SME Chamber

Direttiva ghall-Petrol Stations: Inaqqsu direttament mill-hlasijiet dovuti lil Enemalta

 Il-kwisjoni ta' l-arretrati tal-GRTU Fund issa ilha tkarkar wisq. Is-Soluzzjoni li qed nimponu nhossu li fic-cirkustanzi hi l-ahjar. Ma jbatux third partes, is-sidien jithallsu u l-Enemalta jkollha lanqas impatt fuq il-cash-flow.

L-Arretrati tal-hlasijiet li kien jmorru fil-GRTU Petrol Station Central Fund li twaqqfu mill-Enemalta fl-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Marzu 2011, ghadhom sa illum ma gewx imhallsa u ghalhekk ghadhom dovuti.

F'Jannar 2011 saret Laqgha bejn il-GRTU, l-Ministru Tonio Fenech, s-Segretarju Permanenti Alfred Camilleri, kif ukoll il-Kap Ezekuttiv ta' l-Enemalta Karl Camilleri, fejn gie miftiehem bil-miktub li dawn l-arretrati ghandhom jithallsu sa Frar 2011.

Wara bosta laqghat li saru mas-Sur Alfred Camilleri, dan dejjem ikkonferma li dawn l-arretrati ghandhom jithallsu mill-Enemalta lis-sidien individwalment.

Ghaldaqstant, wara dan kollu, il-Kumitat qieghed jaghti direttiva lill-membri , sidien tal-pompi tal-Petrol, li huma fil-GRTU fund, sabiex mit-12 ta' Settembru 2011 il-quddiem, dawn inaqsu mill-invoice l-ammont ta' €0.0047 fuq kull litru fuel li nxtara bejn l-1 ta' Jannar 2010 sal -31 ta' Marzu 2011.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).