SME Chamber

Gonzi Jrid Jiddeciedi

L-Elezzjoni tal-10 ta’ Marzu kienet rebha konvincenti ghall-Partit Laburista. M’hemmx mod iehor kif tifimha. Hafna diga qed jghidu li miraklu biss jista’ jsalva lill- Partit Nazzjonalista fl-Elezzjoni Generali li jmiss. Hawn min jghid tal-10 ta’ Marzu kienet elezzjoni Lokali. Min hu fsiktu jaf li kienet aktar minn hekk. Ghalhekk hafna jemmnu li t-telfa tal-P.N fl-Elezzjoni Generali li jmiss hi mhazza.

Jien naqbel ma’ min jghid li l-Prim Minsitru Lawrence Gonzi ma setghax kien aghar milli kien fil-Konferenza Stampa ta’ nhar il-Hadd filghaxija. Gonzi ma fehem xejn ghalija. Dan mhux Lawrence Gonzi li naf jien. Gonzi li naf jien hu umli u onest. Gonzi ta’ nhar il-Hadd kien qiesu t-tifel li jrid jipprova jixbah lil papa. Ghax l-ironija hi li kien Eddie li kellu l-attitudni li ddemostra Gonzi nhar il-Hadd. Ghax Eddie kien jista’ jaghmel kwazi li jrid. Anke meta kien jichad il-verita il-maghrufa u jichad ir-realta. Kien jibqa’ jippoppa sidru, qiesu rebah. Anke wara it-tisbita tal-1996 baqa’ xorta.

Imma Eddie kellu vantagg kbir li Lawrence Gonzi zgur m’ghandux. Eddie kellu vantagg u kien jirkiblu. Kellu storja warajh ta’ success fil-glieda li l-maggoranza tal-Maltin ghamlu kontra dak li kienu konvinti li kienet theddida serjissima ghad-demokrazija. Kellu quddiemu r-rebha li l-Maltin riedu jaghmlu biex jidhlu fl-Unjoni Ewropeja. Kellu kull fejn thares frott tal-politika tolleranti u liberatrici li wettaq il-Gvern tieghu. Dan kollu taht superjorita enormi. Anke meta jitkessah, il-Maltin kienu jahfrulu. Ghax riduh jirbah l-battalja li kien imiss, dik tal-Ewropa. Issa li l-battalji il-kbar intrebhu u aktar u aktar wara li assigurajna ruhna mill-Ewropa, il-Maltin mhux ser jahfruha lil hadd aktar li jigi quddiemhom b’rasu mghollija zzejjed.

Nemmen li Dr. Gonzi nhar il-Hadd kompla tilef aktar u aktar voti. In-Nazzjonalisti li qaghdu d-dar u marru jivvutaw inharqu aktar bil-kliem li ghazel li jllissen Dr. Gonzi. Mela dawn qaghdu d-dar ghax bezghu mix-xita? Min beza mix-xita, min kien hareg fil-pjazzez fiz-zmien li kien sogru li tohrog ghan-nofs? Hekk qed jistmawhom lin-nies li qasmu minn ghomor jivvutaw labour biex tellghu u zammew lin-nazzjonalisti fil-Gvern ghax tal-Labour kienu qazzuhom. Lil dawn in-nies li kapaci jahsbu b’mohhhom u ma jinxtrawx bit-tijatrini, issa bil-kliem fil-vojt qed jahseb Gonzi u shabu li ser igibuhom lura?

Il-wake–up call kienet is-sena l-ohra. Dak inhar Gonzi kellu jaqbad u jiehu passi u jbiddel. Ghax in-nies kienu ga ghaddewh il-messagg. In-nies iddejqu jaraw l-istess nies, l-istess tip ta’ propaganda, l-istess attitudni. Kif jista’ jkun li Gonzi li kien ifisser il-bidla ma fehemx u flok biddel inbidel huwa. Il-messagg kien u ghadu car: il-bidla jew jaghmilha l-PN jew inkella n-nies kienu ser ihabbtu bieb iehor. Issa sena wara hafna diga marru band ohra. Eluf ohrajn ghadhom jahsbuha. Imma jekk Gonzi u shabu mhux ser jibdlu bil-girja, dawk li nhar is-Sibt ma vvutawx, jitilqu wkoll.

Dr. Sant dan il-messagg qrah sew. Ghalhekk dawn il-programmi kollha ta’ x’ser jaghmel u kif meta jkun fil-Gvern. Ghax induna li n-nies riedu bidla u riedu jkunu jafu haddiehor x’inhu joffri. Il-bidla mhux tant fil-Partit, ghax hafna u hafna ma tantx saru jhabblu rashom dwar Partiti: il-bidla li jridu l-Maltin, ghandhom u m’ghandhomx ragun, hi fl-attitudni. Fl-imgieba. Fir-rispett. In-nies xebghu jaraw Ministri u l-entourage taghhom qieshom paguni: jafu kollox, arani u la tmisniex. Xebghu bil-manipulazzjoni tal-media. Jien nghix qrib il-media u nitkellem ma’ kulhadd. Tal-biki l-istejjer li nisma: certi gurnalisti saru qieshom qhab. L-aktar li jiddispjacini ghan-nies serji li baqa’ fil-PBS. Qed jumiljawhom kuljum.

Qed jigri l-istess ma’ hafna nies ohra. Il-Gvern sar immuffat bil- privileggi. Ghogobni u ntik. Dejjaqni u nabbandunak. Issefsfulek f’widnejk: ma hadux pjacir bik taf. Intimidazzjoni bil-pulit. Hekk sewwa? Mhux argument li tan-naha l-ohra hekk jaghmlu u ser jaghmlu jekk ikunu jikkmandaw huma. In-nies xebghu bil-mod kif qed isiru hafna u hafna affarijiet. Anke jekk m’ghandhomx ragun, iddecidew li s-sistema kif inhi llum xebbathom. Min irid jibqa’ fil-Gvern mhux jghidilhom injuranti jrid imma jirrimedja. Jien nahseb li anke jekk igibulhom id-deheb jisfen, numru enormi ta’ Maltin issa iddecidew.

Fil-politika mhux tant dak li taghmel jghodd, imma dak li n-nies jifhmu li qed taghmel. Illum in-nies qed jifhmu li dan hu Gvern li wasal fl-ahhar. Hafna qed jarmu dak kollu li sar u jimmiraw lejn il-bidla. Dan il-Gvern qed jaghmel u ghamel hafna u hafna tajjeb u dnub li l-arroganza tal-ftit ser tgharraqhom ilkoll.

Min qed jirribella mhux qed jirribella ghax morna lura. Ma nahsibx. Imma min qed jirribella qed jara l-attitudni, qed jara il-klikek, qed jara lil min ma kien xejn isir alla, qed jara li ta’ gewwa, gewwa u ta’ barra, barra. Mhux hekk kullimkien. Allahares. Imma mur ikkonvinci lil min hekk iddecieda. U min iddecieda mhux mignun. L-ambjentalisti mhux imgienen. Il-bdiewa mhux imgienen. In-nies fil-lokalitajiet taghna mhux imgienen. Xi haga goffa hawn li ggieghel lil dawn n-nies jirribellaw, jivvutaw kontra, jew joqghodu d-dar.

In-nies qed turi d-dwejjaq, Partit li waqa’ fil-popolarita minn 52% ghal 43% f’affari ta’ ftit snin, ghandu problemi serjissimi.

In-nies iridu jaraw lil Gonzi jkun umli. Li jammetti. Li jnehhi l-attitudni ta’ fiducja ghamja u truxa.

Il-messagg tan-nies nhar is-Sibt kien car: Jekk trid tisma sew, Prim Ministru isma. Ara x’ser taghmel, hekk qed jghidulek. In-nies iridu l-bidla. Ghandek problema kbira. Zgur li l-pajjiz ma jistghax jitmexxa ghal zmien twil meta 57% tal- Maltin, b’mod jew iehor, qed juruk li mhux kuntenti.

Id-decizjoni f’idejk Dr. Gonzi. Ibqa’ ghaddej kif int u titlef zgur. Ibdel. Aghti tama gdida. Uri li qed taghti kaz. Jekk ma tistax, saffar.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).