Fabian Demicoli

Especially for Gozitan Enterprises


Il-Bord
tad-Diretturi tal-ETC f'Ghawdex u l-Estensjoni tal-Iskema Employment Aid
Programme (EAP) ghall-Imprizi f'Ghawdex – € 1.9 miljun ohra f'fondi tal-UE ghal Ghawdex – Ic-Cermen tal-ETC, Alfred
Grixti, beda biex ghamel analizi dettaljata tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li
bbenefika minnhom sa issa Ghawdex fil-qasam tax-xoghol.

Is-Sur Grixti qal li
waqt li taht l-iskema Employment Aid Programme (EAP) intefqu € 13.65 miljun bejn
Malta u Ghawdex, Ghawdex wahdu ha € 3.1 miljun li jammontaw ghal 23% tal-fondi
kollha. Huwa f'dan il-kuntest li l-Managing Authority se talloka € 1.9 miljun
ohra biex din l-iskema tkun estiza ghas-sena 2014 ghall-gzira Ghawdxija biss.
Dan il-fond gdid ghal Ghawdex ser iservi ta' progett pilota
fis-simplifikazzjoni tat-thaddim tal-processi fir-rifuzjoni tal-fondi
lill-beneficjarji.

fl-Arka Respite Centre
f'Ghajnsielem saret ukoll laqgha ta' informazzjoni u t-tnedija tal-Estensjoni
tal-Iskema Employment Aid Programme (EAP) ghall-Imprendituri Ghawdxin u Imprizi
f'Ghawdex. Ghal din il-laqgha gew mistiedna l-Imprendituri Ghawdxin. Il-GRTU,
minn naha taghha infurmat lill-membri kollha taghha sabiex jattendu din
il-laqgha ta informazzjoni.

Il-Korporazzjoni tax-Xoghol u
Tahrig (ETC), f'din il-laqgha infurmat li ser testendi l-Iskema imsejha:
"Employment Aid Programme" biex tghin u tincentiva lil dawk l-Imprendituri
kollha li jkunu jridu jhaddmu impjegati godda maghhom fil-gzira Ghawdxija. Din
l-estensjoni ser tkun indirizzata u mmirata specifikament u esklussivament
ghall-Imprendituri Ghawdxin u Imprizi fil-Gzira Ghawdxija biss u hija
ko-finanzjata mill-Fond Socjali Ewropew (ESF). 
Waqt il-Laqgha gie spjegat kif ser tahdem din l-iskema. 

Meta tohrog din l-iskema, li
hija skedata li ser tohrog fil-futur qarib, il-GRTU ser tinforma formalment
il-Membri taghha kollha.

Investiment
gdid u air link f'Ghawdex

Inghataw dettalji dwar numru
ta' inizjattivi prattici li ser iwasslu ghal zieda t'impjiegi gewwa l-gzira
Ghawdxija, kemm minhabba inizjattivi w kordinazzjoni ta' l-istess ETC u kif
ukoll minhabba sinergija diretta mas-settur privat.  Apparti l-fatt li l ETC ghaddejja mir
ristrutturar necessarju sabiex ittejjeb is-servizzi taghha u talloka xoghol
amministrattiv taghha fil gzira Ghawdxija, l-ETC hija wkoll involuta b'mod
dirett f'tahdidiet ma' investituri Maltin u barranin, li qieghdin fi stadi
varji tínvestiment gewwa Ghawdex.  Fost
dawn l-investituri hemm kumpanija diga stabbilita f'Malta li tispecjalizza
fis-settur ta'l-informatika li, permezz tal-investiment taghha f'Ghawdex,
fil-futur qarib ser tkun qed tohloq ‘l fuq minn mitt impjieg gdid gewwa
Ghawdex.  Is-Sur Grixti informa lill-Bord
ukoll illi ghadhom kemm bdew tahdidiet ma' kumpanija barranija li hija nteressata
ferm li toffri servizz ta' transport bl-ajru bejn Ghawdex u Malta, u Ghawdex u
Sqallija.  Dawn l-inizjattivi ifissru
holqien dirett ta' impjiegi godda fil-gzira Ghawdxija.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).