SME Chamber

Ftehiem importanti tal-GRTU f’isem membri li jghatu servizz fil-kommunita

Il-GRTU din il-gimgha ffirmat zewg ftehiem li jizguraw li zewg servizzi mportanti fil-kommunita, dak tad-distribuzzjoni tal-gas bieb, bieb u l-iehor tal-gbir ta' skart bieb, bieb jkunu msahha billi l-kumpens li jiehdu l-operaturi jkun adekwat ghaz-zminijiet tal-lum

Il-ftehiem tad-distributuri tal-Gas bejn l-GRTU u l-Enemalta jghati lid-distributuri z-zieda fil-hlas dovut lilhom li tikkorrispondi maz-zieda fl-ispejjez ta' dawn is-self employed  biex joffru s-servizz taghhom bi qliegh. Din iz-zieda mhux ser taffettwa l-konsumaturi b'xi zieda fil-prezz tac-cilindri.

It-tieni ftehiem sar bejn l-GRTU u l-Ministru tal-Finanzi. B'dan l-ftehiem l-waste carriers li jhaddmu s-servizz ta' gbir ta' skart bieb, bieb ser jkunu kkompensati ghaz-zidiet fl-ispejjez taghhom biex huma jkunu f'pozizzjoni li jiffaccjaw ahjar x-xoghol il-gdid li ser jirrizulta hekk kif tibda tahdem l-iskema ta' gbir ta' skart separat.

Il-GRTU qed tikkopera bis-shieh u b'mod effettiv mal-awtoritajiet biex tizgura li l-waste carriers, l-importaturi, id-distributuri u l-hwienet u s-servizzi jkunu f'pozizzjoni ahjar biex ikun zgurat li Malta tilqa' l-obbligi mposti mill-waste management framework miftiehem fuq livell ewropew.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).