SME Chamber

Azzjoni f’waqtha kontra n-negozju illecitu

Vince Farrugia –

Il-GRTU tesprimi s-sodisfazzjon tal-membri taghha ghal azzjoni f'waqtha li ttiehdet biex it-Taljan li dahal u qabad ibiegh fid-Dwejra Ghawdex twaqqaf mal-ewwel u ttellgha l-Qorti. Fil-laqgha li l-GRTU kellha mas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Dr Jason Azzopardi, il-Kunsill tal-GRTU insista li ghandu jkun hemm aktar enforcement. F'dan ir-rigward dan ghandu jkun aktar immedjat biex l-abbuzi li qed isiru ta' negozju illecitu jinqatghu.

 

Il-bejgh ta' prodotti bieb bieb u l-bejgh fit-toroq minn barranin u anke minn xi Maltin, flimkien mal-ammont ta' xoghol li diehel bil-Catamaran li mhux kopert bil-permezzi mehtiega ghandu jitwaqqaf kollu. Il-GRTU ilha ssostni li hemm hafna xi jsir u mhu veru xejn li ma jistghux jittiehdu l-ebda passi mmedjati.

Bis-sahha tal-GRTU l-Gvern biddel il-ligi biex illum l-Awtoritajiet ghandhom is-sahha li jwaqqfu u li jiehdu passi kontra kull min jabbuza. Illum ghandhom is-sahha li jwaqqfu lil kull min igorr il-merca jew jikkummercja u jgaluh juri d-dokumentazzjoni li turi l-provenzja tal-oggetti u l-awtorita li ghandu li jgorru jew ibieghu. Ghalhekk il-kummerc illegali li jezisti qed isir ghaliex l-ufficjali pubblici nkarigati mill-enforcement m'humiex qed jiehdu l-passi mehtiega kif huma obbligati li jaghmlu skond il-ligi.

Il-GRTU tkompli tappella lil Gvern u b'mod partikolari l-Onorevoli Segratarji Parlamentari Dr Jason Azzopardi u Dr Chris Said u lil l-Onorevoli Ministri Dr Carmelo Mifsud Bonnici u Tonio Fenech biex jizguraw li l-kummerc illecitu jinqatgha b'azzjoni mifruxa ma' Malta kollha u immedjata. Hu importanti li l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari ikunu aktar vigilanti biex jizguraw li tieqaf il-mewga serja ta' negozju illecitu li hu kawza mhux biss ta' telf ta' negozju ghal hafna negozji zghar imma wkoll ta' telf kbir ta' taxxi lil Gvern.

Il-GRTU tappella wkoll lis-sidien ta' negozji u lil konsumaturi biex jaghtu huma wkoll sehemhom billi jirrapurtaw mal-ewwel kull kaz li jaraw ta' abbuzi ta' kummerc illecitu. Il-GRTU minn naha taghha qed toffri l-koperazzjoni kollha lil awtoritajiet u tappella lil dawk kollha li jiltaqghu ma' kazi ta' negozju illecitu biex jinfurmaw lil GRTU.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).