SME Chamber

Green MT u l-Kunsill Lokali tas-Siggiewi f’inizjattiva’ ghal izjed gbir ta’ hgieg

 Green MT, l-Iskema Nazzjonali Awtorizzata' ghall-Gbir ta' Skart tal-ippakeggjar flimkien mal-Kunsill Lokali tas-Siggiewi ser iniedu inizjattiva' biex jingabar izjed hgieg mir-residenzi gewwa is-Siggiewi. Din il-gimgha l-iskema Green MT ghaddiet 2,000 kontenitur tal-plastik biex jinghataw lill-residenti fis-Siggiewi li huma interessati li jippartecipaw f'din l-inizjattiva'.

 

L-Iskema diga' qassmet il-fuq minn elf kontenitur permezz tal-Eco Councillors ghal din il-gabra li ser tibda isehh darba fil-gimgha kull nhar ta' Tnejn, u ser tibda fid-9.30 ta' filghodu. Din l-inizjattiva' ser isehh ukoll fi zmien qasir gewwa l-Ghasri fil-gzira ta' Ghawdex. Diversi Kunsilli Lokali Maltin u Ghawdxin diga' urew interess kbir f'din l-inizjattiva' u sa l-ahhar ta' mejju hu ppjanat li sebgha Kunsilli ohra ser ikunu qedghin jaghmlu parti minn din l-inizjattiva'.

L-Iskema Green MT hija l-ikbar Skema tal-ippakeggjar fil-pajjiz. Bizzejjed wiehed jghid li s-sena li ghaddiet minn ammont ta' 17,000 tunnellata ta' skart riciklabbli li wasal fil-facilita' tal-Wasteserv gewwa Sant'Antnin, kwazi 14,000 tunnellata waslu permezz ta' gbir mill-iskema Green MT. Is-sena li ghaddiet Green MT gabret il-fuq minn 2,800 tunnellata ta' hgieg mill-Bring In Sites u minn stabilimenti kummercjali f'Malta u Ghawdex.

L-Iskema temmen li ghad fadal hafna hgieg li jitpogga fis-suq li finalment jispicca gewwa l-‘engineered landfill' permezz tal-gbir mill-borza imhallta jew hekk imsejha l-borza s-sewda, u ghalhekk qed tiehu din l-inizjattiva' f'diversi lokalitajiet biex il-hgieg ikun jista' jingabar u jigi rriciklat.

Mill-Kunsill Lokali tas-Siggiewi, l-iskema Green MT gabret 277,000 -il kilo ta' skart riciklabbli fis-sena 2011, li jfisser gbir kull gimgha ta' 5328 kilo, jew 34 kilo ras ghal ras f'sena. Dan huwa rizultat inkoragganti izda l-iskema qed timmira li tilhaq gbir ta' 45 kilo ras ghal ras fis-sena 2012 minn din il-lokalita'.

Fis-Siggiewi , Green MT fil-gimghat li ghaddew ghamlet viziti bieb bieb permezz tal-Eco Councillors biex jippromovu din l-inizjattiva'. Green MT tirringrazzja lill-Kunsill Lokali tas-Siggiewi ghal inizjattivi li jkompli juri favur ambjent isbah u inqas skart fil-lokalita'.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).