SME Chamber

Htiega ta’ Kejl tal-Impatt Ekonomiku fuq in-Negozji meta jitfasslu jew jinbiddlu Progetti Pubblici


Il-GRTU Malta
Chamber of SMEs ilha tishaq is-snin li kull meta jitfassalu jew jinbiddlu
il-pjanijiet ta' Progetti Pubblici in-negozji fil-Lokalita' ghandhom ikunu
ikkonsultati. Il-GRTU insistiet biex fl-Att dwar in-Negozji Zghar (Small
Business Act) jidhol specifikament id-dritt tan-negozji li jinsistu fuq il-kejl
tal-impatt ekonomiku fuq in-negozji taghhom f'kull decizjoni tal-Awtoritajiet
Pubblici li taffetwa l-andament tan-negozji taghhom.

Is-sidien tan-negozji ma
jircievu assistenza, sussidju u kumpens m'ghand hadd, hlief f'kazijiet
eccezzjonali, u kull meta jinghalqu t-toroq, isiru ix-xogholijiet, jinbiddlu
il-pjanijiet ta' Progetti, jew jintilfu il-postijiet ta' parking, it-telf  ta' negozju ibatuh huma. Il-GRTU kitbet
lill-Gvern fejn ghamlet accenn partikolari ghall-bidliet fil-pjanijiet dwar
il-progett tal-Belt, l-eghluq hesrem tal-Family Park f'Marsascala u il-waqfien
tat-Time Managed Parking Scheme fin-Naxxar.

Is-Sidien
tan-negozji tal-Belt ilhom isofru ghal zmien twil hekk kif kien miexi
il-progett kbir tad-dahla tal-Belt u kienu qed jittamaw illi flok ir-ritmu
tax-xoghol jitnaqqas, ir-ritmu jigi mghaggel aktar, halli il-progett jitlesta
kemm jista jkun malajr, inkluzi ukoll ix-xogholijiet fil-kumpless kummercjali
tas-City Gate Arcades. Is-sitwazzjoni illum hija li issa gie imhabbar bla ebda
konsultazzjoni li t-tmiem tal-progett ser jiggebbed b'sena ohra u dan ifisser
li d-dannu li qed isofru in-negozji ser jibqa jiggebbed. Ir-rizultat ser ikun
illi aktar negozji fil-Belt jiddeciedu li jcekknu l-operat kummercjali taghhom
biex inaqqsu l-ispejjez u dan sfortunatament dan ifisser telf ta' impjiegi.

Id-decizjoni
li jinghalaq fl-aqwa tas-sajf il-Park tal-Familja f'Marsascala hi decizjoni
b'impatte negattiv fuq hafna negzoji. Dan hu progett li kien qed issir dejjem
aktar popolari ma' hafna familji Maltin, b'impatt pozittiv fuq hafna negozji
fil-madwar. Issa id-decizjoni ta' waqfien hesrem qed ikollha impatt negattiv
fuq hafna negozji u hwienet f'Marsascala. Din ukoll hi decizjoni li b'konsultazzjoni
setghet ittiehdet mod iehor u zgur li l-impatt ekonomiku fuq in-negozji ma giex
imkejjel.

Fil-kaz
tat-Time Managed Parking Scheme tan-Naxxar ukoll gew milquta hazin in-negozji
fil-lokalita'. Il-GRTU hija l-Ghaqda Nazzjonali b'rapprezentanza diretta f'kull
Lokalita' u tahdem mal-Kunsilli Lokali kollha u mal-Malta Transport biex
tinstab soluzzjoni, lokalita' b'lokalita', biex fl-ispazji limitati ta' parking
fiz-zoni kummercjali ma jkunux ikkapparati l-gurnata kollha tant li jaghmluha
impossibbli jew difficli li xerrejja jiefqu, jipparkjaw ghall-zmien qasir u
jinqdew bin-negozji. Il-GRTU issostni li hwienet u negozji ohra huma ta'
servizz kbir fil-komunita' u hu ghalhekk li tinsisti li jkun hemm koperazzjoni
bejn il-partijiet kollha u ma jittiehdux decizjonijiet hesrem u bla
konsultazzjoni mar-rapprezentanti tan-negozji fil-komunita'.

Il-GRTU
tappella lill-Awtoritajiet kollha u lill-Kunsilli Lokali biex ma jinsew qatt
l-obbligu taghhom li jkejlu l-impatt ekonomiku fuq in-negozji fil-komunita' tad-decizjonijiet
kollha li jaffetwawhom u li jzommu miftuh il-process kontinwu ta'
konsultazzjoni li jaffetwaw lin-negozji.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).