SME Chamber

Dorna l-kantuniera: Il-GRTU tqis il-Budget 2007 pass importanti lejn il-Holqien tax-Xoghol u tishib

Il-GRTU fl-ewwel analazi taghha tal-Budget 2007 tinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern qed juri bic-car illi l-finanzi tal-Gvern issa, wara tant sagrificcji, lahqu livell ta finanzjament strutturat u mhux biss jilhqu l-kriterji mposti mill-Unjoni Ewropeja izda wkoll li jservu ta’ spinta biex il-piz ta’ finanzjament tal-programmi tal-Gvern ma jibqghux jincizu dejjem aktar fuq is-settur produttiv ta’ pajjizna.

Il-GRTU fl-ewwel analazi taghha tal-Budget 2007 tinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern qed juri bic-car illi l-finanzi tal-Gvern issa, wara tant sagrificcji, lahqu livell ta finanzjament strutturat u mhux biss jilhqu l-kriterji mposti mill-Unjoni Ewropeja izda wkoll li jservu ta’ spinta biex il-piz ta’ finanzjament tal-programmi tal-Gvern ma jibqghux jincizu dejjem aktar fuq is-settur produttiv ta’ pajjizna.

Il-GRTU tinnota wkoll b’sodisfazzjon li l-Gvern, kif ilha tinsisti is-snin, qed jaghti kaz hafna aktar tal-htiega li pajjizna jkattar l-produzzjoni ta’ prodottti u servizzi, specjalment dawk li jinbijghu lill-barranin, bhall manifattura u turizmu, billi jiccentivizza x-xoghol.

Il-GRTU tilqa bil-ferha l-iskemi li qed jithabbru fil-Budget 2007:

· Biex ihajru n-negozji z-zghar jistinkaw aktar
· Biex l-konsumatur jonfoq fuq prodotti li jiffrankaw l-energija
· Biex n-nisa jkunu mhajra jersqu b’entuzjazmu lejn l-kamp tax-xoghol
· Biex tissahhah l-istruttura ta’ tahrig u edukazzjoni bi thejjija ghal hajja tax-xoghol
· Mizuri li jkomplu jifthu l-bibien ta’ Malta ghall-aktar turisti bi ftuh ta’ rotot godda Low Cost
· It-tishieh tal-kampanja pubblicitarja
· Infiq aktar fuq l-prodott turistiku Malti, inkluz infiq aktar fil-lokalitajiet tant ghall-qalb tal-GRTU
· Skemi ghas-setturi mportanti tas-self employed, bhall artigjanat, l-biedja, is-sajd u attivita’ tal-Host families
· Revizjoni fil-bands tat-taxxa
· Tnaqqis fit-taxxa fuq l-ivjaggar bl-ajru
· Hlas lill-dawk li kellhom propjeta’ esproprijata

Dan kollu u aktar li hemm fil-Budget 2007 qed jaghti fiducja gdida lis-sidien tal-intraprizi z-zghar. Il-Gvern mhux biss mhux ser inaqqar aktar mill-Purchasing Power disponibbli ghall-konsumatur, izda bi skemi godda mportanti bhall tibdil fir-rati tat-taxxa, is-sostenn ghall-xiri ta’ propjeta’ minn koppji zghazagh u s-sostenn finanzjarju lill-min irid jixtri apparat domestiku Energy Saving, qed jaghti messagg car li dan l-pajjiz issa dar l-kantuniera u l-ghan l-aktar importanti mhux dak li jingabru aktar t-taxxi izda, li jissahhu dawk kollha li ghandhom il-hila u r-rieda li jwasslu l-Malta biex tigbed aktar xoghol lejha fis-suq kbir Ewropew u bis-sahha taz-zieda fil-produzzjoni lokali johrog gid bizejjed biex joghla l-istandard of living tal-Maltin kollha.

Il-GRTU tilqa dan l-Budget 2007 b’sodisfazzjon ghaliex hu stqarrija cara li dak li sostniet l-GRTU, fl-istudji li ppublikat qabel l-Budget u l-proposti kollha li prezentat lill-Gvern, li kollha kellhom tema wahda li jkunu sostnuti l-Middle Income Groups u jkun msahhah id-Disposable Income ta’ dawk ta’ income baxx, u li johloq atmosfera aktar Pro-Enterprise, aktar Pro ix-xoghol. Kuntrast tal-messaggi b’toma negattiva li kellhom hafna mill-Budgets ta’ dawn l-ahhar ghaxar snin.

Il-GRTU tittama li l-Budget 2007 jkun l-ewwel f’sensiela li jwassal biex Malta fl-iqsar zmien possibli tghalaq id-distakk li jezizti bejn Malta u l-pajjizi l-aktar avvanzati fl-Unjoni Ewropeja.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).