SME Chamber

Ghada s-Sibt 9 ta’ Frar id-Distributuri tal-Gas mhux ser iqassmu cilindri tal-Gas

 Wara li f'Ottubru 2007 il-GRTU pprezentat f'isem id-Distributuri tal-Gas, il-claim ghall-aggustament tal-commission li jaqalghu kull distributur fuq kull cilindru li jbieghu, l-GRTU stenniet li sa l-ahhar tal-2007 kellu jintlahaq ftehiem. Il-process hu wiehed relattivament semplici ghaliex l-Enemalta u l-GRTU ilhom is-snin li qablu fuq il-formola ta' kif ghandha tkun iggustata din il-commission.

 Effettivament hu kkalkulat l-gholi fil-pagi, l-gholi fil-prezz tad-diesel, l-gholi fil-prezzijiet ta' maintanance u hlasijiet ohra bhal insurance u obbligazzjonijiet legali, biex ikun deciz x'ghandu jkun ir-ritorn gust ta' kull distributur.

L-aggustament li jrid isir jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2006, perjodu li fih id-distributuri sofrew zidiet kbar fl-ispejjez taghhom b'mod partikulari fuq id-diesel, u jwassal ghat-tlett snin li gejjin.

Mill-mod kif zvolgew il-komunikazzjonijiet bejn il-GRTU u l-Enemalta jidher bic-car li l-Enemalta, b'mod xejn professjonali, ippruvat iggebbed kemm tista' biex tevita decizjoni.

Illum il-Gimgha suppost li t-tahdidiet kellhom jaslu ghall-konkluzjoni taghhom. Minflok l-Enemalta baqghet ma tat l-ebda risposta lid-Distributuri tal-Gas. It-tahdidiet ghalhekk waqfu hesrem. Ghaldaqstant bi protesta kontra din l-indecizjoni u dewmien zejjed, ghada s-Sibt 9 ta' Frar mhux ser ibieghu cilindri tal-gas mill-postijiet fissi li kull nhar ta' Sibt ibieghu minnhom id-Distributuri ser jiltaqghu fil-GRTU ghada filghodu biex jiddeciedu kif l-ahjar li jipprocedu fic-cirkostanzi.

Id-distributuri tal-gas jiddispjacihom li qed ikunu kostretti li jiehdu azzjoni bhal din.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).