Fabian Demicoli

Distributuri tal-Gass issa jigbru wkoll cilindri suwed tal-EASYGAS

Il-Kumpanija Liquigas Malta Limited infurmat lill-GRTU – Il- Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji, bhala rapprezentant tad-Distributuri tal-gass, li hi ma taqbilx mal-mod li bhalissa qed isir l-iskambju tac-cilindri tal-gass .

 

Il-Kumpanija izda infurmat lill-GRTU li sakemm l-Awtoritajiet Regolatorji jiddeciedu fuq dan l-aspett tas-suq, il-Kumpanija Liquigas Malta Limited qed tawtorizza lid-Distributuri tal-gass, li waqt in-norma tax-xoghol taghhom jistghu  jiehdu m'ghand il-Pubbliku cilindri tal-gass ta' kulur iswed (Easygas) u  jaghtu  lura cilindri mimlija tal-Kumpanija Liquigas (sofor jew hodor).

Liquigas infurmaw lid-Distributuri li kull cilindru vojt iswed li jigi irritornat gewwa il-Qajjenza jinghata cilindru iehor ahdar jew isfar. Il-GRTU avzat lid-Distributuri li  dan jistgha jsehh immedjatament  wara li irciviet dan il-komunikat minghand Liquigas Malta Limited.

Sadanittant il-GRTU tishaq mal-Gvern biex mill-aktar fis possibli jara li jinhargu l-Emendi ghall-Avviz Legali 249 ta' 2008 li jikkoncernaw id-distribuzzjoni tal-gass. Il-GRTU temmen li ma jistghax ikun li tasal xitwa ohra u nergghu nigu affacjati bl-istess problemi tal-passat u ghalhekk theggeg lill-Gvern biex jiehu l-passi xierqa f'dan is-settur ghaliex dan hu konformi mal-Kuntratt originali li fuqu huma ibbazati l-Licenzji tad-Distributuri u hu wkoll konformi mad-decizjoni tal-Ufficju tal-Kummerc Gust li jawtorizza lid-Distributuri jaghmlu xoghol ta' tqassim u gbir fuq ic-cilindri taz-zewg fornituri licenzjati mil-MRA.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).