SME Chamber

Festi Pubblici – L-GRTU ghan-nom tal-membri titlob li tinhafer s-somma ta’ 700 ewro

Il-GRTU dil gimgha kitbet lil Onorevoli Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech dwar kwistjoni li qamet waqt laqgha li l-GRTU organizzat il-gimgha li ghaddiet ghan nisa fin-negozzju fil-prezenza tal-Onorevoli Jason Azzopardi nkarigat mill-SMEs. Waqt il-laqgha fost l-issues diskussi qamet diskussjoni nteressanti u li wiehed ghandu jiehu nota taghha dan ghaliex taghmel sens u ma tikreja l-ebda konflit bejn negozzji ohra.

 

Hafna min dawk prezenti talbu l-intervent tal-GRTU sabiex dawk il-festi li ser jaqghu jew vicin weekend jew parti min weekend u fejn is-sidien jixtiequ jifthu n-negozzju taghhom, ma jigux mgeghla jhallsu 700 ewro sabiex jghamlu dan.

Il-GRTU taghmilha cara li din l-kwistjoni m'ghandhix x'taqsam ma Sunday Trading izda hija issue li dawn il-festi gejjien f'perjodu amalgamat ma' festi u n-negozzji  jixtiequ li f'dawn il-granet joperaw normali bhal granet ohra minghajr ma jidhlu fl-ebda spejjez. Ir-raguni principali hija li l-Gimgha u Sibt huma l-aktar zewg granet importanti ghan negozzji z-zghar fi zminijiet ta' sfidi ekonomici kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa kollha.

Il-granet li qeghdin nitolbu li jigu mahfura huma;

l-Gimgha 10 ta' Frar

Is-Sibt 31 ta' Marzu

Il-Hamis 7 ta' Gunju

Il-Gimgha 29 ta' Gunju

Is-Sibt 8 ta' Settembru

Il-Gimgha 21 ta' Settembru

 Filwaqt li l-GRTU irringrazjat lill-Onorevoli Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech tas-support kontinwu tieghu, talbitu biex jikkonsidra t-talba taghna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).