SME Chamber

GRTU tattendi Seminar dwar ir-Regolamenti ta` l-2010 dwar Toroq u Xoghlijiet f’Toroq

It-Transport Malta organizzat seminar l-Hamis 15 ta' April 2010 dwar  l-Avviz Legali 29/2010 li jinkorpora fih diversi mizuri godda li ser jidhlu fis-sehh fix-xhur li gejjien. Waqt is-seminar inghataw struzzjonijiet u parametri ta' kif ghandhom isiru l-interventi fit-toroq skond l-Avviz Legali ppubblikat. Ghal dan is-Seminar gew mistiedna Kunsilli Lokali, operaturi,  u entitajiet involuti b'mod dirett f'xoghlijiet fit-toroq.

 

Giet diskussa fid-dettal r-Riforma u Proceduri ghal titjib fl-operat kollu fejn gie enfasizzat li l-interventi fit-toroq isiru bil-ghaqal, ikunu efficjenti u ta' kwalita' gholja bl-inqas inkonvinjent possibli. Issir koordinazzjoni, kooperazzjoni u komunikazzjoni ahjar bejn l-Roads Infrastructure Directorate (RID) u l-entitajiet li jipprovdu servizzi jew ohrajn. Ix-xoghol li jsir irid ikun effettiv u ta' valur ghall-flus u li jkunu mharsa r-regolamenti ghas-sahha u sigurta' fuq il-post tax-xoghol.

Gie mfassal pjan ta' xoghlijiet li jkopri l-interventi ta' l-Enemalta, Water Services Corporation (WSC) u l-RID. Saret riorganizazzjoni tas-sistema li tamministra l-permessi. Qed tigi zviluppata sistema gdida li se timbidel kompletament is-sistema ta' l-IT prezenti li tipprocessa l-applikazzjonijiet tal-permessi. Gew introdotti mizuri ta' kontroll u supervizjoni f'dak li jirrigwardja l-kwalita' minn kull aspett ta kull intervent li jsir fin-network tat-toroq. Dahal fis-sehh A.L. li jirregola s-settur u l-operat kollu. Gew ifformulati linji ta' gwida u handbook rigward l-imaniggjar tat-traffiku. Imbdew proceduri ta' awditjar kemm fuq is-sahha u s-sigurta' kif ukoll fuq l-kwalita tax-xoghlijiet ladarba jitlestew.

Qed jigi mplimentat pjan koordinat tax-xoghlijiet li jsir bejn l-Enemalta, l-WSC u RID. Interventi komuni bejn diversi entitajiet qed jigu koordinati u ppjanati qabel sabiex l-intervent fit-toroq isir darba u b'hekk jigi mnaqqas l-inkonvinjent. Qed isiru laqghat mal-partijiet koncernati waqt it-tfassil tal-progett. Aktar kooperazzjoni bejn entita' li tkun ser taghmel ix-xoghlijiet, il-kuntrattur u entitajiet ohra bhal Kunsilli Lokali, entitajiet kummercjali u ohrajn.

Ri-organizazzjoni tal-process tal-permessi fejn kull applikazzjoni qed tkun evalwata qabel tigi mdahhla fis-sistema sabiex ikun zgurat li l-informazzjoni hija korretta u tissodisfa l-kriterji kollha. Ser tigi introdotta sistema gdida  ta' l-IT fejn l-ghan ewlieni ta' din is-sistema hu li; tkun accessibli aktar peress li tkun web based, jiddahhlu sistema godda sabiex il-process jithaffef aktar u jsir aktar efficjenti, kontra s-sistema ta' llum li hi limitata ghal numru ta' users biss, il-pubbliku se jkollu access dirett ghall-informazzjoni. Qabel ma tigi ntrodotta s-sistema ser isiru workshops  sabiex ikunu spjegati l-passi kollha u kif ser tithaddem din is-sistema.

B'mod regolari jsiru spezzjonijiet fuq kull intervent approvat sabiex; jigi assigurat li l-intervent qed ikun implimentat skont il-kundizzjonijiet tal-permess, ikun assigurat li l-pjan ghall-imaniggjar tat-traffiku ikun esegwit fuq is-sit tax-xoghlijiet, ikun zgurat li fuq is-sit ittiehdu l-mizuri kollha necessarji fir-rigward tas-sahha u s-sigurta'. Fil-gimghat li gejjin l-ispezzjonijiet se jkunu akkumpanjati minn mizuri ta' infurzar skont l-A.L. 29/2010.

It-Transport Malta qeghda tniedi dokument intiz li jaghti linji gwida sabiex ikun spjegat l-imaniggjar tat-traffiku skont l-intervent u skont is-sit tax-xoghlijiet b'referenza ghat-triq. Jindika b'mod dettaljat l-apparat li ghandu jintuza sabiex wiehed jahdem fit-triq. Juri id-dettalji kollha li kull operatur irid jevalwa qabel ma jkun ser jesegwixxi xi intervent. Ser jitqassmu zewg dokumenti; wiehed jelenka l-linji ta' gwida b'mod dettaljat, u l-iehor ser juri b'mod grafiku d-diversi sistemi ta' mizuri ghall-kontroll tat-traffiku flimkien ma' xi ezempji.

Is-Seminar infetah u tmexxa minn Jonathan Vella, Chairman Advisory Committee Roads. Kelliema ewlenin kienu Stanley Portelli, Kap Ezekuttiv, Charles D'Alfonso, Manager, Dr Ivan Gatt, Konsulent Legali, Ernest Tonna , Chief Officer – Transport Malta

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).