SME Chamber

Biex inkabbru l-Ekonomija taghna

Fi zmien l-Budget, kull naha tispara l-figuri. Ahna hrigna studju interessanti dwar l-ekonomija biex nuru it-triq li Malta ghandha taqbad jekk irridu nkabbru l-ekonomija u jizdiedu il-flus fl-idejn. Ic-cifri ekonomici juru li l-Prodott Gross Nazzjonali jiddependi, u tajjeb li kontinwament nishqu dan, l-aktar mill-industrija li tesporta l-prodotti taghha u mis-servizzi li nesportaw, l-aktar mit-turizmu. Li ma jurux sewwa izda hu l-valur mizjud ekonomiku li jibqa f’pajjizna. Dan jiddependi hafna minn dak li kapaci nzommu f’Malta bhala parti mid-dhul li jkollhom l-industrija u t-turizmu. Jigifieri mhux naqbdu kollox qiesu l-qliegh kollu baqa’ hawn, ghax mhux kull ma jidhol minn barra jizdied mal-valur mizjud ekonomiku li fuqu hu mibni l-GDP.

Jekk inharsu lejn ic-cifri li hadmilna l-professur tal-ekonomija, insibu, perezempju, li mill Lm126 miljun li Malta iddahhal mit-turisti ghal hlas ghal l-akkomodazzjoni f’pajjizna, il-valur mizjud ekonomiku ta dan is-settur hu biss, 41%. Jigifieri 59% ta’ li jhallsu it-turisti jerga johrog il-barra ghax ma ghandniex attivita ekonomika ohra li zommu hawn. Fl-avjazzjoni minn Lm76 miljun inzommu biss 33.6% bhala valur mizjud; mill- infieq tat-turisti fuq l-ikel u x-xorb, ghaliex bis-sahha tal-biedja u sajd taghna u biss sahha li f’dan il-qasam hawn hafna xoghol ta hafna self employed, u hafna haddiema fir-restoranti, bars u catering establishments, il-valur mizjud li jibqalna f’pajjizna hu ta 55.5%. Mit-turizmu wkoll, mill-infieq tat-turisti fil-hwienet jibqalna valur mizjud ta 30%. Bejn postijiet tad-divertiment u hwienet Malta iddahhal Lm 51 miljun, li kif ghidt izda hafna minn dan jerga johrog il-barra. Mill-handling u mid-divertiment Malta idahhal Lm25.8 miljuni u jirnexxiela izzomm 58% minnu bhala valur mizjud.

Meta tghodd dawn il-figuri kollha nsibu li mit-turizmu, skond l-ahhar cifri ghal-2005, Malta iddahhal Lm320 miljun izda jirnexxielna nzzommu biss Lm152.1 miljun. Jigifieri dak li jibqa f’Malta mit-turizmu, jekk dan tiehdu bhala proporzjoni tal-Prodott Gross Nazzjonali, li fl-2005 kien Lm1941 miljun, insibu li l-kontribuzzjoni tat-turizmu fil-GDP taghna hu ta 7.83%. Il-Prof. Birgulio l-ewwel qal li l-kejl tieghu juri 13.5%, izda gimgha wara tilef Lm20 miljun u gabghhom 12.5%. Skond il-Prof Joe Falzon izda il-figura korretta hi 7.8%. Id-differenza hi li l-Prof. Falzon hadem fuq l-valur mizjud ekonomiku filwaqt li l-Prof. Brigulio ha il-gross u naqqas l-importazzjoni. Jien nghid li l-valur mizjud hu aktar relevanti u c-cifra ta’ 7.8% hi aktar relevanti. Mhux tajba, anzi, hazina hafna, imma hi aktar reali.

X’ifisser dan kollu? Dan ifisser li fil-qasam li l-aktar li Malta ghandha vantagg ekonomiku b’paragun ma oqsma ohra fl-ekonomija taghna u bhala vantagg komparattiv ma pajjizi ohra., Malta kuntrarju ghal li jghid min ic-cifri juzhom qieshom gugarell, Malta waqghet lura bil- kbir. Ghaxar snin ilu l-kontribuzzjoni tat-turizmu fl-ekonomija taghna kienet aktar min 10%. Biex illum nilhqu il-livell li kellna fl-1995 irridu 360,000 turist iehor mill-anqas u rridu nzommu bejn wiehed u iehor l-istess rata ta nfieq ras ghal ras ta kull turist.

Jew inkella irridu ninkoragixxu aktar attivita ekonomika f’pajjizna li tghollilna l-valur mizjud ta kull lira li t-turizmu jkollu f’Malta. Nistudjaw jigifieri kif inqallghu lira lil Maltin aktar u ma nhalluhiex tohrog tigri l-barra. Mhux “import – substitution” u sikkaturi, biex ma niftehmux hazin, izda nkoraggiment u ffukar ta’ policies.

Issa biex naghmlu hekk il-Gvern irid ikun hafna aktar intelligenti u jrid jibda jisma aktar minn nies bhalna. Mhux li taqbad ic-cifri, izda li taghsarhom u tippjana kif tkattar il-gid li kapaci nohorgu minn dak li diga ghandna.

Per ezempju dwar il-low cost airlines, jien ma nistax nifhem ghaliex l-Gvern ma sfurzax aktar biex Ryanair jaghmlu dak li pproponew li jaghmlu. Ryanair kienu pproponew li jirregistraw l-ajruplani taghhom f’Malta, jaghmlu bazi ghalihom f’Malta, jzommu regolarment bbazati f’Malta sitt ajruplani, jirregistraw il-“gaming” li riedu jintroducu fuq l-ajruplani kollha taghhom f’Malta u mill-profitti taghhom f’Malta jiffinanzjaw il-bini ta’ terminal iehor fl-ajruport biex jintuza ghall-low cost airlines. Dan kollu kien ifisser boost enormi ghall- valur mizjud li it-turizmu jhalli f’Malta. B’liema logika dan hadd ma rah minn naha tal-Gvern u lil tar-Ryanair hlejnilhom sena u nofs jien ma nifhimhiex.

B’ mod ingenerali izda jekk ninkoraggixxu l-lokal, il-propozzjon tal-valur mizjud ekonomiku li jibqalna f’Malta jista’ joghla. Izda rridu niffukaw fuq dan ghax xejn ma jsir wahdu.

Issa semmejt it-turizmu fid-dettal biex insemmi settur. Izda hemm hafna attivita’ ekonomika ohra li l-Gvern jista’ jinkoragixxi lis-settur privat Malti jghamel biex il-valur mizjud ekonomiku li jibqa f’Malta mill- oqsma kollha jizdied. Niddubita izda hemmx xi hadd fil-Gvern kollu li ghandu Pjan ghal dan.

Ma semmejtx imbghad problema ohra. Dik li il-haddiem Malti maghtul dawn l-ahhar sentejn ha zidiet fil-pagi li ma jkopprux l-valur mizjud li l-haddiema ras m’bras ikkontribwew ghall-ekonomija Maltija. Dwar dan nikteb darb ohra. Nghid biss illum, li jekk mhux ser nahdmu bis-serjeta biex nghollu l-valur mizjud li jibqalna f’Malta, settur b’settur, ser ikollna problemi aktar serji. Ghax x’jiswa li neqirdu pajjizna b’aktar bini, aktar spregju u aktar ghawg, biex imbghad f’pajjizna jibqalna dejjem anqas. Zgur li mhux ghalhekk dhalna fl-Unjoni Ewropeja.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).