SME Chamber

Id-Decizjoni tal-Gvern dwar id-Dual Pricing hi Decizjoni Hazina

Jidher li l-Gvern hu deciz li jibqa’ jisma minn Kumitat li maghmul minn nies li jifhmu f’ kollox barra fil-kummerc. Il-GRTU bis-support ta’ l-aqwa esperti mil-Euro Commerce, l-organizzazjoni ewlenija ewropeja li titkellem f’isem is-settur kummercjali, issostni li s-sistema tad-dual pricing fuq perjodu twil qabel ma nies ikollhom f’idejhom l-Euro u qabel ma n-nies ikunu jistghu jixtru bil-Euro, hi sistema zbaljata.

Jidher li l-Gvern hu deciz li jibqa’ jisma minn Kumitat li maghmul minn nies li jifhmu f’ kollox barra fil-kummerc. Il-GRTU bis-support ta’ l-aqwa esperti mil-Euro Commerce, l-organizzazjoni ewlenija ewropeja li titkellem f’isem is-settur kummercjali, issostni li s-sistema tad-dual pricing fuq perjodu twil qabel ma nies ikollhom f’idejhom l-Euro u qabel ma n-nies ikunu jistghu jixtru bil-Euro, hi sistema zbaljata.

Din hi sistema li kull ma taghmel hu li twahhal f’mohh in-nies s-sistema li ghall kull prezz u ghall- kull haga joqghodu f’ mohhhom isarfu mill-Euro ghall-Lira Maltija.

Dan hu appuntu dak li m’ghandux isir. In-nies trid tidhra fl-aqsar zmien possibli tibda tahdem bil-Euro u tqies bil-Euro bla htiega li kull darba jaghmlu il-kambju. Dan zgur mhux ser isir bis-sistema li ser idahhal il-gvern: Sistema imfassla minn min ma jifhimx biex ihawwad lil min diga jkun imhawwad. Is-sistema li ser idahhal l-Gvern hi sistema li ser igawdu bil-kbir minnha dawk kollha li ser jghoxew jghabbu lin-negozji kollha Maltin, kbar, medji u zghar u lil istess Gvern miljuni ta’ liri li minnhom pajjizna ma jiehu xejn hlief xoghol zejjed, konfuzjoni u gholi tal-hajja.

L-Gholi tal-hajja jigi mhux ghax il-kummercjant jabbuza kif qed jiprova jghid il-Kumitat tas-suppost esperti izda ghliex xi hadd jrid jaghmel tajjeb ghall miljuni ta’ liri li ser jintefqu bla bzonn u li ser iwasslu biss ghall kuntrarju ta’ dak illi suppost hu fid-dmir li jaghmel il-Gvern.

Il-GRTU issostni li l-ahjar sistema hi dik ta’:

Ø Fi zmien qasir qabel tidhol l-Euro, l-Gvern iwettaq kampanja ta’ edukazzjoni biex kulhadd ikun jaf biex ihaddem il-Euro. Dan jista jsir minghajr il-kummidji kollha li l-kumitat tas-suppost esperti qed jipprova jghabbi fuq is-settur kummercjali, u s-settur pubbliku kollu.

Ø Dhul tal-Euro b’tali mod li mal-ewwel kulhadd jibda juza biss l-Euro u jinsa fl-inqas zmien possibli l-Lira Maltija. Dan hu li sar b’mod effettiv fil-Germanja.

Ø Ghajnuna u edukazzjoni lis-sidien tan-negozji kollha halli jkun zgurat li l-prezzijiet bil-Euro jirriflettu l-prezzijiet b’mod korrett.

Ø Ftehim nazzjonali bejn Gvern, Entitajiet Pubblici, banek kummercjali u l-Organizzazjonijiet kollha li jirraprezentaw il-kummerc biex kulhadd jintrabat li ma jgholliex la taxxi, la mizati amministrattivi u lanqas prezzijiet jekk mhux ghal ragunijiet specifici.

Ø Il-Gvern irid iwaqqaf lill Kumitat tan-NECC milli jibqa’ ghaddej qiesu romblu fuq min irid jaghmel il-gid lil pajjizna.

Ø Il-GRTU ma taqbilx li l-Euro ghandu jiddahhal fl-1 ta’ Jannar. Din hi data hazina ghax il-hwienet ikunu ghadhom ghaddejjin bil-bejgh tal-Milied, il-banek ikunu mghaluqin u hafna impjegati jkunu bil-leave. Id-data ghanda tkun imcaqalqa bi ftehiem mal-organizzazjonijiet kollha li pprezentaw kummerc.

Jekk il-Gvern irid iwettaq bis-serjeta Changeover ghall-Euro bla infiq zejjed, bla konfuzjoni zejda u bla piz bla bzonn fuq l-gholi tal-hajja, il-GRTU tassigura lil-Gvern u lill-kulhadd mill-koperazzjoni shiha tal-GRTU u l-imsiehba taghha. Jekk il-Gvern jibqa ghaddej bil-pjan zbaljat li bellalu min suppost jifhem, il-GRTU tkun konstretta li taghti direttivi lis-sidien tan-negozji biex tevithom minn hafna xkiel zejjed u minn hafna akkuzi ngusti u bla bzonn.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).