SME Chamber

GRTU titlob lill-Kunsill ta` M’Xlokk jiehu decizjoni IMMEDJATA dwar il-Monti li jarma KULJUM

Fl-ittra mibghuta lill-Kunsill ta' M'Xlokk din l-Gimgha, il-GRTU, fakkret fid-diversi laqghat li saru dawn l-ahhar snin bejn l-Kunsill u l-GRTU sabiex jintlahaq l-ahjar arrangament bejn dawk kollha involuti fosthom: l-bejjiegha tal-monti, s-sajjieda, s-sidien tar-restoranti kif ukoll ir-residenti. Ma kienx facli tikkonvinci lil kulhadd, izda flimkien hdimna sabiex dawn jaghtu s-sehem taghhom biex l-progett ta' tisbieh tal-promenade gewwa M'Xlokk jsir b'mod strutturat u minghajr l-ebda nkonvinjent.

 

Illum, grazzi ghal dawk  kollha nvoluti qeghdin ngawdu dak li hdimna ghalih. Ovja l-problemi ma jonqsux, izda l-GRTU tibqa' l-medjatur sabiex ghan-nom tal-membri taghha flimkien mall-Kunsill jinstab kunsens sabiex titnaqqas kull forma ta' burokrazija.

Il-Monti tal-Hadd kompla jopera kif kien. Kull ma gie organizzat biss kien t-traffic management.

Il-GRTU qed titlob lill-Kunsill illi minnufieh u minghajr aktar dewmien, tinstab alternattiva ohra ghall-Monti li jarma kuljum. Kif qieghed jarma llum, il-Monti qieghed ikun ta' detriment ghas-sidien tar-restoranti li qed jispiccaw bil-monti quddiemhom mit-Tnejn sal-Hadd, il-gurnata kollha sa ma jidlam. Dan qieghed johloq ukoll inkonvenjent sostanzjali ghal kull min izur M'Xlokk dovut ghat-traffiku u n-nuqqas ta' parkegg. Din is-sitwazzjoni qeghda tmur sahansitra kontra l-policies vigenti tal-MEPA peress li tikkostitwixxi bad neighbourliness.

L-GRTU qeghda titlob sabiex tittiehed decizjoni finali mill-aktar fis sabiex jigi identifikat l-ahjar post sabiex jopera l-Monti ta' kuljum bejn dawn iz-zewg proposti:

quddiem l-ghajn tal-hasselin; jew

fil-maghluq

Fil-fehma tal-GRTU din m'ghandiex tkun problema sabiex l-Kunsill jiddeciedi liema hi l-ahjar proposta, peress li z-zewg proposti gja gew esperjenzati waqt il-process ta' xoghlijiet fuq l-promenade mill-istess bejjiegha.

Il-GRTU rringrazjat lill-Kunsill ghal kooperazzjoni shiha, u talbitu jaghmel ghazla li tkun prattika, ekkwa u gusta fl-iqsar zmien possibbli.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).