SME Chamber

Diskors tal- President fil-65 Laqgha Generali Annwali 12 ta` Jannar 2014


L-Ewwel u qabel kollox nixtieq nilqaghkhom ghal-hamsa
u sittin Laqgha Generali
Annwali tal-GRTU u nenfasizza li l-GRTU tapprezza l-isforz li kull wiehed minnkom
ghamel biex ikun hawnhekk maghna illum.
L-2013 ghal darba ohra kienet sena mimlija sfidi u sena ta` xoghol bla waqfien ghall-GRTU. Kien hemm
l-isfidi tas-soltu li zammewna okkupati sew fix-xoghol taghna. Dak li
nirrapprezentaw l-interess tal-intraprizi z-zghar.

 

Kien hemm ukoll
tibdil fl-amministrazzjoni ta' Malta li nvolviet preparamenti u addattament min
naha taghna biex nibdew nahdmu ma' individwi li bosta minnhom qabel konna nahdmu maghhom fil-pozizzjoni li kienu jokkupaw
fl-oppozizzjoni. It-Tibdil fl-amministrazzjoni gabet nies godda, metodi ta`
hidma godda u wkoll modi godda kif jigu indirizzati l-prijoritajiet.

Il-GRTU preparat ruhha b'ricerka, laqghat ta` introduzzjoni u briefings mal-Ministri u s-Segretarji
Parlamentari godda. Jien u shabi fil-kunsill kellna laqgha tajba hafna mal-Prim
Ministru Joseph Muscat fil-bidu ta` din il-Legislatura, li fiha kien hemm ukoll l-maggoranza tal-Ministri u
s-Segretarji
Parlamentari.

It-Tibdil fl-amministrazzjoni involviet ukoll ammont
konsiderevoli ta` ittardjar sakemm ix-xoghol rega' qabad ir-ritmu
tas-soltu izda issa l-affarijiet inizzjali tlestew
u x-xoghol jinstab f'livell tajjeb.

Sfida ohra aktar tard din is-sena kienet l-irtirar tad-Direttur Generali
tal-GRTU, Vince Farrugia. Kif bosta minnkom jafu s-Sur
Farrugia okkupa l-pozizzjoni ta` Direttur Generali tal-GRTU ghal ghoxrin
sena li matulhom ghamel hafna xoghol
siewi ghall-GRTU. Semmejt il-kelma ‘sfida' ghaliex bidla ta` pozizzjoni tant
importanti go organizzazzjoni bhal taghna hi bidla kbira u tinvolvi hafna
xoghol biex il-GRTU u l-membri taghha jibqghu jigu affetwati bl-ahjar mod
possibli.

Din hi r-raguni ewlenija ghaliex bhalissa
l-pozizzjoni ta` Direttur Generali tal-GRTU ghadha ma gietx mimlija. Kif
diga ghidt din hi
pozizzjoni importanti hafna u ghaldaqstant tinvolvi hafna hsieb u
ricerka biex l-ghazla
tkun l-ahjar wahda ghall-Assoccjazzjoni u ghal membri taghha.

Filwaqt li f'isem l-Kunsill tal-GRTU u l-membri taghha nirringrazzja lil Vince Farrugia
tax-xoghol siewi li ghamel matul dawn is-snin kollha, ghandha wkoll naraw din is-sitwazzjoni
bhala opportunita' u inharsu l-quddiem b'herqa lejn dhul ta` persuna ta` kwalita gholja u li bl-ghajnuna
taghha l-GRTU u l-membri taghha jkomplu javvanzaw bl-ahjar mod possibli.

Tistaqsuni, allura x'inhu jigri bhalissa? Bhalissa jiena bhala President u
shabi l-membri tal-Kunsill dhalna aktar fix-xoghol ta` kulljum tal-GRTU li
kienet minnha innifisha esperjenza siewja hafna u li bi hsiebna nzommu dan
is-sehem anke wara li Direttur Generali gdid ikun f'postu. L-Istaff abbli u
professjonali tal-GRTU komplew jahdmu bhal ma dejjem kienu. Flimkien konna kapaci
nkomplu x-xoghol b'mod fluwidu minghajr, ma l-membri taghna ihossuhom li nqassnihom minhabba din il-kwistjoni.

Direttur Generali hu importanti u n-nuqqas tieghu jinhass. Ghaldaqstant
jien u shabi fil-kunsill qeghdin u ser inkomplu nahdmu biex din il-pozizzjoni
tintelgha bl-aktar mod adekwat.

Sfida li fl-istess hin kienet ukoll opportunita' matul is-sena 2013 hija
l-implimentazzjoni tal-ewwel sena tal-Europe Direct. Dan hu kuntratt li rbahna
mall-Kummissjoni Ewropea ghal-hames snin u li beda japplika mill-bidu tal-2013.
Dan jinvolvi xoghol fejn l-GRTU tinghata finanzi mill-Ewropa sabiex thaddem
ufficcju li jkun jopera bhala estensjoni tal-Kummisjoni Ewropea biex tilhaq
c-cittadini Ewropej b'mod dirett fuq livell reggjonali milli minn Brussell.

Sar hafna xoghol f'dan ir-rigward, u ghad li kienet l-ewwel sena ta`
implimentazzjoni, u ghaldaqstant tghallimna hafna minnha, din is-sena bi hsiebna ntejbu fuq dak li hdimna s-sena
l-ohra. Nhossni komdu nghid li l-implimentazzjoni kienet ta` success.

Dettalji tax-xoghol li ghamlet il-GRTU matul l-2013
tistghu ssibuhom
fir-rapport dettaljat li ser niprezentawlkom dalwaqt. Ahna stess qabel
ma
x-xoghol jinghaqad f'rapport wiehed ma nirrejalizzawx l-ammont ta`
xoghol li
jkun sar. Li hu zgur li bhala ufficcjali tal-GRTU kull sena f'din
l-okkazjoni nipprezentaw r-rapport annwali b'certu kburija u sens ta'
sodisfazzjon.

Din is-sena diga' qeghdin naraw numru ta` kwistjonijiet li ser ikunu
importanti hafna u li ser jirrikjedu ammont sostanzjali ta` xoghol
mill-ufficjali tal-GRTU, fosthom:

1.  Il-Kwistjoni tal-hinijiet tal-ftuh tal-hwienet

2.  It-Thaddim tal-iskemi tal-impjieg

3.  Nghinu l-membri jaddattaw u jirristrutturaw biex ikunu aktar
kompettitvi specjalment fix-xenarju taz-zieda ta` kompetizzjoni kemm bejn il-hwienet kif ukoll xiri online

4.  Nghinu l-membri jaghmlu aktar uzu u jiehdu vantagg minn
skemi u fondi tal-EU

5.  Nibbenefikaw minn aktar fondi tal-EU

6.  Nahdmu u ninsitu mal-Gvern biex insibu soluzzjonijiet
relatati mat-traffiku u n-nuqqas ta` parkegg

7.  Nahdmu u ninsistu mal-Gvern biex jiehu passi konkreti u iebsa fuq kompetizzjoni ngusta

8.  Nahdmu u ninstsu mal-Gvern biex aktar proposti li ghamlet
l-GRTU ghall-ahhar Budget jigu implimentati

9.  Sforz dejjem akbar biex lehen l-intrapriza jinstema'
dejjem aktar u b'mod aktar b'sahhtu kull fejn hu possibbli

10. Nahdmu
u ninsistu mall-Gvern biex l-Small
Business Act
jigi implimentat b'mod totali u konkret u mhux biss bil-kliem

Il-Lista ma tispicca qatt u din ma tinkludix
is-sorprizi
li jinqalghu matul is-sena, pero ser naghmlu l-almu taghna bhal ma
dejjem ghamilna. Filwaqt li
nirringrazzja lilkom bhala membri taghna tal-involiment u l-interess
muri matul
l-2013, inheggigkom sabiex tinvolvu ruhkom aktar fil-kwistjonijiet li
jinteressawkhom u tinteressaw ruhkhom aktar fix-xoghol li taghmel
il-GRTU.

Kemm tiehdu mill-GRTU jiddependi minnkom u minn kemm
tridu tinteressaw u tinvolvu ruhkom. Ahna qeghdin hawn ghas-servizz taghkom
pero intom l-esperti fin-negozju taghkom u tghixu sitwazzjonijiet u problemi first hand, ghalhekk nheggukom izzommuna qrib taghkom u tigwidawna.

Inhares il-quddiem lejn sena ohra produttiva u pozittiva.
Nghaddu issa ghal prezentazzjoni tar-Rapport Aministrattiv.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).