SME Chamber

GRTU tipprezenta l-veduti taghha fuq il White Paper dwar ir-Riforma tas-Sistema tal-Infurzar Lokali

 Nhar il-Gimgha li ghadda ufficjali tal-GRTU ipprezentaw il-veduti tal-GRTU u tal-membri taghha
direttament waqt konferenza stampa lill-Hon Jose Herrera, Segretarju
Parlamentari ghal Kultura u l-Gvern Lokali. Dawn wara li l-GRTU ghamlet
konsultazzjoni nterna fuq is-suggett permezz ta` email li ntbaghtet lill-membri
taghha. In-numru ta` risposti li rcevejna lura kienu bosta. Dawn iffurmaw
il-bazi li fuqhom il-GRTU bniet il-proposta taghha.

Il-GRTU
u l-membri taghha jilqghu din ir-riforma ghaliex ihossu li m'hawnx apprezzament
bizzejjed u rispett lejn in-nies li jkunu qeghdin isuqu fuq xoghol.
L-importanza li nissalvagwardjaw l-interess ta` min ikun ghaddej bid-deliveries
jew biex jaghti servizz hu kardinali, ghaliex il-livell ta` produttivita
tal-kumpaniji u l-professjonisti taghna bis-sitwazzjoni tat-traffiku kif qeghda
illum qieghed jinzel u qed tbaghti l-kompettitivita taghhom. Wara kollox
in-negozji z-zaghar huma l-mutur tal-ekonomija Maltija u ghandna nharsuhom.
Il-GRTU tara din ir-riforma bhala opportunita' li nindirizzaw dan in-nuqqas u
anke hawn naghtu lin-negozji r-red carpet treatmet li tant nishqu fuqu.

Inhossu
li l-Gvern bhala parti min din ir-riforma irid jaghmel sforz biex  jeduka lil kull min hu nvolut f'dan
ir-rigward anke lic-cittadin b'mod generali. Fit-toroq hemm nies li jiggieldu
mall-hin biex ilahhqu mall-guranta tax-xoghol taghhom u l-hin mitluf
fit-traffiku ghalihom hu prezzjuz hafna. Dawn in-negozji u ndividwi jistghu
jigu mghejjuna anke b'harsien ahjar tal-kodici tat-traffiku bhal per ezempju,
li s-sewqan isir fuq il-lemin u x-xellug tintuza biss biex wiehed jaqla
b'osservazzjoni ta` speed limit minimu biex ma jigux ikkrejati ostakli f'toroq
li jkun hemm lane wahda.

Il-GRTU
dejjem sahqet li xoghol l-Gwardjani Lokali ma jibdiex u jispicca b'ghoti ta`
multi izda huwa mportant li dawn ukoll ikollom rwol edukattiv. L-ezistenza
tal-Gwardjani Lokali ghandha twassal ghal titjib fil-livell ta` gharfien u
aktar harsien tar-regoli mis-sewwieqa taghna. Meta qeghdin insemmu nedukaw
l-ghan ewlieni hu li dak s-sewwieq li jitwaqqaf minhabba kwistjoni ta` bozoz
tal-vettura mhux jahdmu, dan ghandu jinghata cans, xorta wahda jigi registrat
ghan nuggas tieghu u jitharrek jekk jerga jinqabad. Il-Gwardjani Lokali
ghandhom ukoll juru atitudni mhux severa mall-first time offenders u bl-istess
mod ikunu aktar severi mall-frequent offenders.

Il-Gwardjani
Lokali ghandhom ikunu aktar prattici u jifhmu lis-sewwieqa fil-kuntest ta`
sewqan fit-traffiku u fit-toroq ta` Malta. Dan ma jfissirx li kullhadd jaghmel
li jrid pero b'livell ghola ta` prattika u flessibilta` s-sistema ta' infurzar
fil-lokalita` tibda tgawdi min aktar rispett.

Ezempju
wiehed li hafna mill-membri taghna igergru fuqu hu, li l-Gwardjan Lokali ghandu
jifhem aktar d-delivery persons fejn f'hafna drabi ma jkunux jistghu jieqfu
f'parking bay propja sabiex iwassal oggetti li gieli ikunu tqal jew bulky
minghajr ma jkollu jipparkja  metri
l-boghod mid-destinazzjoni. Il-Gwardjan Lokali ghandu wkoll jara li
l-unloading/loading bays qeghdin jigu wzati kif suppost u mhux l-gurnata kollha
okkupati min vetturi li m'ghandhomx x'jaqsmu assolutament xejn ma hadt ta'
xoghol. Il-GRTU issostni li fejn wiehed ma jkunx qed johloq inkonvinjenza jew
ikun ta' ostakolu fejn  it-traffiku jigi
affetwat ghandu jithalla jipparkja ghal dawk il-ftit minuti mehtiega.

Il-GRTU
pero ssostni wkoll li jridu jsiru diskussjonijiet kostruttivi biex tinstab
soluzzoni ghal provizzjoni ta` unloading/loading bays jew alternattivi ohra.
Wiehed irid ukoll izomm f'mohhu li illum il-gurnata d-deliveries ma jsirux biss
permezz ta` trakkijiet/vannijiet ghaldaqstant jista jinhareg permess specjali
ghal dawk l-impjegati jew vetturi li xogholhom hu fit-triq iqassmu x-xoghol.
Din is-sistema tista` tigi applikata ghal individwi u bzonnijiet ohra fejn dawn
ikunu jistghu jieqfu biss ftit minuti sakemm jaghmlu dak li hemm bzonn.

Punt
iehor importanti sabiex din ir-riforma tkun ta` success hu li l-atitudni ta`
min qed jinforza l-Ligi ghandha tkun wahda edukattiva u amikevoli.
Sfortunatament illum il-gurnata n-nies ghandhom percezzjoni hazina
tal-Gwardjani Lokali u din ir-riforma trid tindirizza wkoll din il-percezzjoni.
Min qed jinforza ghandu jinghata tahrig sabiex jghinu jikkomunika b'mod
effettiv bla ma  jurtha lil-dak li jkun.

Il-GRTU
hi ukoll favur l-introduzzjoni ta` incentivi li jwasslu ghal car pooling bejn
l-impjegati u skemi ohra li kumpaniji jisghu jaddottaw kemm ghall impjegati kif
ukoll ghal klijenti taghhom. Ghandu jsir manteniment kontinwu ta` certu ghodda
ghall-kontroll tat-traffiku bhal sleeping policeman ghaliex hemm minnhom li
huma gholjin wisq u mhux immarkati tajjeb u jistghu jikkawzaw hsara lil
vetturi. Ghandha tigi imnedija hotline u pjattaforma online fejn wiehed ikun
jista` jirraporta trasgressjonijiet u problemi ohra li sewwieqa jiltaqghu maghhom.
Ir-respons ghal dawn ir-rapporti ghandhom ikunu immedjati.

Il-GRTU
thoss li l-pubbliku ukoll ghandu jigi edukat permezz ta` uzu tal-media
differenti u ghandu ikun infurmat tajjeb x'inhu l-irwol tal-Gwardjan Lokali u
dak tal-Puluzija tat-Traffiku.

Il-GRTU
tispera li jekk is-sehem tal-privat fit-tmexxija ta' din is-sistema ser
jitnaqqas ma jmurx lura minflok il-quddiem. It-tmexxija tal-Gwardjani Lokali
ghandha tibqa wahda serja. L-Ahhar izda u mhux l-inqas, il-Gwardjani Lokali
m'ghandhomx ikollhom il-paga marbuta man-numru ta` citazzjonijiet li jinghataw.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).