SME Chamber

Attakk Viljakk fuq l-Iskema Green MT

Il-Green MT illum, 14 ta` Novembru, prezentat kawza ta` libell kontra l-Editur ta’ “L-Orizzont”, fuq l-artiklu malafamanti u libelluz li gie ppublikat mill-istess gazzetta imsemmi “Se jkollhom ihallsu intortament ghal Eko-Kontribuzzjoni”.

Green MT qed izzomm lill-Editur ta’ “L-Orizzont” responsabbli ukoll, apparti mid-dani naxxenti mill-malafama, ghal kull telf finanzjarju li l-kumpanija Green MT jista’ jkollha fil-futur minhabba allegazzjonijiet infondati u informazzjoni skoretta.

Ir-Rapport li nghata lill-MEPA kull tlett xhur u fl-ahhar tas-sena 2012, ma fih l-ebda informazzjoni dwar kemm ipoggu fis-suq skart tal-ippakeggjar membri tal-iskema li huma ezenti mill-Eko Kontribuzzjoni. Ir-Rapport jelenka lammont totali ta’ membri ta’ skema u kemm ipoggu fis-suq kollha flimkien. L-Obbligi ta’ dan ir-rapport jaqaw that l-obbligazzjoni tal-permess tal-operat li jinhareg mill-MEPA taht avviz legali 277 ta’ 2006.

L-Iskop makkjaveljan ta’ dan l-Artiklu huwa intenzjonat biex membri ta’ Green MT li llum ghandhom certifikat provizjonali ta’ ezenzjoni mill-Eko Kontribuzzjoni ghas-sena 2014, u li dalwaqt ser ikollhom japplikaw ghal ezenzjoni ghas-sena 2015 jaqillbu l-Iskema u jmorru ma’ Green Pak. Dan ikun ifisser li Green MT titlef introjtu finanzjarju konsiderevoli u jkollha twaqqaf l-operat taghha.

Jidher fic-car li ghal ragunijiet mhux maghrufa l-Editur ta’ “L-Orizzont” qed jaghti appogg totali lill-Green Pak. Dan mhux l-ewwel Artiklu f’sensiela li ippublikat “L-Orizzont”.

L-Orizzont jidher li qed tahdem bi shih biex jinholoq il-monopolju fis-settur tal-gbir tal-iskart tal-ipakeggjar, billi tibqa` biss il-Green Pak waheda bhala skema awtorizzata f’pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).