SME Chamber

GRTU TRADE FAIR SURVEY 2005 – RIZULTATI FINALI

Il-bicca l-kbira tal-esebituri (70%) soffrew telf ta’ bejgh b’paragun mas-sena ta’ qabel u l-livell ta’ tnaqqis kien ivarja minn 5% sa aktar minn 20%. Aktar minn nofs ta’ l-esebituri li s-soltu jesebixxu fil-Fiera ma qabzux aktar minn 75% tal-bejgh li s-soltu jaghmlu mill-Fiera. Kien hemm grupp li jirraprezentaw 13% tal-esebituri li marru ahjar mis-sena l-ohra filwaqt li 17% baqghu bejn wiehed u iehor fejn kienu s-sena l-ohra.

Malta Chamber for Small and Medium Enterprises

Il-bicca l-kbira tal-esebituri (70%) soffrew telf ta’ bejgh b’paragun mas-sena ta’ qabel u l-livell ta’ tnaqqis kien ivarja minn 5% sa aktar minn 20%. Aktar minn nofs ta’ l-esebituri li s-soltu jesebixxu fil-Fiera ma qabzux aktar minn 75% tal-bejgh li s-soltu jaghmlu mill-Fiera. Kien hemm grupp li jirraprezentaw 13% tal-esebituri li marru ahjar mis-sena l-ohra filwaqt li 17% baqghu bejn wiehed u iehor fejn kienu s-sena l-ohra.

Barra paragun mal-bejgh fil-Fiera tas-sena l-ohra, l-esebituri gew mitluba jghidu wkoll jekk marrux ahjar jew aghar milli stennew huma stess din is-sena. Hadd minn dawk li esebixxa din is-sena ma qal li mar hafna ahjar minn dak li stenna izda 3% qalu li kollox fuq kollox marru kemm kemm ahjar. Il-bicca l-kbira assoluta ta’ l-esebituri (70%) izda qalu li marru aghar milli stennew.

Meta l-esebituri gew mistoqsija x’jahsbu li jinfluwenza l-aktar il-bejgh tal-Fiera huma identifikaw l-ammont ta’ flus li jkollhom ghad-disposizzjoni taghhom l-konsumaturi bhala l-aktar element importanti (37%). Semmew wkoll l-effett li jkollhom il-bzonnijiet partikulari tal-konsumaturi li jmorru il-Fiera (22%), l-offerti specjali li jaghmlu l-esebituri (13%) u kemm l-esebituri jirnexxilhom jipprezentaw varjeta’ ta’ prodotti (15%).

Din is-sena l-esebituri tal-karrozzi ma hadux sehem fil-Fiera. Ghall-maggoranza (55%) tal-esebituri li hadu sehem fil-Trade Fair 2005 dan il-fatt kellu impatt negattiv fuq il-performance tal-Fiera din is-sena.

L-esebituri kienu din is-sena mistoqsija wkoll biex jikklassifikaw lix-xerrejja fil-Fiera skond il-livelli ta’ dhul. 47% jahsbu li l-Fiera tigbed l-aktar nies ta’ livel baxx ta’ dhul, waqt li 38% jghidu li n-nies li jmorru l-Fiera huma minn kull klassi ta’ dhul.

40% tal-esebituri qalu li mhux zguri jekk jergghux jiehdu sehem fil-Fiera s-sena diehla, filwaqt li 5% qalu li zgur li le. Izda il-maggoranza 55% qalu li jergghu jiehdu sehem sena ohra wkoll. Dawk li ghandhom dubbji dwar il-partecipazzjoni semmew l-organizzazjoni hazina tal-Fiera din s-sena bhala wahda mir-ragunijiet importanti (25%), ohrajn qalu li jippreferu jiehdu sehem fil-Fieri speccjalizati li jsiru matul is-sena u mhux fil-Fiera generali tal-Lulju, filwaqt li kwazi wiehed minn kull hamsa qalu li jippreferu joffru servizz ahjar u prezzijiet kompettitivi s-sena kollha mill-istabilimenti taghhom stess.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).