SME Chamber

Containers, Trailers Hal-Far Groupage Depot


Il-GRTU aktar
kmieni dan ix-xghar kitbet ghan nom tal-burdnara lis-Sur Joseph Brincat,
Kontrollur tad-Dwana, u ghamlet referenza ghall-laqgha li kellha mas-Sur Paul
Bonello, Director Compliance flimkien mas-Sur Tartaglia, Assistant Director
landing and releasing fejn giet diskussa l-proposta fid-dettal dwar ic-caqlieq
mill-Labaratory Wharf, Deep Water Quay u l-Freeport tal- containers u
trailers  li jinhattu gol-groupage Depot
ta' Hal-Far.

Il-GRTU
spjegat li ma' taqbel assolutament xejn ma' din l-proposta l-ghaliex din
is-sistema ser terga tehodna lura fis-sebghajnijiet (70's) fejn l-gvern ta' dak
iz-zmien kien gustament iddecieda li jiccentralizza dan l-operat bil-ghan li
jkun taht solveljanza kontinwa tad-Dwana.

Bis-sistema
eziztenti l-containers u t-trailers jigu scanned minhabba li jkun hemm xoghol
suggett ghad-dazju u VAT bil-ghan li jigi kkontrollat kull abbuz, mentri
bis-sistema li qed tigi proposta dan kollu ser jintilef.

Il-GRTU
ilha  ghal zmien twil tikteb u tirraporta
li qieghed jsir kull forma ta' abbuz f'merkanzija li tidhol bi trailers permezz
tal-Catamaran. Ezempju wiehed min hafna: pallet imbid irrilaxxat Hal-Far
suggett ghall-EAD (accompanying document for movement of excise goods under
suspension of excise duty) u suggett ghal-VAT. Fil-kas       tal-Catamaran
ma' jezizti l-ebda kontrol kemm fi hlas kif ukoll f'dokumenti.

F'dan
l-kaz l-GRTU tistaqsi, "jekk d-Dwana qatt ma' hadet passi dwar dan l-abbuz li
kontinwament qieghed jiggrava u li  bhala
awtorita ghandha kull poter u dover li taghmel, kif ser tkun f'posizzjoni
li   terga tintroduci sistema li ser
issarraf f'aktar abbuz u b'inqas kontroll".

Il-GRTU
thoss li jekk tittiehed din d-decizjoni mhux biss ser ibaghtu l-burdnara, izda
ser tigi affetwata  s-sistema
tat-traffiku u fuq kollox l-finanzi tal-pajjiz f'nuqqas ta' revenue ghall-gvern
fejn jigu evitati kemm id-dazju u l-VAT. Abbuzi ohra li jistghu ikunu hafna
iktar gravi huma,  kazi ta'kutrabandu u
importazzjoni ta'materjal u sustanzi illegali.

Il-GRTU
irrakomandat ukoll illi l-iscanner ghandu jkun rilokat minn Hal Far ghall-port
biex jigi assigurat illi it-trailers u containers verament jigu scannjati hekk
kif jinzlu minn fuq il-vapuri u mhux wara li jkunu diga qasmu nofs Malta.

Il-GRTU
ghaldaqstant tablet ghal laqgha sabiex tkun tista tghaddi aktar informazzjoni
ta' fejn qed isir aktar abbuz.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).