SME Chamber

Fejn Tista u ma Tistax Tpejjep

IL-GRTU titlob l-intervent tal-Avukat
Generali tar-Repubblika.


1. Skond il-pariri legali li ghandha l-GRTU
Avviz Legali 414 tal-2004, li jipprojbixxi t-tipjip fl-istabilimenti bhal bars,
restoranti, night clubs, cafeterji,discos,canteens,kazini u postijet ohra
tad-divertiment, jimponi TOTAL SMOKING BAN fuq l-istabbilimenti kollha miftuha
ghall-pubbliku u ma jaghmel l-ebda distinzjoni bejn stabbilimenti kbar u
stabbilimenti zghar.

2. Il-GRTU qed tghid, li min hu responsabbli
mill-enforcement ma jistax jissogra li jimplimenta bla gwida legali dan l-Avviz
Legali ghalhiex jekk ihalli t-tipjip fl-istabbilimenti z-zghar b’detriment
ghan-negozju tal-istabbilimenti l-kbar jissogra kawza ghad-danni mis-sidien
tal-istabbilimenti l-kbar ghaliex l-klijenti johorgu mill-istabilimenti l-kbar u
jmorru f’dawk zghar b’telf ta’ negozju ghal kbar. Jekk mill-banda l-ohra jimponi
fuq iz-zghar jissogra kawza ghad-danni miz-zghar ghax jekk il-Ligi ittihom dritt
li jhallu t-tipjip bla htiega ta’ kamra maghluqa minn ikun qed jinforza ikun qed
icahhadhom dan id-dritt.

3. Il-GRTU qed timxi skond il-pariri tal-avukat
taghha ghax tirrapprezenta kemm l-istabilimenti z-zghar kif ukoll l-kbar u qed
taghti parir lill-istabilimenti li l-“iSmoking ban” jghodd ghal-istabilimenti
kollha.

4. Illum l-GRTU permezz tal-avukat taghha fuq din il-kwistjoni,
Dr Andrew Borg Cardona, talbet lill- Avukat Generali tar-Repubblika biex jghid
hu x’inhi l-interpretazzjoni gusta tal-ligi.

5. L-Avukat tal-GRTU qed
jitlob lil Avukat Generali jidditermina jekk Regulament Nru5 tal-Avvis Legali
414 jobbligax lis-sidien tal-istabbilimenti kollha, anke liz-zghar, li jridu
jghamlu kamra maghluqa ghal kollox li fiha biss ikun jista jsir it-tipjip, u dan
b’effett ghal kulhadd mill-5 ta’ Ottubru 2004 u li l-unika eccezzjoni
fir-regolamenti li hi posposta ghal 5 ta’ April 2005, hi dik imposta
fil-paragrafu c) tar-Regulament nru 5, jigifieri, l-obbligu li s-sid ghandu li
fil-kamra tat-tipjip ikun hemm apparat, skond kriterji stabbiliti, biex itaffi
l-espozizzjoni mid-duhhan ghal dawk li jkunu fil-kamra riservata ghat-tipjip.

Il-GRTU qed titlob l-intervent tal-Avukat Generali minhabba d-dizgwid
kbir li nholoq bejn postijiet tad-divertiment kbar u zghar dwar din
l-kwistjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).