Enterprise, MTA innifisha, Ambaxxaturi u Konsli u kull salesman li hadem barra jaf li m’hemm hadd ihabtilna l-bieb. Ix-xoghol ahna rridu nfittxuh. L-ghazzien biss jirraguna li x-xoghol qieghed hemm u kull ma trid taghmel hu li tiftahlu l-bieb. Imma aghar minn hekk dan ir-riklam jimmira lejn ir-ras kbira li ghandhom certi Maltin. Ghax ghandna hafna x’noffru f’Malta u lkoll kburin b’pajjizna imma f’gieh Alla ejjew naqtughha din li nahsbu li ahna xi haga specjali. Li d-dinja kollha ma tghaddix minghajrna. L-ewwel kien Mintoff li bellaghalna li ahna xi “super power next door”, issa ghandna dawn ir-ruxmata kull fejn tara li tieghom jiddandnu u juzaw is-superlattivi kollha immaginabbli biex jimpressjonaw lil hmir. U jahasra hemm barra m’hemmx hmir. Ghalhekk it-turizmu niezel. U ghalhekk l-esportazzjoni niezla. Ghalhekk illum pajjizna, f’termini reali jaqla’ inqas illum milli kien jaqla’ ghaxar snin ilu.

Ghax ilna ghaxar snin zaqna mimlija li d-dinja kollha qed thabtilna il-bieb! U ahna sempliciment kemm nifthula. U l-miljuni ta’ turisti u mahhhom l-investituri barranin jidhlu jimlewna. U biex naxquha aktar hargu il-bravi tal-“carrying capacity” biex iwiddbuna li ara meta jhabtulna ma ndahluhomx kollha ghax ninfaqghu. Tad-dahk kieku mhux qed jilghabu bl-impjieg u l-qliegh ta’ tant nies li hajjithom tiddependi mit-turizmu. Din tal-“carrying capacity” li ffissaw fuqha xi whud ma taghmilx sens illum. Kieku jigu xi 3 miljun turist u nibdew nimlew ukoll id-djar vojta u d-djar kbar taghna bil-lodgers nifhimha, imma meta zoni shah ta’ Malta qatt ma jaraw turist u l-hotels qed jaghlqu din mhix ghajr hanqa u maghha marbuta din li kulhadd imxennaq biex jigi.

Imma din mhux biss kwistjoni ta’ turizmu. Anki il-Prim Ministru Gonzi qed jiehu l-lala li jitkellem bis-superlattiv. Ahna l-aqwa fid-dinja fis-sahha, l-aqwa fl-investiment barrani, l-aqwa fl-ewropa ghall-assistenza mil-EU. Insomma, dhalna fl-EU il-bierah u diga sirna ic-Champions ta’ l-Ewropa.

Meta ser nitghallmu? Meta ser insiru ftit umli u naccettaw ir-realta? Ahna pajjiz ckejken, bi ftit rizorsi u bis-sahha ta port splendidu fic-centru tal-Mediterran meta l-Mediterran kien ic-centru tad-dinja antika ahna gbidna lejna nies u poteri, li ghinuna nsiru nies. Kollha ghalmuna u zviluppawna – il-fenici, ir-rumani, l-gharab, l-ispanjoli, il-francizi, l-inglizi, imma l-aktar, il-kavallieri. Infatti ftit li xejn ghandna x’nuru lit-turisti li jzuruna hlief il-wirt fantastiku li hallielna il-barrani. Il-Malti tas-seklu ghoxrin infatti ftit li xejn halla warajh. Tbati meta jkollok l-barranin xi ddawwar ma’ Malta, biex turihom xi haga spettakolari xoghol il-Malti taz-zmienna. Dejjem naqghu ghall-kavallieri.

Ma rridx nesagera ghax it-toroq fl-irhula taghna li ghadna ma kissirniex huma kollha x-xoghol tal-Maltin, l-istess il-knejjes u djar antiki taghna. Ghad ghandna hafna gawhar, arkitettonikici frott il-lavur Malti li jaghmlulna gieh. Imma l-monumentali, l-ispettakolari, ftit li xejn. Zgur mhux tal-ahhar 60 sena!

Is-sabih ta’ pajjizna hu li fic-cokon taghna ghandna hafna. Dan is-sabih johrog aktar meta nkunu ftit aktar umli u nhallu l-barrani jinnota s-sabih taghna u mhux irridu bil-fors nghidu li taghna hu isbah, aqwa u ikbar. Is-superlattiva tirredikolana.

U din qed nuzawha f’kollox. Anke meta nitkellmu fuq l-ekonomija. Il-hin kollu jfajjrulna s-superlattivi. Il-verita izda hi li mhux biss fit-turizmu, imma fl-ekonomija kollha ghandna problemi. M’hemmx problemi li b’rieda tajba u b’policies intelligenti mmirati biex jeggeneraw l-espanzjoni fejn hemm il-potenzjal u r-restrizzjoni fejn hemm il-hela tar-rizorsi mhux kapaci nsolvuhom. Is-sabih tas-sitwazzjoni tal-lum hu li m’ ghandniex ingorru fuq dahrna l-piz ta’ deficit strutturali li jipparalizzana. Il-lum nistghu nsuqu u mmexxu policies li jaghtu l-frott. Imma rridu nkunu umli. Ma nistghux minn banda nbellugha lin-nies li qed immissu s-sema b’idejna mbghad nghidu li ghandna problemi serji li jekk ma nsolvuhomx jistghu jerquna.

Ghax pajjiz li qed ibghati biex jaqla bizzejjed biex jaghmel tajjeb ghall-htigijiet kollha tieghu mhux pajjiz li ghandu biex tant jiftahar. Pajjiz li ghaz-zidiet li jaghti lil haddiema mhux qed jiehu minnhom tkattir ta’ gid aktar milli qed itiehom mhux qed jimla l-ixkora tal-gid nazzjonali. Pajjiz fejn l-investitur fl-intraprizi li jhaddmu n-nies mhux qed jibqalghu profitti bizzejjed biex jahdem, biex jinvesti aktar, jimmodernizza u jibni l-gdid, mhux ezattament sejjer tajjeb.

Dan kollu u aktar issa nafuh ghax l-istudji saru. Imma ghandna bis-superlattivi, ghadna nahsbu li mhux sempliciment dorna l-kantuniera imma li wasalna fl-art imweghda. Le, jahasra, baqalna hafna x’naghmlu. M’hemm hadd wara l-bieb ihabbat biex jidhol. Kull min gie, investaturi, fl-industrija, investaturi fit-turizmu, l-istess turisti, tas-Smart City, tal-Lufthansa Technique, kollha gew ghax konna kapaci nfitxuhom u ngibuhom hawn b’sagrificcju u b’hila ta dawk li bil-kwiet u bi prefessjonalita’ jahdmu biex igiebu x-xoghol lejn Malta.

Hafna drabi dawn in-nies aktar tfixkil isibu milli ghajnuna. Ghax problema ohra li ghandna hi li m’ahniex kapaci nillistjaw il-prijoritajiet taghna sewwa u nikkoncentraw bis-serjeta fuq dak li hemm bzonn li naghmlu. Ghax minghalina li l-opportunitajiet qeghdin wara l-bieb u kemm inehhu jdejna minn fuq zaqqna u nifthulhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).