SME Chamber

Diskors tal-President Paul Abela

 L-2010 zgur li tibqa' sena li ma ninsewix malajr, wara dak li gara fl-2008 meta d-dinja ekonomika li konna nafu qisha f'daqqa wahda splodiet. Ahna konna nformati, grazzi ghall-analizi f'waqtha u tajba li dejjem jaghmlilna d-Direttur Generali, li l-ekonomija taghna fl-2009 kienet ser issib ruhha f'bahar verament imqalleb. L-2008 u l-2009 kienu snin li nisperaw li ma nergawx naraw bhalhom. Ahna qatt ma kellna dubju illi l-effett tal-mewga kerha ekonomika li laqtet id-dinja kien ser jibqa' jkaxxkar ukoll fl-2010 u li jigri x'jigri id-dinja ta' wara l-krizi qatt ma kienet ser terga' tigi ghal li kienet.

 

 

 

 

 

 

 

Konna nafu wkoll illi pajjizna, wiehed mill-aktar pajjizi ekonomikament miftuha ghad-dinja, ma setgha qatt jehlisha lixxa, ghaliex il-qligh ewlieni ta' pajjizna, kemm jekk industrija ghall-esportazzjoni, turizmu, trazbord u attivita' portwali, attivita' finanzjarja jew attivita' marbuta ma' e-gaming jew attivita' ohra bhal back-office work u servizzi lill-intraprizi, kollha jiddependu fuq is-swieq internazzjonali u jiddependu fuq kemm sejrin tajjeb l-ekonomiji li maghhom ahna nikkomercjalizzaw, b'mod partikolari l-partners taghna fl-Unjoni Ewropeja.

Ahna f'pajjizna nistghu, mhux ma nistghux infasslu policies li f'kaz ta' inkwiet minn barra, jilqawlna d-daqqiet u jghinuna nilqghu l-isfidi, pero' fl-ahhar mill-ahhar ahna m'ghandnix is-sahha li ninfluwenzaw id-dinja. Illum anzi bis-sahha ta' shubija taghna fl-Unjoni Ewropeja niehdu sehem ukoll permezz tal-Prim Ministru fil-Kunsill tal-Ministri tal-Gvernijiet Ewropej u niehdu sehem f'kull konsultazzjoni u f'kull rapprezentanza li tolqot, mhux lill-pajjizna biss, izda lir-Regjun kollu Ewropew. Qatt qabel din is-shubija f'sitwazzjonijiet ta' krizi Malta ma kienet involuta; la fil-konsultazzjoni, la fid-decizjonijiet u aktar u aktar fil-qsim ta' fondi li jinholqu biex jimmansaw il-krizi u nilqghu b'mod komprensiv ghall-problemi ta' wara l-krizi.

Tahsbu li din kienet xi krizi li facli tirrisolva ruhha? Kienu hafna f'Malta u f'kull pajjiz li jippuntaw subghajhom u tkazaw b'dak li gara u b'dak li ghamel haddiehor. Pero' x'hin nigu ghas-soluzzjonijiet ftit kienu dawk, anke fl-akbar pajjizi, li hargu bis-soluzzjonijiet. Meta l-Unjoni Ewropeja vvutat is-somma ta' hames t'elef biljun, jigifieri hames miljun, miljun ta' ewro biex tilqa' ghal problema enormi tal-krizi finanzjarja fl-Ewropa, hadd qabel ma kien semma' cifri bhal dawn. Il-waqgha fil-livelli tax-xoghol u ta' attivita' ekonomika ingenerali kexkex lil kulhadd. Id-djun ta' pajjizi hafna akbar minnha, anke dawk li konna inharsu lejhom bhala kapaci, bhall-Irlanda u Spanja, sfaw imkissra. Minbarra l-Germanja ftit kienu dawk il-pajjizi li hasbu minn qabel biex meta jkollhom krizi jkollhom fuq xiex jaqghu.

Ahna f'Malta konna ilna s-snin nghidu lill-Gvern biex jahseb ghax bid-deficit pubbliku li kellna u bir-rata tad-dejn Nazzjonali kif kien qed jitla', allahares tinqala' krizi kbira ghax il-pajjiz jiehdu l-mewg u ma jkollnix fuq xiex naqghu. Ghal grazzja t'Alla dan ma garax. Jien kburi li l-GRTU, avolja rat u qalet go fiha kull kritika' immaginabbli, zammet iebes u kull fejn il-Gvern, f'isem pajjizna, talab is-sapport taghna ahna dejjem tajnih kemm f'Malta kif ukoll fl-Unjoni Ewropeja. Dan ghaliex m'hemmx haga aktar facli minn dik li tikritika u tattakka mbghad x'hin tigi ghad-decizjoni tbewweg u tisparixxi. Izda ahna bhala mexxejja responsabbli ta' ghaqda kbira bhal ma' hi l-GRTU ahna kburin li konna minn ta' quddiem nett li lill-Prim Ministru ghidnilu biex jiehu dawk id-decizjonijiet li hemm bzonn li jiehu u li lilna jsibna spalla ma' spalla mieghu. Stajna ghidnilu aqbad il-ftit rizorsi li ghandu pajjizna u qassamhom lin-nies taghna halli nilqghu ahjar ghall-isfidi u nintghogbu t-tnejn li ahna. Imma ahna m'ghamilnix hekk. Ahna lill-Gvern ghidnilu aqbad l-industrija tal-esportazzjoni u ighinha kemm tiflah ghax jekk taghlaq u titlaq il-barra zgur li ma ngibux ohrajn minflokha.

 

 

Ghidnilu ighin kemm tiflah lis-settur tat-turizmu ghaliex bhall-industrija dawn iridu jgibu l-eluf minn barra u b'hekk ikunu jistghu jonfquhom fl-industriji li nirraprezentaw ahna. Ghidnilu ighin kemm tiflah lis-settur tal-Back-Office u lill-industrija gdida Knowledge-Based. Ghidnilu investi bil-kbir fl-edukazzjoni u t-tahrig halli n-nies li jinqabdu bla xoghol jigu mharrga halli kif tghaddi l-krizi nsibu lill-haddiema lesti. Ghidna lill-Gvern johrog skemi godda biex l-intraprizi z-zghar waqt li jonqsilhom il-bejgh ikollhom il-krediti biex jinvestu u jizvilluppaw l-intraprizi taghhom. Ghidnilu johrog aktar skemi mill-ETC biex in-negozji z-zghar flok inaqqsu l-haddiema jkollhom l-assistenza halli jzommuhom u jhaddmu nies ohra. Ghidnilu johrog skemi godda ta' progetti kapitali halli ma jhallix l-industrija tal-kostruzzjoni titkisser. Il-Gvern ha hafna mill-pariri taghna u niehdu pjacir nisimghu lill-Prim Ministru jikkonferma repetutament li l-GRTU affaccjat din il-krizi bl-akbar responsabbilita'.

Izda mhux kulhadd ha pjacir. Kien hemm uhud minn go nofsna stess li rribellaw u min haseb li ahna rqadna. Kellna min mar ixewwex lil nies, li suppost huma intelligent, biex iwaqqfu assoccjazzjoniet godda biex minghalihom iharrbtu lill-GRTU. Il-GRTU ilha tezisti tnejn u sittin sena. Rajna minn kollox, assoccjazzjonijiet tac-cekcik twieldu u mietu. Il-GRTU baqghet ghaddejja ghax il-mexxejja taghha dejjem gharfu jaraw l-ewwel u qabel kollox x'inhu l-interess tal-pajjiz u kif l-interess tal-pajjiz jista' jissahhah bl-investiment u x-xoghol tal-intrapriza z-zghira. Kien hemm zmien meta hadd ma kien isemmihom liz-zghar. Issa kulhadd sar pampalun taz-zghar. Anke dawk li sal-bierah kienu jippruvaw iceknuna billi jghidu li ahna nirraprezentaw liz-zghar u huma jirraprezentaw il-kbar, issa qed jaqaw ghar-redikolu billi jmorru bir-riklami fuq it-televixin jippruvaw ihajjru liz-zghar jidhlu maghhom. L-Assoccjazzjoniet tal-kummerc l-ohra issa qed ihossuhom bravi bizejjed biex fejn tidhol l-intrapriza jiltaqghu bil-mohbi u wahedhom, u barra minn hekk ihallu lill-GRTU barra qishom huma biss jifmhu fejn tidhol l-intrapriza.

Ahna dawn it-teatrini ma jdejqunix. Ihammru biss wicc min jaghmilhom. Lanqas ma idejjaqna kliem fil-vojt bhal dak li ntqal dan is-sajf li ghadda meta nfethet kampanja kontra l-ghazla ghaqlija li ghamel il-Gvern fejn id-Direttur Generali taghna Vince Farrugia gie maghzul biex jirraprezenta lis-sidien tal-intraprizi Maltin fil-Kumitat Ewropew Socjali u Ekonomiku. Vince Farrugia huwa persuna maghrufa u stabbilita' sew kemm bhala kelliem ghall-intraprizi  f'Malta u kif ukoll fuq livell Ewropew fil-partecipazzjoni tieghu fin-negozjati u fil-konsultazzjonijiet biex Malta dahlet fl-Unjoni Ewropeja. Vince Farrugia wkoll ghen fix-xoghol qawwi dwar ir-rapprezentanza fil-EuroCommerce u fil-UEAPME kif ukoll fid-djalogu socjali u ekonomiku fuq il-livell tal-Kummissjoni Ewropeja, u ghalhekk illum hu rikonoxxut ghal dan. Vince Farrugia hu persuna maghrufa u stmata. F'Pajjizna Vince Farrugia ilu snin twal stabbilit bhala ekonomista u bhala specjalista fuq il-kwistjonijiet kollha li ghandhom x'jaqsmu mall-intraprizi micro, small u medium u kienet ghalhekk oxxenita', ibbazata biss fuq l-ghira u fuq pika l-kampanja li haddiehor fetah kontra din in-nominazzjoni.

Ghal darb'ohra l-GRTU ssaportiet l-inbix kollu ghax kienet taf li wara dan kollu kien hemm skop; mhux li jcekknu lid-Direttur Generali tal-GRTU, mhux li jaghmlu hsara lill-GRTU, imma li jidfnu l-lehen qawwi li l-GRTU tat lin-negozji zghar u medji Maltin. Iva, ghad baqa' f'pajjizna min ma jahmilx jisma' l-lehen qawwi li l-GRTU tat lill-intraprizi zghar Maltin. Vince Farrugia illum ta prestigju gdid lir-rapprezentanza tas-sidien tan-negozji Maltin fl-Ewropa u l-mexxejja tal-GRTU f'pajjizna llum huma stmati aktar minn qatt qabel ghax ma jiddejqux anke akkost li jnaqqsu fil-popolarita' u dak li ghandhom jghidu jghiduh. Id-dwejjaq taghna

 

 

hu li mhux il-proposti kollha mahduma bil-ghaqal mill-GRTU jittwetqu minn naha tal-Gvern. Imma ahna ma naqtghux qalbna u ser nibqghu nippressaw kemm nifilhu fuq livell nazzjonali, fuq livell ta' sezzjonijiet u fuq livell ta' lokalitajiet biex il-Gvern u l-awtoritajiet tal-Gvern jistenbhu u jaghtu aktar kaz b'aktar determinazzjoni dak li tghidilhom il-GRTU. Matul l-2010 pressajna u pressajna bil-kbir. Gibna rizultati f'diversi oqsma, bdejna naraw l-ekonomija terga' tibda tirpilja u bil-mod il-mod terga' tibda tikber. Is-Setturi rapprezentati mill-GRTU ghadhom mghaffgin pero' l-aghar issa jidher li ghadda, ahna irsistejna u matul l-2011 ser nirsistu hafna aktar biex il-Gvern jirsisti aktar biex iwettaq il-progetti li nifthemu dwarhom u jwettaq bla dewmien zejjed l-iskemi li jolqtu lill-intraprizi z-zghar. Ser nirsistu biex naraw li s-Small Businesses Act minn kliem sabih fuq bicca karta jsir realta' imhaddma mill-Ministeri kollha. Ser inkunu aktar iebsin mall-Awtoritajiet tal-Gvern li qisu xejn m'hu xejn ghalihom x'hin jigu biex jinponu fuq in-negozji z-zghar.

U lill-Ministri ser inrossuhom aktar. Ma jistax ikun li issa li l-ghawg il-kbir ghadda u li ahna konna irgiel li cedejna l-prijorita' tal-azzjonijiet tal-Gvern li jmorru fuq haddiehor, issa li s-sitwazzjoni giet ghall-ahjar l-interessi tan-negozji z-zghar ta' pajjizna ma jitilghux fuq nett fil-prijorita'. Matul l-2011 ser inkunu iebsin aktar biex inkunu zguri li dawk li ghamlu s-sagrifficji waqt il-maltempata issa ma jigux minsija. Ahna ghandna lesti proposti ghal kull settur u l-Gvern jaf li meta ahna nkellmuh ahna mhux paroli imma nitkellmu bil-fatti f'idejna u b'soluzzjonijiet imfassla sewwa.

Is-sena 2010 zgur li nibqa' niftakarha b'rimors kbir ghall-avveniment ikrah li gara fl-ufficini tal-GRTU fil-11 ta' Marzu li ghadda. Jum verament ta' ghajb fejn persuna li ahna stess konna tajniha l-fiducja taghna dahlet fl-ufficju tad-Direttur Generali bl-aktar mod arroganti u wettqet quddiemi bhala President u l-istaff taghna fil-GRTU l-aktar attakk vjolenti li qatt sar bhalu fuq persuna pubblika fl-istorja ricenti ta' Malta. Kieku jien personalment ma intervjenejtx fizikament, dakinhar kienet tigri tragedja. Dan li niehdu ghax b'kuragg nohorgu ghonqna f'isem in-nies taghna. J'Alla dak li gara fil-11 ta' Marzu 2010 ma jigri qatt f'pajjizna la fil-GRTU u mkien. Nispera f'Alla li l-gustizzja issir ghax dan kien att kriminali li qatt ma ghandu jerga' jissuciedi.

Jiena ghandi fiducja kbira li l-2011 tara lill-pajjizna jimxi il-quddiem b'pass kbir u aktar mghaggel. Irridu nkunu ahna pero' li minflok inwebblu lin-nies, b'dak li hu biss holm, nirsistu biex nahdmu u nipproducu aktar. Ahna rridu nsahhuh lill-pajjizna. Ahna rridu nahdmu ghall-pajjizna. Ix-Xoghol ma jigix bil-krib u billi neqirdu. Lanqas m'hu ser jikber l-infiq bl-addocc u bis-sussidji. Billi nokorbu u nsemmu dejjem l-ghawg mhux ser naslu. Il-GRTU mhux ser taqa' ghat-tentazzjoni li noqghodu biss innewwhu, nikkritikaw u nimmarcjaw imbghad x'hin nigu ghad-decizjonijiet iebsa u ghas-soluzzjonijiet ingibu elf skuza.

Min ghandu agenda ta' ghawg u krib mhux habib taghna. Min irid ixammar, ikun pozittiv, irid jahdem u jipproponi kif ser inkunu ahjar u kif ser inkabbru l-gid ta' pajjizna, postu maghna. Ghandna wisa' ghal kulhadd. Is-sena li ghaddiet kellna Kunsill Ezekuttiv tajjeb hafna bis-sahha tal-akbar Elezzjoni li kellna f'hafna snin. Kien Kunsill li hadem hafna u nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill kollu mhux biss tal-fiducja shiha u konsistenti li urew fija u fid-Direttur Generali imma fuq kollox ghal hidma kbira li wettqu. Nirringrazzja minn qalbi lill-istaff kapaci kollu tal-GRTU kif ukoll lit-team formidabbli tal-kumpanija sussidjarja taghna

 

 

Green MT li llum hi l-Iskema Nazzjonali li timmaniggja l-iskart riciklabbli f'isem il-komunita' tan-negozji. Nirringrazzja wkoll lill-membri kollha tal-Kumitati tal-GRTU tax-xoghol enormi li ghamlu matul l-2010.

Ftit tal-gimghat ilu bdilna l-Istatut biex nizguraw li l-Kunsill ikollu aktar kontinwita' u nkunu nistghu naghzlu bi kwietna kull sena sitt minn nies li jsahhu t-tmexxija tal-Kunsill. Ghas-sena d-diehla ghandna Kunsill ta' tmintax -il membru li fih ukoll demm gdid u nies ta' esperjenzi li qabel ma kellnix fil-Kunsill. Kull membru tal-Kunsill Ezekuttiv hu kapaci fil-qasam tieghu jew taghha u jiena cert li l-Kunsill Ezekkuttiv 2011 flimkien mad-Direttur Generali Vince Farrugia u mal-istaff kollu li llum ghandna ser ikomplu jsahhu bil-kbir dak kollu li bnejna s'issa u li jilqghu b'hila l-isfidi godda li zgur li ser ittina l-2011.

B'qalbi qawwija ghas-sena li gejja fuqna nawguralkom ilkoll sena tajba ta' xoghol u gid.

Nirringrazzjakom li gejtu ghal din il-Laqgha u nistedinkom biex tinghaqdu mieghi ghal bibita' li l-Kunsill qed joffrilkom.

 

Paul Abela

President

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).