SME Chamber

Fl-okkazjoni tal-1 ta’ Mejju 2006 il-GRTU tenfasizza x-xoghol fil-lokalitajiet

Il-messagg li l- GRTU ghaddiet lil Prim Ministru l-Onor Dr Lawrence Gonzi fl-okkazjoni ta’ Jum il-Haddiem 2006 jikkoncentra fuq il-htiega li jkunu salvagwardjati l-impjiegi fl-intraprizi u negozji fil-komunita’ imferxa mal-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Ghawdex.

Il-GRTU bhala Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji hi l-organizazzjoni nazzjonali li tirraprezenta n-negozji fl-irhula u fl-ibliet Maltin u Ghawdxin u tqies li filwaqt li l-gvern u l-awtoritajiet permezz tal-ligijiet u l-iskemi taghhom jaghtu importanza kbira lil intraprizi kbar li jhaddmu hafna nies u lil impjegati fis-settur pubbliku, aktar iva, milli le, jinjoraw l-eluf ta’ haddiema li l-post tax-xoghol taghhom hu fl-irhula jew fil-bliet taghna u fejn l-impjieg hu offrut minn intraprizi u negozji zghar.

Fejn il-postijiet tax-xoghol fl-oqsma industrijali u kummercjali fil-lokalitajiet qed ikunu meghjuna r-rizultat qed jidher u ta’ dan il-GRTU hi rikonoxxenti ghall-hidma kontinwa, b’koperazzjoni mal-GRTU, tas-Segretarju Parlamentari ghan-Negozji z-Zghar l-Onor Edwin Vassallo. Izda l-bicca l-kbira tal-lokalitajiet ghadhom ma jgawdu xejn minn dawn l-inizjattivi u hu ghalhekk li din is-sena l-GRTU qed tenfasizza b’mod partikolari x-xoghol fil-lokalitajiet.

Is-sidien tan-negozji fl-ibliet u l-irhula jridu jkunu meghjuna b’mod effettiv ghax hafna qed jaghlqu jew inaqqsu l-impjieg ghax ihossuhom abbandunati mill-awtoritajiet pubblici.

Il-GRTU fl-okkazjoni ta’ Jum il-Haddiem tappella lil Gvern u lil Kunsilli Lokali u ghaqdiet ohra biex flimkien ifasslu pjan ta’ azzjoni bil-ghan li l-intraprizi u n-negozji fil-komunita insahhuhom ghax dawn mhux biss huma fond ta’ impjieg ghall-eluf ta’ haddiema, izda huma wkoll sisien ta’ komunita’ lokali b’sahhitha u agevolata. Dan jista’ jsehh jekk il-Gvern bis-serjeta’ jaccetta li n-negozji fil-komunita’ huma importanti wkoll.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).