SME Chamber

Bugibba Agunija

Bugibba tbikkik. Min jahdem fil-privat jaf li mhux kemm tahdem jghodd imma r-rizultat. Min ghandu negozju jaf li meta jmur il-bank inutli jghidlu kemm stinka, il-manager tal-bank il-kont ikun irid jara. Hekk tahdem id-dinja kummercjali industrijali u manigerjali. Min hu komdu u jigri x’jigri hobzu mahbuz din ma jifimhiex. Ghalhekk hafna lilna li nitkellmu f’isem is-sidien tan-negozji ma jifmuniex. U jidher li dwar Bugibba mhux niftehmu
Bugibba tbikkik. Min jahdem fil-privat jaf li mhux kemm tahdem jghodd imma r-rizultat. Min ghandu negozju jaf li meta jmur il-bank inutli jghidlu kemm stinka, il-manager tal-bank il-kont ikun irid jara. Hekk tahdem id-dinja kummercjali industrijali u manigerjali. Min hu komdu u jigri x’jigri hobzu mahbuz din ma jifimhiex. Ghalhekk hafna lilna li nitkellmu f’isem is-sidien tan-negozji ma jifmuniex. U jidher li dwar Bugibba mhux niftehmu. Bugibba u l-Qawra illum mimlija negozji zghar. Hemm ukoll il-kbar. Kollha flimkien ihaddmu eluf ta’ haddiema. Hemm investiti l-miljuni. Bhala numru ta’ sodod disponibbli ghat-turizmu hi l-akbar zona. Pero Bugibba u l-Qawra m’ghandhiex il-firxa ta’ investimenti fil-5 star hotels u complexes li ghandha z-zona ta’ San Giljan u Tas-Sliema. Wkoll Bugibba/Qawra tiddependi ghal 85% tal-qliegh taghha mit-turisti Inglizi. Zoni ohra mhux tant dipendenti fuq it-turisti Inglizi. Bugibba u l-Qawra huma mimlijin Hotels, complexes u appartamenti minn fejn it-turist johrog u jonfoq fil-hwienet tal-lokalita. Illum Bugibba qeghda fi stat tal-biki. Jien inwegga kuljum niltaqgha ma’ nies li nvestew kull lira li ghandhom fin-negozju taghhom f’Bugibba u llum literalment fixxa. Xoghol kwazi xejn. Laqqajthom biex nismaghhom. Il-karba taghhom gennitni. Kieku stajt kont nohroghom fi protesta dak il-hin stess u nibqa’ sejjer bihom Kastilja. Ghax mhux vera dik li qed jippruvaw ibellghulhom tal-MTA, il-Ministeru tat-Turizmu u ohrajn li qatt ma nvestew lira minn flushom, li Bugibba llum hi fi stat hazin tort tas-sidien tan-negozji stess. Ghax illum hawn min qed jghid li Bugibba litteralment marret il-bahar htija taghhom stess. Tinsulenta lill-dawn in-nies aktar minn hekk lanqas tista. Htija taghhom qalulhom li l-post illum ghandu zoni shah dekadenti. Bhal dak li qallu min mhux qed jaqla’ u mhux qed ilahhaq mal-pagamenti lil bank, jistinka kemm jistinka, jista’ jsib il-flus biex ikabbar u jzejjen u jrahhas. Dawn in-nies iridu aktar xoghol u bil-qliegh jonfqu fiex ikun hemm bzonn. Ha nitkellmu car. F’Bugibba sar hafna xoghol. Tal-Labour fil-ftit li ghamlu fil-gvern fl-1996 kienu sebhu z-zona fi ftit xhur bi promenade mill-isbah. Il-pjazza u c-centru sbiehu. Wara sar il-progett ta’ taht il-front tal-Qawra u sar il-progett tal-gewwa mill-Gillieru. Il-post izzejjen b’sigar tal-palm u sar bini gdid u servizzi godda li komplew ghollew il-livell tal-investiment. Barra minn dan l-privat investa l-miljuni l-kbar biex holoq postijiet tax-xoghol godda. Dak li l-privat jista’ jaghmel, jaghmlu. Il-kbir nett izda irid jaghmlu l-Gvern. Dan irid isir f’zewg oqsma importanti. L-ewwel nett il-prodott. Dan irid bilfors joghla billi Bugibba/Qawra toffri nfrastruttura li tikkompeti. Tikkompeti maz-zoni ohra fil-Mediterran. Is-sena l-ohra wara hafna taqtiegh il-qalb waslet ir-ramla ta’ Bugibba. Pass importanti l-quddiem. Imma mhux bizzejjed u jonqos hafna x’isir biex bhal ta’ San Giljan issir bajja ta’ vera. Imma Bugibba/Qawra ghandha bzonn aktar minn hekk. Ilu jissemma zmien il-progett enormi tal-ponta ta’ hdejn Fra Ben. Din Ponta li toffri potenzjal enormi li f’din iz-zona ssir bajja li verament tpoggi lil din il-lokalita fil-lista ta’ zoni turistici attrajenti u mitluba. Anke b’daqshekk mhux bizzejjed. Bugibba tiflah aktar nvestiment kapitali. Iz-zona ta’ Bugibba  toffri hafna possibilitajiet biex jinholqu l-bajjiet. Illum ghandna t-teknologija li tqattalna blat kbir li jista’ jintefa l-bahar u wara bit-thammil tal-bahar indahhlu r-ramel wara l-blatiet biex isiru ir-ramliet. Ir-ramel ukoll jitkattar billi nimpurtaw. Hekk jaghmel haddiehor. Franza per ezempju ilha seklu taghmel hekk. Cipru hekk ghamel wkoll. Lilna r-Rumani urewna kif meta bnew hajt barra r-Ramla l-Hamra Ghawdex li din maz-zmien saret l-isbah Ramla ta’ Malta u Ghawdex. L-istess l-bajja sabiha ta’ Birzebbuga. Thamlet il-bajja fuq barra u gewwa mtela ramel. F’Bugibba u l-Qawra jekk il-Gvern jrid jonfoq bis-serjeta u ma jkunx hemm min jikkmanda u jzomm kollox lura apposta, jista jsir hafna u hafna.   Iva Bugibba u l-Qawra nistghu naghmluhom genna. Mhux bl-indhil zejjed tal-MEPA u ta’ min hu hobzu mahbuz. Gvern li lest li jonfoq l-miljuni biex darba ghal dejjem din iz-zona npogguha bis-serjeta fuq il-mappa tat-turizmu jista’ jsalva lil Bugibba mid-destin kiefri li ghaddiet minnu l-industrija tat-tessili. U mela jghidu lin-nies li t-turisti mhux gejjin ghax tal-hwienet ghandhom prezzijiet gholjin u johorgu z-zibel barra.  Il-kwistjoni l-ohra, u mportantissima hi dik tas-suq. Tal-hanut jizbogh kemm jizbogh u jqaccat kemm iqaccat prezzijiet mhux ser igib turisti. Bugibba issir kemm issir sabiha, bla turisti fqira tibqa’. It-turisti ma jigux wehidhom. Xi hadd irid jahdem biex igibhom. It-turisti iggiebhom l-Malta Tourism Authority. Imma din l-MTA ddominata kif inhi minn erba’ kapurjuni f’dawn l-ahhar 4 snin ghamlu minnha babilonja shiha. Jinbidlu c-cermnijiet, il-manigers u l-ufficjali. Jaghlqu u jifthu l-ufficini barra. Ikeccu l-dan u jkeccu l-iehor. Ordnijiet u kontra ordnijiet. Konfuzjoni shiha u l-Ministru qiesu ma jezistix. Ruma taqbad u hu ma jafx x’ser jaghmel. L-aghar li marret Londra ma l-ufficju ta’ Londra s-suq Ingliz. Tajru lil min kien jifhem u ghal erba’ snin shah lanqas kampanja pubblicitarja fuq it-television networks ma ghamlu. Issa din is-sena ghamlu kampanja fuq l-Sky meta s-suq taghna aktar jintlahaq mill- ITV u l-Granada. Nefqu somom kbar fuq CNN. Tahwida ta’ marketing nobis. Tal-low cost airlines li setghu qalghulna mid-disastru u jtuna free marketing qlajnilhom fwiedhom biex dahhalnihom. Jekk  malajr ma naghtux zewg airports ohra importanti lil Ryanair is-Suq Ingliz jibqa jkarkar. Is-suq Ingliz fl-ahhar snin mar l-bahar tort ta’ min iddomina fl-MTA. Alla hares ma kienux tar-Rynair li llum qed jigbruna bhalissa ghax kieku disastru papali. U Bugibba li trid mill-Inglizi falliet. Illum Bugibba agunija. Tista ssalva. Imma, mhux bli ghandu ppjanat il-Ministru. Mhux bizzejjed Sur Ministru. Min hu ta’ fiducja ghamja jibqa’ jittama. Min hu ‘sensieh iqum minn hemm. 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).