SME Chamber

Budget 2003


 

Rata ta’ Tkattir
L-ekonomisti Ewropej illum qed iharsu lejn
il-futur immedjat ta’ l-ekonomija Ewropeja b’anqas entuzjazmu milli kellhom sa
ftit tax-xhur ilu. Fil-fatt mhux qed jeskludu li l-ekonomija Ewropeja taqa’
f’ricessjoni u tghaddi minn perjodu fejn il-prezzijiet u l-produzzjoni jkomplu
jissabbtu. L-ahjar pronostiku hu dak ta’ tkattir ta’ l-ekonomiji Ewropej b’rata
ta’ 1% jew inqas sa l-ahhar tas-sena 2002 u b’tama li fis-sena 2003 l-ekonomija
jikbru b’rata massima 2.4%, fejn ukoll dawn ir-rati qed jitqiesu bhala
ottimisti.

 
 


Importanti ghal Malta li fil-Budget ghas-sena 2003,
it-targets u l-projections li fuqhom qed jahdem u jaspira il-Ministru
tal-Finanzi m’humiex marbuta ma’ prospetti li hargu f’April li ghadda izda fuq
dawk aktar realistici li hargu issa. Il-gimgha l-ohra attendejt l-Assembleja
Generali ta’ l-Organizzazzjonijiet Nazzjonali li jirraprezentaw lis-self
employed u n-negozji z-zghar fil-pajjizi membri ta’ l-Unjoni Ewropea u f’dawk,
li skond Brussell, huma lesti ghas-shubija.

F’din il-laqgha inghatat
analisi dettaljata ta’ l-inkwiet li qed jiffaccjaw l-ekonomiji Ewropej llum.
Jien ippartecipajt fil-Workshop dwar l-izviluppi fl-ekonomiji Ewropej u kif dawn
qed jolqtu lin-negozji z-zghar (il-UEAPME). L-organizzazzjonijiet prezenti,
fosthom il-GRTU ta’ Malta qablu fuq numru ta’ mizuri li jridu li l-Kummissjoni
Ewropea tiehu biex titranga l-ekonomija Ewropea u, fuq kollox, biex jiehdu
ir-ruh in-negozji z-zghar, dawk li issa qed jissejjhu “s-sinsla ta’ l-ekonomija
Ewropeja”. Tajjeb li l-Ministru John Dalli qabel jaghmel l-ahhar irtokki ghal
Budget 2003 li jinnota x’qed jghidu l-ekonomisti Ewropej u r-raprezentanti
tan-negozji z-zghar. Dan hu li hareg minn din id-diskussjoni fi
Brussell.

Stagnar
L-ekonomiji Ewropej qed ibghatu minn dawn
il-problemi:
ï‚· Domanda baxxa kawzata minn waqa fin-nefqa fuq konsum privat,
fuq l-investiment u fl-infieq pubbliku
ï‚· Waqa qawwija fil-prezzijiet ta’
l-ishma b’rizultat li tnaqqar il-purchasing power ta’ hafna nies u hafna negozji
u gie ikkawzat telf finanzjarju ghal hafna intraprizi li raw l-assi taghhom
jitmermru u jwaqqghulhom lura l-prezzijiet taghhom
ï‚· Rati ta’ l-imghax
gholjin meta mqabblin mar-rata tat-tkattir fil-produzzjoni
ï‚· L-ekonomiji
tal-pajjizi l-kbar Ewropej m’humiex f’pozizzjoni li jhaddmu inizjattivi ta’
ghajnuna lill-intraprizi minhabba id-deficits strutturali kbar li ghandhom. Meta
l-kbar jaqghu lura jigbdu maghhom l-ekonomiji z-zghar.
ï‚· Iz-zieda sostanzjali
fin-numru ta’ nies bla xoghol fl-Ewropa qed ikompli jnaqqas id-dhul ta’ flus
ghas-settur pubbliku filwaqt li jizdied l-infieq pubbliku u jkompli jgharraq
il-problemi ta’ budget deficits f’hafna pajjizi

Nuqqas ta’
fiducja
Illum fl-ekonomiji Ewropej hemm element ta’ incertezza u nuqqas ta’
fiducja kawzat minn:
ï‚· Incertezza dwar kif ser imorru l-affarijiet fis-swieq
ta’ l-ishma
ï‚· Incertezzi kbar minhabba l-kwistjoni ta’ l-Iraq, u marbuta ma’
din l-incertezza huma dik dwar il-prezzijiet taz-zejt u l-konsegwenzi ta’ dan
fuq in-negozji
ï‚· Problemi ta’ infieq pubbliku biex jithaddmu l-programmi li
gew mifthema f’Lisbona f’Gunju 2000 li suppost li kienu mmirati biex l-Ewropa
taghlaq il-gap ekonomiku bejnha u bejn l-Amerika
ï‚· L-incertezzi dwar
l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Stabbilta’ u Tkattir (dak li Romano Prodi sejjah
stupidu). Dan il-Pjan jimponi fost affarijiet ohra, ir-rata ta’ inflazzjoni
accettabbli u l-qies tad-deficit pubbliku bhala proporzjon
tal-GDP.

Problemi Strutturali
L-ekonomiji Ewropej (jikkonsla John
Dalli b’din) ghandhom problemi mill-kbar kawza tal-costs gholjin wisq
(prezzijiet ta’ servizzi, compliance costs u spejjez amministrattivi) li qed
joholqu problemi kbar biex l-intraprizi, kemm pubblici kif ukoll privati,
jsostnu l-profitti taghhom, izidu l-investiment u joholqu x-xoghol. Ir-rizultat
hu li l-problema tad-deficits nazzjonali ma jistghux jitrangaw b’ekonomija li
mhix tespandi u tikber. Il-problemi ewlenin li jezistu fil-pajjiz ta’ l-Unjoni
Ewropea huma:
ï‚· Deficits strutturali fil-Budgets tal-pajjizi l-kbar membri
ta’ l-Unjoni Ewropeja u maghhom ukoll ta’ dawk maghzulin biex jidhlu
ï‚·
Stagnar fis-suq tax-xoghol fejn tezisti rezistenza ghar-riformi li jridu jsiru u
fejn tezisti rezistenza ghad-dhul ta’ haddiema minn imsiehba godda fl-Unjoni
Ewropeja
ï‚· In-nuqqas ta’ progress fil-liberalizzazzjoni tas-servizzi pubblici
(trasport, posta, energija)
ï‚· Diffikultajiet fl-implimentazzjoni ta’ dak li
gie mifthiem biex jithaddem is-Suq Wiehed Intern Ewropew, l-aktar fejn ghandu
x’jaqsam ma’ tenders pubblici, is-suq finanzjarju u s-sistemi
tat-tassazzjoni.

Thaddim ta’ Politika Ekonomika
Mit-tfassil ta’
policies ghat-twettieq taghhom hemm differenza kbira. Dawk li jistudjaw xi jsir
fl-Unjoni Ewropeja aktar jaraw x’jinkiteb u milli x’jitwettaq. Hawn jezistu
diffikultajiet kbar, fosthom:
ï‚· Nuqqas ta’ poter min-naha ta’
l-istituzzjonijiet Ewropej biex jitwettqu l-programmi ta' riformi strutturali li
jridu jsiru u li dwarhom ftehmu l-kapijiet tal-gvernijiet Ewropej f’Lisbona
ï‚·
Il-kontinwazzjoni ta’ impozizzjoni ta’ regolamenti inefficjenti u burokratici
mfassla fuq livell Ewropej f’oqsma bhal l-ambjent, protezzjoni tal-konsumatur,
drittijiet tal-haddiema, fost ohrajn, minghajr ma tinghata kaz tal-piz
amministrattiv u d-disincentiva li qed tinholoq fost l-intraprizi
ï‚·
L-oppozizzjoni qawwija min-naha tat-trade unions Ewropej ghar-riformi
strutturali li jridu jsiru, specjalment fis-settur fejn hemm impjiegi li jahdmu
fuq mekkanizmi awtomatici bhal ma hemm fis-settur pubbliku
ï‚· Il-problema li
diversi pajjizi membri ta’ l-Unjoni Ewropeja huma aktar interessati li
jiddefendu l-interessi partikolari taghhom milli jaraw li l-ekonomija Ewropeja
tikber ghal gid ta’ kulhadd.

l-Impatt fuq l-Intraprizi z-Zghar
Dan
kollu jinkwieta bil-kbir lill-mexxejja tas-sidien tan-negozji z-zghar. Dawn
l-intraprizi qed jiffaccjaw dawn il-problemi:
ï‚· Diffikultajiet biex isibu
haddiema kwalifikati minhabba d-deficit fl-edukazzjoni vokazzjonali
ï‚·
Problemi marbuta mad-diffikultajiet biex isibu l-finanzjament mehtieg fejn
il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji aktar huma interessati fin-negozji
l-kbar milli fiz-zghar
ï‚· Il-cost esagerat ta’ l-implimentazzjoni
tal-compliance costs u l-impozizzjonijiet amministrattivi li proporzjonalment
l-aktar lill-intraprizi z-zghar
ï‚· L-izvanatagg relattiv tal-pizijiet
tat-taxxi fuq in-negozji z-zghar li ma jaghmlux distinzjoni bejn intraprizi
zghar u intraprizi kbar
ï‚· L-izvantaggi li jbghatu minnhom b’mod partikolari
l-intraprizi li l-aktar li jhaddmu nies minhabba l-pizijiet kbar ta’ nfieq kbir
iehor li mhux ta’ pagi u gejn minn impozizzjonijiet u obbligi imposti
ï‚·
L-infieq dejjem jizdied ta’ konsulenti, accountants, avukati etc. li qed dejjem
ikun mehtieg minhabba l-komplikazzjonijiet ikkawzati minn regolamenti
burokratici.
ï‚· L-ammont esagerat ta’ inspectors li jsiru wara n-negozji
z-zghar, min ghal haga u min ghal ohra

Soluzzjonijiet
Is-sidien ta’
negozji z-zghar fl-Ewropa jridu jaraw titwettaq riforma shiha fil-Programm ta’
Stabbilta u Tkattir biex filwaqt li jkomplu jintlahqu l-ghanijiet li l-membri
ta’ l-Unjoni jfejjqu l-Budgets strutturali taghhom li huma l-htija ta’
instabbilta’ monetarja, nuqqas ta’ kompetittivita’, hela u inefficjenza ma
tinholoqx sitwazzjoni fejn l-ekonomiji l-kbar bhall-Germanja, jkollhom
mill-ewwel jingibdu lura hekk kif jibdew jaqdfu l-quddiem ghax il-kriterji skond
dan il-Patt huma dojoq wisq. Meta l-ekonomiji l-kbar ikunu mrazzna
burokratikament dawn iwaqqghu lura l-ekonomiji l-ohra. Bhalissa hekk qed isir
ghaliex l-ekonomija Germaniza u dik Franciza qed jingibdu lura hekk kif jidhru
li ser jibdew jirrankaw.

Importanti f’dan il-kuntest li l-process ta’
tkabbir fl-Unjoni jitkompla u ma jkunx hemm aktar tkarkir dwaru. Dan ghalhiex
it-twessiegh tas-suq Ewropew johloq dawk l-opportunitajiet u dawk l-isbokki biex
jinfirex l-investiment, jitwessa s-suq tax-xoghol, jinfirxu l-finanzi u li
b’hekk jinholqu opportunitajiet godda ghal zvilupp u tkattir
ekonomiku.

Bidliet Strutturali
Biex dan isir izda jridu jitwettqu
l-bidliet strutturali fosthom:
ï‚· Aktar liberalizzazzjoni tas-suq
tax-xoghol
ï‚· Tnaqqis bil-kbir tal-pizijiet burokratici li hemm fuq
l-intraprizi
ï‚· Tnehhija tar-restrizzjonijiet li jcahhdu it-thaddim tas-suq
hieles wiehed Ewropew (l-Internal Market)
ï‚· Aktar riformi biex ikunu
liberalizzati s-swieq ghas-servizzi pubblici (trasport, energija,
posta)

Jissahhu z-Zghar
Fl-ewropa baqa hafna xi jsir biex ikun hemm
politika effettiva li tagevola lill-intraprizi z-zghar. Ghalhekk is-sidien
tan-negozji z-zghar qed jitolbu:
ï‚· Incentivi fiskali biex itaffu l-infieq
zejjed minhabba pizijiet burokratici
ï‚· Helsien minn certi hlasijiet
burokratici li m’ghandhomx ikunu xorta ghal intrapriziz kbar u ohrajn zghar
ï‚·
Aktar ghajnuna fit-tahrig u introduzzjoni ta’ skemi li jkattru l-employability u
jwessghu is-suq tax-xoghol
ï‚· Aktar u aktar sforzi biex dak li ntrabtu mieghu
l-gvernijiet Ewropej fic-Charter tan-Negozji z-Zghar ikun imwettaq
ï‚· Aktar
incentivi biex iz-zghir izomm dak li jaqilghu ghaliex ghalihom hu s-sors
finanzjarju ewlieni ghal investiment u t-tkabbir.

Halluna
Nahdmu
Il-messagg taz-zghir bhal f’Malta hu wiehed: Halluna Nahdmu.
L-energija tas-self employed u tal-proprjetarji tan-negozji z-zghar, l-aktar ta’
dawk fosthom li ghandhom zghazagh hi kbira. Izda l-pizijiet huma kbar hafna.
Tajjeb li John Dalli dan jiftakru. Tajjeb li jiftakar ukoll li hekk kif nersqu
lejn l-Ewropa naraw li niehdu t-tajjeb u mhux nassorbu l-ghawg u
l-morr.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).