SME Chamber

GRTU tifrah bl-approvazzjoni ta’ Malta bhala membru taz-Zona tal-Ewro

Il-Kunsill tal-GRTU f-isem il-membri tal-GRTU u f’isem l-kommunita kummercjali u imprenditorjali rapprezentata mill-GRTU tifrah lill-poplu Malti ghas-success li Malta rnexxielha takwista l-approvazzjoni ta’ Malta bhala membru taz-zona tal-Ewro. Dan hu certifikat importanti hafna ghall-Malta ghax juri li pajjizna ghalkemm ckejken, illum ghandu ekonomija b’sahhitha bizzejjed li tista tippartecipa fi blokk ekonomiku u finanzjarju hekk b’sahhtu u ewlieni bhal ma hija l-Euro Area. 

 

Il-Kunsill tal-GRTU f-isem il-membri tal-GRTU u f’isem l-kommunita kummercjali u imprenditorjali rapprezentata mill-GRTU tifrah lill-poplu Malti ghas-success li Malta rnexxielha takwista l-approvazzjoni ta’ Malta bhala membru taz-zona tal-Ewro. Dan hu certifikat importanti hafna ghall-Malta ghax juri li pajjizna ghalkemm ckejken, illum ghandu ekonomija b’sahhitha bizzejjed li tista tippartecipa fi blokk ekonomiku u finanzjarju hekk b’sahhtu u ewlieni bhal ma hija l-Euro Area. Dan ir-rizultat kien zforz tas-sagrificcji li l-Malti, b’mod partikulari t-tax payers, il-produtturi, impredituri u haddiema ghamlu mhux biss biex jigu meghluba d-diffikultajiet finanzjarji u ekonomici li wasslu biex Malta ikkwolifikat b’success ghall-addottazzjoni tal-Ewro, imma ukoll ghaliex dan is-success gie fi zmien meta Malta issa trid taghmel il-qabza l-kbira biex tirbah it-tkattir ekonomiku li jixirqilha bis-sahha tas-shubija fl-Unjoni Ewropea. Il-GRTU tifrah lill-Gvern u l-Awtoritajiet finanzjarji u ekonomici u l-operaturi kollha li hadmu bis-shih biex jintlahaq dan ir-rizultat. Il-GRTU tawgura li dan is-success iservi bhala spinta gdida biex l-Maltin jifhmu li meta b’fehma wahda jahdmu ghal ghan komuni r-rizultat jigi dejjem.                         

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).