SME Chamber

Gbir ta` skart separat minn stabillimenti kummercjali F’Birkirkara, San Gwann u Rabat

Inizjattiva Kunsilli Lokali u Green MT Marcella Agius –

L-iskop

Il-komunita  kummercjali Maltija hija settur li bla dubju jiggenera ammont kbir ta'Skart  li jistgha facilment jigi separat u migbur ghalih. B'obbligi morali lejn il-komunitajiet Maltin, il-Kunsill Lokali ta` Birkirkara, San Gwann u ir-Rabat flimkien ma L-Iskema Awtorizzata ghal gbir ta Skart Separat, Green MT qed iniedu bidu ghal sistema ta'gbir ta Skart separat minn dawn il-Lokalitajiet.

 

Dawn il-Kunsilli Lokali li illum diga ghamlu pass kbir fil- lokalitajiet rispettivi taghhom fejn jidhol inizjattivi fi gbir ta'Skart separat , qed ikunu proattivi u issa izidu gbir ta'Skart separat minn entitajiet kummercjali .

Il-Miri u l-Azzjonijiet biex naslu ghal dan il-ghan

Il-mirir huma li dan il-gbir jibda jsehh fit-tlett lokalitajiet imsemmija fis siegha u nofs ta wara nofs innhar sa tlieta minn kull lokalita differenti b'operatur differenti u ghalhekk nemmnu li nkunu ghamilna sforz iehor fi gbir ta'skart separat. Biex logistika bhal din isehh  intbaghtet bl-idejn jew bil posta cirkulari lill kummrcjanti biex jintaghzel il-hin preferit tal- gabra u gie deciz li hu kmieni wara nofs in-nhar

Il-mira ta' l-iskema Green MT hija li bejn it-tlett Kunsilli tasal ghal gabra ta minimu erbgha tunnelati kuljum mis settur kummercjali f'dawn il- lokalitajiet biss.  L-iskart separat migbur minn kull lokalita jigi mghoddi fl-impjant ta'Sant Antnin fejn Green Mt Limited bi ftehim mal Waste serv tisseparah u tesportah ghar riciklagg finali

L-azzjoni mnedijja illum huwa pass iehor strutturat f'rivoluzzjoni siekta li qedgha isehh presentament fl Istrategija tal-Immanigjar tal-Iskart f'pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).