SME Chamber

Diskors tal-President tal-GRTU Charles Busuttil waqt Konferenza Nazzjonali 23 ta’ Frar 2003

Nibda biex naghti merhba u nirringrazzja tal-attendenza
lill-Eccellenza Tieghu s-Sur Ronald Gallimore, Ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea
f’Malta, u nirringrazzjah ukoll tal-ghajnuna li taghna biex organizzajna din
il-Konferenza, lil shabna membri tal-GRTU, u lil shabna l-ohra fl-ghaqdiet
differenti tal-industrija u kummerc hawn prezenti.

 


Il-GRTU minn dejjem
tat importanza kbira lir-relazzjonijet ta’ Malta mal-Ewropa, u sa minn tletin
sena ilu rabtet l-identita’ u d-destin ta’ dan il-poplu ma’ dak tal-Ewropa. Kien
hemm ragunijiet ta’ demokrazija, ragunijiet ta’ liberta’, u l-ideat ta’ kummerc
hieles; ghax ahna dejjem ikkonoxxejna l-Ewropa bhala l-akbar siehba taghna
fil-qasam tan-negozju.

Kien ghalhekk normali u dover taghna illi meta
saret l-ewwel applikazzjoni ghal Shubija shiha fl-Unjoni Ewropea, ahna konna
tal-ewwel illi fittixna li nikkoperaw mal-Gvern tal-gurnata biex nifhmu x’kien
se jsarraf ghan-negozju dan il-pass hekk importanti. Gharafna
r-responsibilitajiet li dehlin ghalihom, u gharafna l-bzonn illi nvolvu ruhna
halli fid-decizjonijiet li kellhom jittiehdu, naghmlu l-almu taghna kollu biex
in-negozjant u b’mod specjali n-negozjant iz-zghir, ma jmurx minn that. Imma
sfortunatament fil-bidu tas-snin disghin ftit li xejn sar tangibbli biex wiehed
jipprepara, jifhem u jerfa’ dan il-piz li konna qed nimmiraw ghalih.

Meta
l-applikazzjoni tas-Shubija giet iffrizata ahna wkoll konna minn ta’ quddiem u
kkoperajna bis-shih f’sessjonijiet twal mal-membri tal-gvern biex jitwettaq
il-programm u t-tibdil li ried dak il-gvern elett demokratikament mill-poplu.
Dan ukoll ahna ghamilnih fl-ahjar interess tal-membri taghna negozjanti, li
fil-parti l-kbira taghhom huma zghar u self-employed.

Wara l-bidla
tal-1998 giet riattivata l-applikazzjoni ghal shubija shiha mal-Unjoni Ewropea,
imbeda l-veru xoghol iebes u mghaggel biex il-pajjiz jipprepara ruhu ghal
gurnata li l-proposta tas-shubija shiha titpogga quddiem il-poplu biex, skond ma
jkun ra, fehem u vverifika, jaghti l-verdett tieghu: IVA jew LE.

Ahna
dejjem qaghdna lura milli nesprimu opinjonijiet prematuri favur jew kontra dan
il-pass hekk delikat – anke akkost li gieli gejna ttimbrati li nxaqilbu lejn
naha jew l-ohra. Imma ahna ma hallejniex il-passjonijiet personali tal-membri
tal-Kunsill iwaqqghuna fit-tentazzjoni li naghmlu gudizzju bla ma nkunu rajna
l-affarijiet kif inhuma jew kif se jkunu verament.

Ghalhekk sa mill-bidu
nett ahna hadna parti attiva fid-diskussjonijiet fuq l-adozzjoni tal-Acquis
Communautaire fejn jolqot lill-membri taghna – u dan ifisser li kwazi hadna
parti f’kollox. Ghaliex l-interessi tal-membri taghna tant huma varjati,
in-numru ta’ kategorija ta’ negozji u self-employed tant huma numeruzi u varjati
li ftit li xejn kien hemm li ma kienx jinteressana.

U meta nghid hadna
sehem – ifisser li hadna sehem effettiv. Lehinna kien dejjem qawwi u minn ta’
quddiem biex nesprimu opinjoni, naghtu pariri jew noggezzjonaw: hafna drabi
forsi kien hemm min iddejjaq bina ghax donnu ahna konna naqalghu
d-diffikultajiet kollha fejn forsi hadd ma oggezzjona u baqa’ sieket ghax ma
ndunax x’laqtu. Imma dan kien sforz il-preparazzjoni intensa u l-entuzjazmu li
kellna biex dak li kellu jigi, nassiguraw li jigi tajjeb – jew jekk kellu jigi
l-hazin, ridna li nsibu mezz illi n-nies taghna ma jinhaqrux
izzejjed.

Aktar ma ghadda z-zmien u hargu rizultati tan-negozjati
mal-Unjoni Ewropea aktar sibna illi, fejn jidhlu l-membri taghna – dawn kellhom
bzonn sezzjoni sezzjoni jaraw kif sejrin jintlaqtu. Bdejna serje ta’
diskussjonijiet mas-sezzjonijiet fejn beda johrog it-tajjeb u l-hazin skond
il-mestjier li jkun. Ikkonfermajna illi l-membri taghna bhala negozjanti li
dejjem kienu mdorrijin jiehdu decizjonijiet importanti fin-negozju taghhom,
kienu kompetenti din id-darba wkoll li ma jhallu lil hadd jiddeciedi ghalihom:
ahna lesti li nghinuhom jifhmu s-sitwazzjoni – imma d-decizjoni sagrosanta
ghandha tkun taghom skond ma jaqbel lilhom, lill-familji taghhom, u mhux anqas
lil pajjizhom.

Illum wasalna fil-kulmo, fil-quccata ta’ dan il-process
b’din il-Konferenza. Ghalhekk rajna li l-kelliema barranin li stedinna ma jkunux
burokratici ta’ Brussel. Stedinna nies li bhalna, ihabbtu wicchom ma’ nies ta’
intraprizi zghar bhalkom, bil-problemi li jiltaqghu maghhom kuljum. Dawn huma
nies li jmexxu negozjanti bhalkom fid-dinja tad-diffikultajiet li eternament
johloq il-kummerc; u hwejjeg tal-iskantament dawn il-problemi m’humiex
differenti minn taghna. Insibu li dawn ukoll jiggieldu biex in-negozjant
iz-zghir jigi agevolat, biex jigi kkonoxxut fid-dinja ta’ globalizazzjoni,
mergers u takeovers, biex jibqa’ kompetittiv, biex jibqa’ jaghti sehem tieghu
hekk importanti fl-ekonomija tal-pajjiz ewropej. Dawn huma nies li organizzaw
lill-membri taghhom f’ghaqdiet li jikkoperaw b’mod li lin-negozjant jaghtuh
certi servizzi ta’ ghajnuna biex in-negozjant jaghtuh aktar hin x’jiddedika
ghan-negozju tieghu. Dawn huma n-nies li llobjaw biex gie ffirmat ic-charter li
jgieghel lill-pajjizi tal-Ewropa jagevolaw u jibzghu ghall-intrapriza z-zghira u
li ahna wkoll firmatarji maghhom.

Ghalhekk huwa bi pjacir li aktar
il-quddiem nintroducilkom ufficjali gholjin mill-UEAPME li hija speci ta’ GRTU
fl-Ewropa, mill-EuroCommerce li wkoll hija ghaqda kbira ta’ inraprizi fil-parti
l-kbira zghar, u sinjur iehor li huwa l-President tal-General Assembly
tal-Kummercjanti u Service Providers tal-Portugal. Ghandna wkoll ufficjal gholi
tekniku mid-D.G. Enterprise li jispjega x’nistghu niehdu mill-unjoni
Ewropea.

Dawn gew biex jghinuna nifhmu ahjar x’hemm lest ghalina
fl-Ewropa. Gew biex jaqdu lilkom. Ghalhekk toqoghdux lura, staqsu dak li thossu
li tridu ticcaraw. Wara l-Konferenza intom mistednin ghal drinks u snacks fejn
intom ukoll ikollkom l-opportunita’ li tkellmu lil dawn il-mistednin taghna
b’mod informali.

U issa sinjuri nistieden lid-Direttur Generali taghna
s-Sur Vince Farrugia halli jghid kelmtejn fuq din il-kwistjoni li ghandna
quddiemna tas-Shubija fl-Unjoni Ewropea.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).