SME Chamber

Avviz Pubbliku 20/12

Kjarifikazzjoni dwar tariffi relatati ma' Heavy Plant Drivers u Spinelli – Il-Bord ghall-Haddiema tal-Port li jiddetermina t-tariffi relatati lill-haddiema tax-xatt kif huwa stipulat skond il-Port Workers Ordinance f'Kapitlu 171 jghid li:

 

L-Iskerjament ta' Heavy Plant Drivers kif huwa stipulat fil-Port Workers Regulations 171.02 se jkun skjerat waqt operazzjoni ta' dghajjes meta jkun hemm materjal bhal:

  • Heavy Plant Machinery – Apparat li jintuza ghat-thaffir
  • Other heavy vehicles – Ezempju trakkijiet

 

 

Il-Vetturi kollha li ma jkunux akkompanjati u li jaqbzu is-sebgha metri – Ezempju vetturi li jgorru karozzi izghar fuqhom

Il-Bord ukoll iddecieda li kull meta bastiment ikun ekwipaggat bi spinelli, id-decizjoni mehuda mill-Port Disputes Board fil-passat , li kull trailer marbut ma' din il-manjiera ghandu bzonn aktar attenzjoni se tibqa' applikabbli.

Ghalhekk VGT – Valletta Gateway Terminals tixtieq tavza' lill-agenti u lill-konsumaturi kollha li dawn it-tariffi adizzjonali kollha se jkunu iccargjati kif gej: – Heavy Plant Drivers li kienu jigu iccargjati minn agent tal-bastimenti, issa se jigu iccargjati ghal dawk il-konsenjaturi/bahhara li qed jimpurtaw/jesportaw il-materjal imsemmi hawn fuq.

L-Ispinelli ser jigu iccargjati mill-agent tal-bastimenti.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).