SME Chamber

Eco Tax din tkun l-ahhar darba li nimponu l-ewwel u nikkunsultaw wara

“Grazzi tal-bidla fl-Eco Tax u nisperaw li din tkun l-ahhar darba li nimponu l-ewwel u nikkunsultaw wara”

“Grazzi tal-bidla fl-Eco Tax u nisperaw li din tkun l-ahhar darba li nimponu l-ewwel u nikkunsultaw wara”

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s taccetta b’sodisfazzjoni l-bidliet li l-Ministru ghall-Ambjent l-Onorevoli. George Pullicino, habbar permezz tal-Avviz Legali 28/05 li jimplimenta Eco Tax fuq lista ta’ prodotti. Il-bidliet li l-GRTU kienet irrakkomandat wara l-harga tal-ewwel Avviz Legali 529/05 gew kollha nkorporati. Dawn il-bidliet jinkorporaw it-talbiet li ghamlet l-GRTU direttament lill-Ministru George Pullicino kif ukoll l-bidliet kollha proposti f’dokument li l-Onorevoli Edwin Vassallo, Segretarju Parlamentari ghan-Negozji z-Zghar, ipprezenta lil Ministru Pullicino wara konsultazzjoni mall-GRTU. Il-bidliet huma ntizi biex tkun anqas iebsa ghan-negozji z-zghar li jhaddmu dawn l-imposizzjonijiet godda u ma jkunx hemm tbaghtija zejda u bla bzonn fuq l-konsumaturi.

Il-GRTU qed tappella lill-Prim Ministru biex jara li din tkun l-ahhar darba li jinhareg Avviz Legali li jolqot lis-sidien tan-negozji bla ma tithaddem l-procedura li huwa stess qed jitlob lill-Ministri kollha jsegwu. Skond din l-procedura l-Ministri u l-Awtoritajiet huma obligati li jiddiskutu mall-imsiehba socjali qabel ma jinhareg Avviz Legali. Il-Ministri ghandhom ukoll jaraw kif jaqblu mall-imsiehba socjali fuq mizuri li jpacu l-impatt negattiv tal-azzjonijiet ippjanati minnhom. Il-proceduri wkoll jesigu li qabel kull mizura gdida ghandu jkun mkejjel sewwa l-impatt ekonomiku fuq is-settur privat.

Il-GRTU m’ghandiex dubji li kieku l-Ministru Pullicino kejjel b’mod professjonali l-impatt ekonomiku tal-Eco Taxation, ma kien qatt jimponi s-sistema kif imposta bl-Eco Contribution Act. Din il-Ligi llum qed tkompli tghabbi zzejjed fuq numru kbir ta’ negozji zghar.

Il-GRTU issostni wkoll li l-impatt kumulattiv taz-zieda fil-VAT u l-imposizzjoni tal-Eco Tax kellha effett negattiv qawwi fuq l-purchasing power tal-konsumaturi u l-consumer confidence b’mod generali, bir-rizultat li l-bejgh kompla naqas u llum hafna mpjiegi fis-settur kummercjali huma mhedda.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).