SME Chamber

Attakk bla sens mill-GWU fuq il-GRTU

Attakk bla sens mill-GWU fuq il-GRTU: Id-Direttur Generali tal-GRTU kategorikament jichad l-insinwazzjonijiet tas-Segretarju Generali tal-GWU – Fil-program "Affari Taghna" li ser jixxandar illejla fuq l-istazzjon ONE illum il-Gimgha 17 ta' Frar, is-Segretarju Generali tal-GWU Tony Zarb, jattakka bl-aktar mod insensat lid-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia, f'attentat car u bla sens li jcekken il-kredibilita' tal-GRTU u d-Direttur Generali ta' l-istess GRTU. Tony Zarb jinsinwa li d-Direttur Generali tal- GRTU f'laqgha tal-MCESD ghajjar lill-haddiema ‘grieden'. Id-Direttur Generali tal-GRTU jichad dan bl-aktar mod kategoriku.

 

Il-GRTU ssostni li is-Segretarju Generali tal-GWU qieghed, bla ebda etika ta' xejn jikwota bl-addocc minn dak li ntqal waqt diskussjoni fl-MCESD. Skond l-etika u skond ir-regolamenti ta' l-istess MCESD, diskussjonijiet u l-minuti tal-MCESD huma kunfidenzjali u dan biex kull diskussjoni tkun libera. Id-diskors li qieghed ikun ikwotat minn Tony Zarb hu diskors tad-Direttur Generali tal-GRTU li kien immirat kontra l-attitudni negattiva u zbaljata tal-GWU li tmaqdar biss u teqred il-hin kollu dwar l-avvanz ekonomiku u socjali li qieghed jaghmel pajjizna li skond il-GRTU qieghed isir bil-ghan car li jaqta' n-nifs lin-nies fin-negozju u jwerwer lill-konsumaturi milli jixtru u lis-self employed milli jinvestu. Id-Direttur Generali tal-GRTU sostna fl-MCESD, u ghadhu jsostni, f' isem il-GRTU li qieghda ssir hsara kbira lill-kummerc f'Malta u l-image ta' Malta barra minn Malta, meta l-GWU jaghmlu attakki bla sens u kontinwi fuq dak li qieghed jakwista pajjizna fil-qasam tax-xoghol u ta' l-avvanz ekonomiku fi zminijiet difficli ghaz-zona tal-Ewro u ghall-hafna pajjizi Ewropej akbar minn Malta.

Id-Direttur Generali tal-GRTU kritika ukoll lil GWU ghall-kampanja li qed taghmel biex tattira lis-self employed biex jidhlu fil-GWU dan wara li l-GWU kienet ilha ghexiren ta' snin tajjar lis-self employed Maltin bhala evasuri tat-taxxi u hallelin u tinstiga biex l-awtoritajiet jibghatulhom l-inspectors u jsallbuhom.

Kien f'dan il-kuntest li d-Direttur Generali tal-GRTU kien iebes fil-konfront tal-GWU u accenna li post fil-GRTU ghal min jevadi u jinnegozja b'mod illicidu ma hemmx u li dawn it-tip ta ‘grieden' jekk trid tehodhom il-GWU affari taghhom. Qatt u fl-ebda kuntest id-Direttur Generali tal-GRTU, jew xi wiehed mill-mexxejja tal-GRTU, ma jasal li b'xi mod ikun insulenti lejn il-haddiema. L-istabilimenti u l-intraprizi li jmexxu l-imsiehba tal-GRTU jiddependu, l-ewwel u qabel kollox mil-hila u inizjattiva' tas-sidien li jmexxuhom, imma jridu ta' kuljum mil-abilita' u l-entuzjazzmu tal-haddiema taghhom. Il-GRTU temmen li huwa bl-isforz ta' kulhadd, sidien, haddiema u Gvern, li l-pajjizna nistghu ngibuh il-quddiem.

Ghalhekk li l-GRTU u d-Direttur Generali Vince Farrugia jichdu l-insilwazzjoni li qieghed jaghmel is-Segretarju Generali tal-GWU. Id-Direttur Generali tal-GRTU illum fetah proceduri fil-Qorti biex l-abbuz min naha tas-Segretarju Generali tal-GWU jigi mrazzan u fil-granet li gejjin ser jiehu passi biex il-verita' kollha tinstema' fil Qorti fi proceduri ta' libel.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).