Fabian Demicoli

Id-Decizjoni tal-Kummisjoni Ewropea li tpoggi lill-Malta taht Excessive Deficit Procedures

Id-Decizjoni
tal-Kummisjoni Ewropea li tpoggi lill-Malta taht Excessive Deficit Procedures hi ahbar hazina. – Il-GRTU Kamra Maltija ghall-Intraprizi Zghar u Medji bl-akbar
rapprezentanza f'Malta ta' intraprizi micro,
small u
medji, ssostni li id-decizjoni li hadet illum il-Kummissjoni Ewropea li terga'
tpoggi lil Malta f'sitwazzjoni ta' excessive
deficit procedures hi decizjoni hazina hafna ghal Malta u se taghti messagg ikrah
lill-investituri fi zmien li diga' hu difficli.

Din id-decizjoni li setghet
giet evitata kieku il-mexxejja politici Maltin u rapprezentanti tal-imsiehba
socjali urew aktar maturita' fil-mod kif jindirzzaw kwistjonijiet importanti
ta' natura ekonomika u socjali. Hu in-nuqqas ta' ftehim fuq livell Nazzjonali
dwar programm serju ta' riformi li qieghed kull darba iwaqqa' lill-pajjizna
f'din is-sitwazzjoni kerha.

Il-GRTU issostni li Malta setghet ghamlet pass hafna ahjar
biex f'pajjizna ikunu evitati il-konsegwenzi negattivi ta' din id-decizjoni
tal-Kumissjoni. Malta diga' ghaddiet minn din l-esperjenza qarsa fl-2004
sal-2007 u ghal darb'ohra bejn l-2009 u l-2012. Matul dawn iz-zewg perjodi,
allavolja tat-tieni kien gie fiz-zmien li Malta intlaqtet mir-ricessjoni,
pajjizna ghamel is-sagrificcji mehtiega u kuntrarjament ghal hafna pajjizi
ewropej ohra, irnexxilu malajr johrog mir-ricessjoni u jkompli jkattar il-gid
ekonomiku u jsostni it-tkattir tal-impjiegi, allavolja kellhom jiddahhlu
decizjonijiet iebsin. In-Nuqqas izda ta' ftehim fuq livell Nazzjonali fuq numru
twil ta' snin bejn Gvern u imsiehba socjali ma tax il-garanziji mehtiega li pajjizna
jimxi b'mod sod u konsistenti.

Pajjizna ghandu l-aktar ekonomija miftuha fl-Ewropa u
niddependu kwazi ghal kollox fuq l-andament ekonomiku fil-kumplament
tal-imsiehba fl-Unjoni Ewropeja, b'mod partikolari fiz-Zona Ewro, u ghalkemm
l-isforzi taghna f'Malta, pozittivi u negattivi, kif ukoll il-hegga li bihom
inwettqu ir-riformi indikati mill-Kummisjoni Ewropea, huma importanti, jibqa'
li Malta dejjem hi suggetta ghal dak li jsir fil-kumplament tal-Ewropa, b'mod
partikolari fiz-Zona Ewro, aktar minn kull pajjiz iehor fl-Unjoni Ewropea.
Il-GRTU issostni li l-Kumissjoni ma tatx piz bizejjed lil dan l-impatt u
l-Awtoritajiet Maltin kellhom jinsistu aktar biex il-Kummissjoni tkejjel sew
dan l-impatt qabel ma regghet poggiet lil Malta ghat-tielet darba taht excessive budget
procedures.

Dan ma jfissirx, issostni il-GRTU, li f'pajjizna
kulhadd qed
jifhem kemm hu importanti li naghtu kaz u b'serjeta' l-obbligi taghna
bhala
pajjiz membru shih tal-Unjoni Ewropeja u membru tal-Unjoni Ekonomika u
Monetarja. Il-politici taghna, fl-ahhar Parlament, ghamlu zball kbir
meta ma
approvawx il-Budget 2013 f'Novembru li
ghadda u il-fatt illi in-Nefqa Pubblika u it-thaddim tal-iskemi imfassla
fil-Budget 2013 wara konsultazzjoni mal-imsiehba socjali, ma setghux
jithaddmu
fl-assenza ta' Budget approvat, xekkel
mhux ftit it-tkattir ekonomiku tal-ekonomija Maltija fl-ewwel erba' xhur
ta'
din is-sena. It-tahwid politiku tal-ahhar parti tas-sena 2012 ukoll
gharraq
l-andament ekonomiku pozittiv tal-ekonomija Maltija. Il-kampanja
elettorali
twila ukoll m'ghinitx biex l-intraprizi Maltin ikomplu jaghtu s-sehem
shih
taghhom biex l-ekonomija tkompli tikber. It-tahwid poilitiku ghin ukoll
b'mod
negattiv biex ma sarux ir-riformi li kellhom isiru. Dawn issa ghad iridu
jitfasslu u jitwettqu specjalment f'settur importanti ghan-nefqa
pubblika bhal
ma hi il-kwistjoni tal-Pensjonijiet u l-kwistjoni tal-Finanzjament
tas-settur
tas-Sahha u tas-Servizzi Socjali. Dawn sfortunatament baqghu fuq
l-ixkaffa meta
kull min hu
serju kien jaf li fil-fatt kellhom ikunu indirizzati b'urgenza.

Illum pajjizna ghandu Gvern b'maggoranza qawwija.
Gvern li
jista' jdahhal ir-riformi mehtiega bi qbil mal-imsiehba socjali u
s-socjeta'
civili organizzata. Dan hu fatt li l-Kummissjoni kellha tiehdu in
konsiderazzjoni. Hu ghalhekk li l-GRTU ssostni li hu possibbli li
b'immanigjar
tal-ekonomija iktar deciziv u bl-impenn shih ta' Gvern u Oppozizzjoni,
imsiehba
socjali u socjeta' civili organizzata, li pajjizna hu kapaci jirrisolvi
il-problema ta' excessive deficit sal-ahhar tal-2014. Il-GRTU issostni
li jekk
il-Gvern jaghraf juza' sew il-hilijiet ta' kulhadd, b'mod partikolari
ta' min
hu l-aktar kapaci, irrispettivament mill-kulur politiku tal-individwi,
Malta
tista' twettaq ir-riformi mehtiega u timplimenta is-soluzzjonijiet
miftehma
biex l-2013 taghlaq b'headline
deficit target ta' 3.4% tal-GDP u il-Gvern jaghlaq is-sena 2014
b'headline deficit target ta' 2.7% tal-GDP. Il-GRTU temmen ukoll li hu
possibli li b'rieda qawwija mill-imsiehba socjali u bit-tmexxija miftuha
u
deciziva, li d-debt ratio ta' pajjizna
jersaq aktar lejn is-60% tal-GDP li hu mehtieg biex Malta tkun konformi
mal-obbligazzjonijiet taghha bhala membru fiz-zona ewro. Il-GRTU temmen
li dan
jista' jsir b'pass sodisfacenti u bla htiega ta' awsterita' zejda.

Sfortunatament, izda, il-GRTU
issostni li jekk din il-kwistjoni ma tinghatax l-attenzzjoni massima u
l-urgenza u l-prijorita' kollha li titlob, lil'hinn minn kull weghda ohra
elettorali li setghet saret, is-sitwazzjoni ta' tkattir ekonomiku fjakk u
nuqqas ta' holqien ta' xoghol tkompli tehzien fix-xhur li gejjien b'effett
negattiv akbar fuq id-deficit finanzjarju.
Id-decizjoni tal-Kummissjoni Ewropea hi decizjoni hazina u dannuza ghal Malta u
titfa lil pajjizna lura ghax twassal messagg negattiv fi zmien difficli. Hu
ghalhekk importanti li ilkoll flimkien, Gvern, Opozizzjoni, Msiehba Socjali u
Socjeta Civili, li nqumu ghall-isfida u neghlbuha.

Il-GRTU illum resqet talba b'urgenza lic-Chairman tal-MCESD
biex isejjah laqgha tal-MCESD biex ikun diskuss il-Country Specific Report dwar Malta u l-impatt ta' tqeghid ta' Malta taht
excessive deficit procedures u biex
l-imsiehba socjali jaqblu fuq pjan ta' azzjoni li jwassal biex Malta tehles
darba ghal dejjem minn sitwazzjoni fejn pajjizna diehel u hiereg taht excessive deficit procedures.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).