SME Chamber

Ftehim bejn il-GRTU u l-Malta Freeport

Il-lejla l-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, u l-
Malta Freeport lahqu ftehim dwar kif ser tithaddem il-Gate tal-freeport li
minnha jghaddu aktar minn 80% tal-containers li jservu l-ekonomija ta’
Malta.


Il-ftehim hu taht forma ta’ Service Agreement li bih l-Freeport
Terminal jizgura li jhaddmu ghoxrin container fis-siegha u l-ftehim jiddentifika
l-kundizzjonijiet li tahtu jridu jwettqu x-xoghol taghhom il-burdnara biex ikun
assigurat li jintlahaq il-livell ta’ effizjenza miftehma.

Il-ftehim
intlahaq wara tlett ijiem ta’ negozzjati bejn il-GRTU, mmexxija mid-Direttur
Generali Vincent Farrugia u l-Malta Freeport immexxija mic-Chairman Mark
Portelli. Matul dawn it-tlett ijiem il-burdnara ma kienux qed jaghtu s-servizz
taghhom ta’ garr ta’ containers mill-Freeport ghax hassew li ma setghux jahdmu
akatr minghajr ftehim li kien jorbot liz-zewg nahat fuq numru ta’ containers li
l-Freeport Terminal ikun lest li jirrilaxxa kull siegha. B’dan il-ftehim dan
il-ghan intlahaq u qed jigi ukoll assigurat li d-dhul u l-hrug ta’ containers
jibda mis-7.30 ta’ filghodu ghal dak li hu xoghol normali, u mis-6.00 ta’
filghodu ghall-hrug ta’ containers li jkunu gew irregistrati mill-gurnata ta’
qabel.

Il-GRTU tqies dan il-ftehim bhala pass storiku u mportanti ghax
din hija l-ewwel darba li qed isir Service Agreement bhal dan bejn l-Freeport u
l-akbar group ta’ users tal-Malta Freeport mis-suq
lokali.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).