SME Chamber

Direttiva tal-GRTU dwar l-Eco-Tax

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU
illum iddecieda li jghati parir lil membri u negozjanti ohra li ser ikunu
milquta bl-Eco-Tax biex hekk kif tidhol fis-sehh il-ligi huma jlaqqghu lil
impjegati taghhom kollha u javzawhom li huma ma jistghux aktar jiggarantixxu
l-impjieg taghhom.

Il-GRTU qed taghti dan il-parir ghalhiex filwaqt li
l-ligi ghaddiet mill-Parlament baqa’ ma sarx ftehim mal-imsiehba socjali dwar
din l-Eco-Tax. Fost il-punti li l-GRTU ghandha oggezzjonijiet kbar kontrihom
hemm
1. l-imposizzjoni tal-Eco-Tax fuq l-istocks tan-negozji kollha milquta;

2. l-imposizzjoni tat-taxxa fuq il-prodotti kollha milquta hekk kif ikunu
importati u mhux meta jibdew il-transazzjonijiet;
3. il-livell ta’ taxxa fuq
il-prodotti

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU jqies li jekk it-taxxa tidhol
fuq l-istocks ezistenti din twassal biex tkisser in-negozji. L-ebda gvern qatt
qabel ma ghamel taxxa bhal din u l-ebda gvern qatt ma ippretenda li jigbor
it-taxxa fuq l-istocks ezistenti. Din il-mizura bilfors iccekken il-kummerc u
ggib il-qghad ghax l-ebda negozju ma jaffordja li jlahhaq mat-taxxa imposta fuq
l-istocks ezistenti tieghu u fuq dak kollu li jimporta u jzomm l-istess livell
ta’ operat li ghandu illum. Din it-taxxa hi teddidha serja lil vijabbilita’
tan-negozji.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).